Utagerende og sosiale utfordringer i barnehage og skole (MSP320)

Emnet skal gi studentene forståelse om utagerende utfordringer, hva som kan være årsaken til disse, samt hvordan barnehage og skole kan forebygge, avdekke og avhjelpe disse vanskene. Faktorer både på individ og systemnivå vil bli vektlagt, samt interaksjonen mellom faktorene på de ulike nivåene.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MSP320

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet består av følgende tema: overordnet tema, disiplinproblemer og klasseledelse, aggresjonsforståelse i teori og praksis, alvorlige atferdsvansker og sentrale diagnoser, mobbing, migrasjon som risikofaktor og ressurs, sosial kompetanse og foreldresamarbeid.

Læringsutbytte

En student med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • Har kunnskap om individuelle og kontekstuelle risikofaktorer for utagerende og sosiale utfordringer
 • Har kunnskap om hvordan interaksjonen mellom individuelle og kontekstuelle faktorer får betydning for utvikling av utagerende og sosiale utfordringer
 • Har kunnskap om generell pedagogisk tilnærming, samt spesielle tiltak, på individ og systemnivå, i møte med barn/elever med utagerende og sosiale utfordringer
 • Ha kunnskap om foreldresamarbeid når elever har faglige og / eller sosiale utfordringer

Ferdigheter

 • Kan analysere risikofaktorer, både på individ og systemnivå, samt uttrykksformer, knyttet til sentrale former for utagerende og sosiale utfordringer
 • Kan arbeide selvstendig med forebygging og problemløsning, både på individ og systemnivå, knyttet til utagerende og sosiale utfordringer
 • Kan planlegge og gjennomføre praksis i samsvar med en autoritativ voksenrolle
 • Kan gjennomføre vanskelige samtaler med foreldre

Generell kompetanse

 • Har en grunnleggende forståelse av hva utagerende og sosiale utfordringer innebærer og hva som kan være risikofaktorer for denne type vansker
 • Kan forebygge, avdekke og avhjelpe utagerende og sosiale utfordringer og legge best mulig til rette for læring for barn/elever med denne type vansker
 • Har evne til kritisk refleksjon i forhold til teori og empiri på fagfeltet

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 5 Dager Bokstavkarakterer Alle

Hjemmeeksamen: 3 dager. Omfang: 4000 ord (+/- 10 %). Bokstavkarakterer: A-F. Kopiering av tekst generert av AI er ikke tillatt (jf. notat vedr. AI-teknologi og utfordringer relatert til eksamen og vurderingsformer, se canvas). Hjemmeeksamensreglementet for UiS presiserer at alle besvarelser blir plagiatkontrollert. Det blir ansett som fusk/plagiat dersom du ikke kildehenviser. Eksamen består av to oppgaver hvor studentene skal velge den ene. Det er knyttet et case for barnehage og skole til hver av oppgavene. Studentene velger selv om de vil svare ut fra barnehage eller skole.Studiet er underlagt løpende skikkethetsvurdering (ref. Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning - Lovdata).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk oppmøte 80%, Muntlig presentasjon og fagtekst

Følgende arbeidskrav må være gjennomført før studenten kan framstilles for eksamen:

Studentene skal gjennomføre en 10-15 minutters presentasjon i gruppe i tilknytning til ett av emnets tema. Det skal foreligge en fagtekst på 2500 ord (+/- 10 %) i tilknytning til presentasjonen. Denne baseres på pensum og skal være forskningsbasert.

Studentene får 1 time veiledning i gruppe i tilknytning til dette arbeidskravet.

Vurdering av dette arbeidet vil være godkjent/ikke godkjent.

Studenter har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt forsøk.

Det er obligatorisk tilstedeværelse på samlingene (80%).

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Ida Risanger Sjursø

Faglærer:

Pål Roland

Faglærer:

Trude Havik

Studiekoordinator:

Solveig Röwekamp

Arbeidsformer

Emnet er organisert som et samlingsbasert studium med nettstøtte. Studiet legges opp med 2 samlinger på UiS på inntil 3 dager hver. Mellom samlingene skal studentene arbeide med konkrete oppgaver som er tilknyttet ulike former for nettstøtte. Det forventes aktiv deltakelse på og mellom samlingene. Canvas vil bli benyttet som digital læringsplattform.

Arbeidsomfanget for et emne på 15 studiepoeng er stipulert til 400-450 timer.

Åpent for

Spesialpedagogikk - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto