Tverrfaglig profesjonsveiledning (MSO245)

Emnet gir en innføring i tverrfaglig veiledning og veiledningspedagogikk. Dette innebærer at ulike sentrale elementer i veiledning, som roller, tverrprofesjonell kommunikasjon og veiledningsprosessen, presenteres teoretisk og i vekselvirkning med praktiske øvelser. Veiledningstradisjoner og metoder blir sett i relasjon til etikk, verdier og menneskesyn. Emnet skal bidra til at studenten arbeider selvstendig og reflektert med praktisk og teoretisk problemløsning.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MSO245

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

 • Ulike veiledningstradisjoner og metodeintegrasjon
 • Pedagogisk grunnlag for veiledning
 • Tverrprofesjonell kommunikasjon og samhandling
 • Roller og relasjoner i veiledningsprosessen
 • Menneskesyn, etikk, verdier og identitet i veiledning
 • Veiledning i en samfunnsvitenskapelig kontekst

Læringsutbytte

Etter fullføring av emnet skal studenten kunne:

Kunnskaper:

 • Analysere og forholde seg kritisk til grunnleggende kunnskap om pedagogikk, veiledningsteori og læringsprosesser.
 • Ha inngående kunnskap om, forstå og kritisk reflektere over hvordan kunnskapssyn og eget menneskesyn kommer til uttrykk i fagutøvelse, utvikling og veiledning.
 • Ha inngående kjennskap til ulike veiledningstradisjoner, med spesiell fordypning i integrativ tradisjon.

Ferdigheter:

 • Arbeide selvstendig med å planlegge, gjennomføre og evaluere veiledningsprosess som er etisk og teoretisk forankret.
 • Kritisk vurdere og anvende ulike veiledningsverktøy.
 • Mestre metarefleksjon over egen rolle samt metodeintegrasjon.
 • Framstå som trygg og reflektert i daglig kommunikasjon og i særlig krevende relasjonelle møter.
 • Ta i bruk solid innsikt i tverrprofesjonell kommunikasjon og kunne formulere faglige resonnement.

Generell kompetanse:

 • Ha utviklet bevissthet om eget perspektiv på egen profesjonstilhøring og veilederrolle. De skal kunne utøve en etisk forsvarlig ledelse av veiledningsprosesser.
 • Ha utviklet en trygg veilederidentitet, evne til egne refleksjoner, feltkompetanse, samt kunnskap om den samfunnspolitiske kontekst veiledningen inngår i.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappeeksamen 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Mappen skal inneholde:
• Et refleksjonsnotat over oppgitt tema, 1500 ord (+/- 10 %).
• Et fagnotat over valgt tema, 1000 ord (+/- 10 %).
• Skriftlig formulering av egne læringsmål.

Studenter som ikke har bestått eksamen i emnet senest ved ny og utsatt eksamen, henvises til neste ordinære eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. De obligatoriske aktiviteter som allerede er godkjent, må ikke tas på ny. Studentene må ta eksamen i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet, men avgjør selv om han/hun vil følge undervisning i det nye eksamenssemesteret.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Nærværskrav - basisgruppe, Nærværskrav - undervisning, Avklaring av læringsmål

Alle obligatoriske aktiviteter (3) må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen. Godkjenning/ikke godkjenning av obligatoriske aktiviteter kunngjøres på Studentweb, normalt ikke senere enn 7 dager før eksamen. Studenter som mangler godkjenning av en eller flere obligatoriske aktiviteter vil bli trukket fra eksamen.

Obligatorisk nærværskrav - basisgrupper: Deltakelse i tverrprofesjonelle basisgrupper 75 %.

Obligatorisk nærværskrav - undervisning: Obligatorisk nærværsplikt med 75 % i emnet der dette er merket med * i undervisningsplanen.

Avklaring av læringsmål: Ved studiestart skal studenten avklare sine individuelle læringsmål i en samtale med fagansvarlige ved studiet.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Brita Gjerstad

Emneansvarlig:

Tone Haugs

Arbeidsformer

Emnet baserer seg hovedsakelig på studentaktive metoder. Det blir brukt varierte arbeidsformer i studiet; seminarer, gruppearbeid, framlegg, rollespill, lærerveiledede øvingsoppgaver, forelesninger og selvstudier.

Det blir lagt stor vekt på skriving som verktøy til bevisstgjøring og dokumentasjon på egenutvikling gjennom hele studiet. Studentene har ansvar for egen læring og medansvar for medstudenters læring og utvikling.

Emnet er krevende med hensyn til krav om egenutvikling i veilederrollen.

Åpent for

Master i sosialfag

Enkeltemne. Åpent for studenter som har fullført 3-årig profesjonsutdanning.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto