Deltakelse og læring i mangfoldige læringsfellesskap (MSP310)

Målsettingen for emnet er å bidra til kunnskap om barnehagens og skolens forståelse av ulikhet og hvordan dette nedfelles i den pedagogiske virksomheten. Sentrale tematikker i emnet er: deltakelse og læring, likeverd og sosial rettferdighet. Gjennom analyse av faglitteratur i emnet skal studentene belyse og diskutere hvordan perspektiver på mangfold og deltakelse i ordinære læringsfellesskap gir innhold og mening til begrepet inkludering.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MSP310

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Målsettingen for emnet er å bidra til kunnskap om barnehagens og skolens forståelse av ulikhet og hvordan dette nedfelles i den pedagogiske virksomheten. Sentrale tematikker i emnet er: deltakelse og læring, likeverd og sosial rettferdighet. Gjennom analyse av faglitteratur i emnet skal studentene belyse og diskutere hvordan perspektiver på mangfold og deltakelse i ordinære læringsfellesskap gir innhold og mening til begrepet inkludering.

Læringsutbytte

En student med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

  • Ha inngående kunnskap om de sentrale tematikkene i inkluderende pedagogikk: læring og deltakelse, mangfold, likeverd og sosial rettferdighet
  • Ha inngående kunnskap om sammenhengen mellom kommunikasjon og deltakelse i mangfoldige læringsfelleskap
  • Ha inngående kunnskap om sammenhengen mellom forståelser av ulikhet og tilrettelegging for deltakelse i mangfoldige læringsfellesskap

Ferdigheter

  • Kunne analysere og kritisk vurdere faglitteratur med sikte på å utvikle inkluderende praksiser
  • Kunne bruke relevant kunnskap om læring og deltakelse, mangfold, likeverd og sosial rettferdighet til å identifisere og redusere ekskluderende prosesser

Generell kompetanse

  • Kunne reflektere over etiske problemstillinger knyttet til barnehagens og skolens forståelse av ulikhet mellom barn og unge

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig oppgave 1/1 10 Uker Bokstavkarakterer

Eksamensprosjektet er en analyse av faglitteratur: tema og problemstilling godkjennes av faglærer, og det jobbes med eksamensprosjektet gjennom hele emnet. Veiledning tilbys innenfor rammen av fire skriveseminarer. Omfang på oppgaven: 5000 ord, ekskl. litteraturlisten (+/- 10 %). Skriftstørrelse 12 og linjeavstand 1,5 (i Calibri eller tilsvarende skrifttype).Studiet er underlagt løpende skikkethetsvurdering (ref. Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning - Lovdata)

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk tilstedeværelse (80%), Deltakelse i 4 skriveseminarer, Innlevering av 4 skriftlige arbeid, Presentasjon av arbeidet med eksamensprosjekt

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før studenten kan fremstilles for eksamen.

  • Obligatorisk tilstedeværelse på undervisning på campus (80%)
  • Deltakelse i 4 skriveseminarer (25% fravær godkjennes)
  • Innlevering av 4 skriftlige arbeid i tilknytning til utvikling og gjennomføring av analysen av faglitteratur (eksamensprosjektet)
  • Muntlig presentasjon av arbeidet med eksamensprosjekt for faglærer og medstudenter

Fagperson(er)

Faglærer:

Finn Martinsen

Studiekoordinator:

Solveig Röwekamp

Arbeidsformer

Emnet er organisert som et samlingsbasert studium med nettstøtte.

Studiet legges opp med 2 samlinger på UiS på inntil 3 dager hver. Det legges opp til bruk av varierte arbeidsmåter med ulike former for nettstøtte før, mellom og etter samlingene, inklusiv nettforelesninger og nettmøter.

Eksamensprosjekt: I studiet skal studentene utvikle og arbeide med et individuelt eksamensprosjekt som er en faglig, analytisk fordypning i pensumlitteratur, samt noe selvvalgt litteratur. Eksamensprosjektet tar utgangspunkt i en selvvalgt problemstilling.

Seminararbeid: Arbeidet med eksamensprosjektet knyttes til 4 skriveseminarer: 2 på campus (i tilknytning til samlingene) og 2 med nettstøtte. Skriveseminarene har fokus på eksamensprosjektene som studentene jobber med og dermed sammenhengende prosessorientert skriving. Faglig veiledning og tilbakemelding inngår i seminararbeid.

Litteratur: I litteraturlisten er kjernelitteraturen oppgitt. Den selvvalgte litteraturen velger studentene i tilknytning til det tema som det arbeides med i eksamensprosjektet. Ut over dette forventes at prosjektene forholder seg til nasjonale styringsdokumenter (Opplæringslov, Læreplanverk og Veiledere m.m.) i den grad det er relevant for oppgaven.

Arbeidsomfanget for et emne på 15 studiepoeng er stipulert til 400-450 timer.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto