Forskningsmetode og vitenskapsteori (MSP300)

Forskningsmetode og vitenskapsteori omfatter vitenskapsteori, kvalitative og kvantitative metoder og forskningsetikk. I emnet inngår to arbeidskrav hvor disse temaene utdypes og knyttes til spesialpedagogisk forskning. Emnet er på masternivå (andre syklus).


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MSP300

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet inneholder tre hovedområder: (i) kvalitative metoder, (ii) kvantitative metoder og (iii) forskningsetikk.

I kvalitative metoder legges det vekt på vitenskapsteoretisk grunnlag, metodiske tilnærminger for datagenerering og analyse, for presentasjon og diskusjon av funn og for vurdering av forskningens troverdighet og gyldighet.

I kvantitative metoder legges det vekt på metoder for utvelging, innsamling og analyse av data i tverrsnittsundersøkelser, langsgående undersøkelser og komparative undersøkelser. Vitenskapsteoretiske tema inngår i undervisningen i kvalitative og kvantitative metoder.

Forskningsetikk inngår som et eget tema i emnet. Her legges det vekt på forskningsetiske retningslinjer, inkl. ivaretakelse av personvern, samt forskningsetiske refleksjoner og avveiinger i forskningsprosjekt.

SPSS og NVivo inngår i henholdsvis kvantitative metoder og kvalitative metoder.

Læringsutbytte

En student med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

  • Ha inngående kunnskap om forskningsprosesser innen kvalitative og kvantitative metoder og om fagspesifikke forskningstradisjoner
  • Ha inngående kunnskap om kvalitative og kvantitative forskningsdesign, om ulike vitenskapsteoretiske posisjoner, elementer som inngår i et design og om hvordan forskningsetikk konstituerer og regulerer forskning
  • Ha kunnskap om forskningens egenart og samfunnsmessige rolle

Ferdigheter:

  • Kunne bruke og begrunne relevante forskningsmetoder og forskningsetiske prinsipp på en selvstendig måte i utarbeidelsen av forskningsdesignet for masteroppgaven
  • Kunne analysere og vurdere vitenskapelige publikasjoner knyttet til ulike teoretiske og didaktiske tradisjoner innenfor spesialpedagogikk

Generell kompetanse:

  • Kunne analysere og reflektere over fag- og forskningsetiske problemstillinger i eget forskningsarbeid

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Emnet er rettet mot studentene som er tatt opp på master i spesialpedagogikk, så noen forkunnskaper i forskningsmetode vil være en fordel.

Eksamen / vurdering

Eksamen :Skriftlige oppgaver

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Eksamen: Skriftlig oppgave 1 i kvalitative metoder 1/2 2.5 Dager Bokstavkarakterer Alle
Eksamen: Skriftlig oppgave 2 i kvantitative metoder 1/2 2.5 Dager Bokstavkarakterer Alle

Eksamensformen er hjemmeeksamen med to individuelle skriftlige oppgaver: skriftlig oppgave 1 i kvalitative metoder og skriftlig oppgave 2 i kvantitative metoder. Hver eksamen strekker seg over 2.5 dager. Hver av besvarelsene skal være på 2500 ord +/- 10 %. Studiet er underlagt løpende skikkethetsvurdering (ref. Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning - Lovdata).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Gruppeoppgave kvantitative metoder, Gruppeoppgave kvalitative metoder , Analyseseminar: gruppeoppgave kvantitative metoder, Analyseseminar: gruppeoppgave kvalitative metoder, Obligatorisk oppmøte 80%

Det inngår to obligatoriske arbeidskrav i emnet, Mappeoppgave og Artikkelanalyse. Disse må være godkjent for å gå opp til eksamen. Vurderingsordningen er godkjent/ikke godkjent.

Arbeidskravene gjennomføres som gruppearbeid. Gruppene får veiledning og tilbakemelding på arbeidskravene.

Arbeidskrav 1: Mappeoppgave, gruppeoppgave. Studentene får tildelt en list med spørsmål som skal svares basert på pensumet. Gruppene leverer to tekster, separat for kvantitativ forskning og kvalitativ forskning, på inntil 3000 ord hver.

I Mappeoppgaven inngår også oppgaver i forskningsetikk. Disse besvares separat.

Arbeidskrav 2: Artikkelanalyse, gruppeoppgave. Analyse av to vitenskapelige artikler, en basert på kvalitative og en på kvantitative forskningsmetoder. Gruppene leverer to tekster på samlet 5000 ord +/-10%, separat for en analyse av en kvantitativ artikkel og en analyse av en kvalitativ artikkel.

Det er obligatorisk tilstedeværelse på samlingene (80%).

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Tarja Irene Tikkanen

Faglærer:

Lars Edvin Bru

Faglærer:

Lene Vestad

Studiekoordinator:

Solveig Röwekamp

Arbeidsformer

Emnet er samlingsbasert med nettstøtte og organisert med 2 samlinger á 3 dager på campus. Det legges opp til bruk av varierte arbeidsmåter med synkrone nettforelesninger og nettmøter før, mellom og etter samlingene. Disse foregår på ettermiddags- og kveldstid.

Arbeidsomfanget for et emne på 15 studiepoeng er stipulert til 400-450 timer.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Forskningsmetode og vitenskapsteori (MID400_1) 15

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto