Hopp til hovedinnhold

Utagerende og sosiale utfordringer i barnehage og skole MSP320

Emnet skal gi studentene forståelse om utagerende utfordringer, hva som kan være årsaken til disse, samt hvordan barnehage og skole kan forebygge, avdekke og avhjelpe disse vanskene. Faktorer både på individ og systemnivå vil bli vektlagt, samt interaksjonen mellom faktorene på de ulike nivåene.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MSP320

Versjon

1

Vekting (SP)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studentene skal ha kunnskaper om:

 • individuelle og kontekstuelle risikofaktorer for utagerende og sosiale utfordringer
 • hvordan interaksjonen mellom individuelle og kontekstuelle faktorer får betydning for utvikling av utagerende og sosiale utfordringer
 • om generell pedagogisk tilnærming, samt spesielle tiltak, på individ og systemnivå, i møte med barn/elever med utagerende og sosiale utfordringer
 • Foreldresamarbeid når elever har faglige og / eller sosiale utfordringer

Ferdigheter

Studentene skal kunne:

 • analysere risikofaktorer, både på individ og systemnivå, samt uttrykksformer, knyttet til sentrale former for utagerende og sosiale utfordringer
 • kunne arbeide selvstendig med forebygging og problemløsning, både på individ og systemnivå, knyttet til utagerende og sosiale utfordringer
 • planlegge og gjennomføre praksis i samsvar med en autoritativ voksenrolle
 • gjennomføre vanskelige samtaler med foreldre

Generell kompetanse

Studentene skal:

 • ha en grunnleggende forståelse av hva utagerende og sosiale utfordringer innebærer og hva som kan være risikofaktorer for denne type vansker
 • kunne forebygge, avdekke og avhjelpe utagerende og sosiale utfordringer og legge best mulig til rette for læring for barn/elever med denne type vansker
 • evne til kritisk refleksjon i forhold til teori og empiri på fagfeltet
Innhold
Emnet består av følgende tema: overordnet tema, disiplinproblemer og klasseledelse, aggresjonsforståelse i teori og praksis, alvorlige atferdsvansker og sentrale diagnoser, mobbing, migrasjon som risikofaktor og ressurs, sosial kompetanse og foreldresamarbeid.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen 1/1 5 Timer A - F Ingen hjelpemidler tillatt

2 kortsvarsoppgaver, hver på 300-600 ord som er vektet 20% av besvarelsen og en langsvarsoppgave som vekter 80%

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatoriske arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført før studenten kan framstilles for eksamen:

Studentene skal i gruppe gjennomføre en 15 minutters presentasjon i tilknytning til ett av emnets tema. Det skal foreligge en fagtekst på 2500 ord (+/- 10 %) i tilknytning til presentasjonen. Denne baseres på pensum og skal være forskningsbasert.

Vurdering av dette arbeidet vil være godkjent/ikke godkjent.

 

Studenter har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt forsøk.

 

Det er obligatorisk tilstedeværelse på samlingene (80%).

Fagperson(er)
Studiekoordinator: Ida Margrethe Eikaas
Faglærer: Pål Roland
Arbeidsformer

Emnet er organisert som et samlingsbasert studium med nettstøtte. Studiet legges opp med 2 samlinger på UiS på inntil 3 dager hver. Mellom samlingene skal studentene arbeide med konkrete oppgaver som er tilknyttet ulike former for nettstøtte. Det forventes aktiv deltakelse på og mellom samlingene.  Canvas vil bli benyttet som digital læringsplattform.

Arbeidsomfanget for et emne på 15 studiepoeng er stipulert til 400-450 timer.

Åpent for
Spesialpedagogikk - masterstudium
Emneevaluering
Evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer for emne- og programevaluering.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto