Hopp til hovedinnhold

Å studere praksis, profesjonsutvikling i møte med mangfold MSP315

Emnet søker å gi innsikt i hvordan det å studere pedagogisk praksis danner grunnlag for utvikling av profesjonskunnskap i barnehage og skole. Målsettingen er å utvikle kunnskap om sosiale og samfunnsmessige inkluderingsprosesser, og hva som bidrar til å støtte opp under slike prosesser, samt å utvikle innsikt i marginaliserings- og ekskluderingsprosesser og hvordan disse kan reduseres.

Gjennom arbeidet med empiriske prosjekt skal studentene belyse og diskutere pedagogers og/eller pedagogiske virksomheters forståelse og handling i møte med mangfold.   


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MSP315

Versjon

1

Vekting (SP)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal:

  • ha kunnskap om profesjonsutvikling og pedagogisk profesjonskunnskap
  •  ha kunnskap om profesjonsutvikling for inkluderende pedagogikk i dagens barnehage og skole

Ferdigheter

Studenten skal:

  • kunne analysere og diskutere konsekvenser av etablerte former for pedagogisk praksis.
  • kunne reflektere kritisk over spesialpedagogikkens rolle og funksjon i en inkluderende barnehage og skole

Generell kompetanse

Studenten skal:

  • kunne reflektere over etiske problemstillinger knyttet til pedagogisk profesjonskunnskap i møte med mangfold.
Innhold
Emnet søker å gi innsikt i hvordan det å studere pedagogisk praksis danner grunnlag for utvikling av profesjonskunnskap i barnehage og skole. Målsettingen er å utvikle kunnskap om sosiale og samfunnsmessige inkluderingsprosesser, og hva som bidrar til å støtte opp under slike prosesser, samt å utvikle innsikt i marginaliserings- og ekskluderingsprosesser og hvordan disse kan reduseres. Gjennom arbeidet med empiriske prosjekt skal studentene belyse og diskutere pedagogers og/eller pedagogiske virksomheters forståelse og handling i møte med mangfold.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeoppgave 1/1 A - F

Oppgavens tema og problemstilling godkjennes av faglærer. Veiledning tilbys innenfor rammen av oppgaveseminarene, samt via faglærers kommentarer på innleverte arbeidskrav.Omfang på oppgaven: 5500 ord, ekskl. litteraturlisten (+/- 10 %)

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatoriske arbeidskrav 80%
  • Obligatorisk tilstedeværelse på undervisning på campus (80%)
  • Deltakelse i 4 oppgaveseminar (25% fravær godkjennes).  
  • Innlevering av fire skriftlige arbeid i tilknytning utvikling, gjennomføring og fremføring av den empiriske studien.
  • Muntlig presentasjon av eget prosjekt for faglærere og medstudenter
Fagperson(er)
Studiekoordinator: Ida Margrethe Eikaas
Emneansvarlig: Vegard Moen
Arbeidsformer

Emnet er organisert som et samlingsbasert studium med nettstøtte.

Studiet legges opp med 2 samlinger på UiS på inntil 3 dager hver. Mellom samlingene skal studentene arbeide med konkrete oppgaver som er tilknyttet ulike former for nettstøtte. Det forventes aktiv deltakelse på og mellom samlingene. Canvas vil bli benyttet som digital læringsplattform, men også andre digitale kommunikasjons- og samarbeidsplattformer vil bli benyttet der det er hensiktsmessig.

Det legges opp til bruk av varierte arbeidsmåter som skal fremme studentenes læringsutbytte, en legger opp til ulike former for nettstøtte før, mellom og etter samlingene, inklusiv synkrone nettforelesinger og nettmøter.  Studentene skal også arbeide med en egen empirisk studie av praksis gjennom hele emnet. Arbeidet med studien skal resultere i en oppgave som leveres til eksamen.

Én del av studiet er knyttet til undervisning og én del er knyttet til seminararbeid som omhandler arbeid med studentenes studier av praksis. 

Seminararbeid: I løpet av studiet arrangeres 4 seminar: 2 på campus (i tilknytning til samlingene) og 2 med nettstøtte. Arbeidet vil rette seg mot ulike aspekter knyttet til utvikling, gjennomføring og presentasjon av studentenes egne empiriske studier. 

Empirisk studie: I studiet skal studentene utvikle og gjennomføre en konkret studie av pedagogers og/eller pedagogiske virksomheters praksis i møte med mangfold.  Studentene skal velge en tematikk som er relevant i forhold til emnets overordnede målsetting og konkrete læringsmål.   Studentenes arbeid med prosjektet skal redegjøres for gjennom innlevering av arbeidskrav. Disse tekstene utvikles videre til endelig eksamenstekst.

Arbeidsomfanget for et emne på 15 studiepoeng er stipulert til 400-450 timer.

Emneevaluering
Evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer for emne- og programevaluering.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto