Hopp til hovedinnhold

Mangfold og deltagelse MSP310

Målsettingen for emnet er å bidra til kunnskap om barnehagens og skolens forståelse av ulikhet og hvordan dette nedfelles i den pedagogiske virksomheten. Sentrale tematikker i emnet er: deltakelse og læring, likeverd og sosial rettferdighet. Gjennom analyse av faglitteratur i emnet skal studentene belyse og diskutere hvordan perspektiver på mangfold og deltakelse i ordinære læringsfellesskap gir innhold og mening til begrepet inkludering.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MSP310

Versjon

1

Vekting (SP)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal ha:

  • inngående kunnskap om de sentrale tematikkene i inkluderende pedagogikk: læring og deltakelse, likeverd og sosial rettferdighet
  • inngående kunnskap om sammenhengen mellom kommunikasjon og deltakelse i læringsfelleskapet
  • inngående kunnskap om sammenhengen mellom forståelser av ulikhet, og tilrettelegging for deltakelse i læringsfellesskapet.

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

  • analysere og kritisk vurdere faglitteratur med sikte på å utvikle inkluderende praksiser.
  • bruke relevant kunnskap om læring og deltakelse, likeverd og sosial rettferdighet til å identifisere og redusere ekskluderende prosesser.

Generell kompetanse

Studenten:

  • skal kunne reflektere over etiske problemstillinger knyttet til barnehagens og skolens forståelse av ulikhet mellom barn og unge
Innhold
Målsettingen for emnet er å bidra til kunnskap om barnehagens og skolens forståelse av ulikhet og hvordan dette nedfelles i den pedagogiske virksomheten. Sentrale tematikker i emnet er: deltakelse og læring, likeverd og sosial rettferdighet. Gjennom analyse av faglitteratur i emnet skal studentene belyse og diskutere hvordan perspektiver på mangfold og deltakelse i ordinære læringsfellesskap gir innhold og mening til begrepet inkludering.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig oppgave 1/1 A - F

Eksamensprosjektets tema og problemstilling godkjennes av faglærer, og det jobbes med eksamensprosjektet gjennom hele emnet. Omfang på oppgaven: 5000 ord, ekskl. litteraturlisten (+/- 10 %).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatoriske arbeidskrav 80%
  • Obligatorisk tilstedeværelse på undervisning på campus (80%)
  • Deltakelse i 4 skriveseminarer (25% fravær godkjennes)
  • Innlevering av 4 skriftlige arbeid i tilknytning til skriveseminarene
  • Presentasjon av arbeidet med eksamensprosjekt på hvert skriveseminar for faglærer og medstudenter
Fagperson(er)
Studiekoordinator: Ida Margrethe Eikaas
Arbeidsformer

Emnet er organisert som et samlingsbasert studium med nettstøtte.

Studiet legges opp med 2 samlinger på UiS på inntil 3 dager hver. Det legges opp til bruk av varierte arbeidsmåter med ulike former for nettstøtte før, mellom og etter samlingene, inklusiv synkrone nettforelesinger og nettmøter.

Eksamensprosjekt: I studiet skal studentene utvikle og arbeide med et individuelt eksamensprosjekt som er en faglig, analytisk fordypning i pensumlitteratur, samt noe selvvalgt litteratur. Eksamensprosjektet tar utgangspunkt i en selvvalgt problemstilling.

Seminararbeid: Arbeidet med eksamensprosjektet knyttes til 4 skriveseminarer: 2 på campus (i tilknytning til samlingene) og 2 med nettstøtte. Skriveseminarene har fokus på eksamensprosjektene som studentene jobber med og dermed sammenhengende prosessorientert skriving.

Litteratur 
I litteraturlisten er kjernelitteraturen oppgitt. Den selvvalgte litteraturen velger studentene i tilknytning til det tema som det arbeides med i eksamensprosjektet. Ut over dette forventes at prosjektene forholder seg til nasjonale styringsdokumenter (Opplæringslov, Læreplanverk og Veiledere m.m.) i den grad det er relevant for oppgaven.  

 

Arbeidsomfanget for et emne på 15 studiepoeng er stipulert til 400-450 timer.

 

Arbeidsomfanget for et emne på 15 studiepoeng er stipulert til 400-450 timer.

Emneevaluering
Emnet evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer for emne og programevaluering.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto