Emosjonelt og sosialt sårbare barn og ungdom (MSP325)

Emnet skal gi forståelse av hvilke forhold som bidrar til emosjonell og sosial sårbarhet, kjennetegn hos sårbare barn og unge, samt hvordan barnehage og skole kan tilrettelegge et best mulig læringsmiljø for disse.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MSP325

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet består av 4 hovedtema:

 • Stress og mestring i barnehage og skole.
 • Tilrettelegging av barnehages og skolens sosiale miljø for å fremme positiv sosial utvikling.
 • Emosjonelle vansker i et migrasjonsperspektiv.
 • Psykisk helse i barnehage og skole.

Læringsutbytte

En student med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

 • Ha kunnskap om forhold som fremmer positiv sosial og emosjonell utvikling, samt evne til å takle utfordringer
 • Ha kunnskap om forhold som kan gjøre barn og unge emosjonelt og sosialt sårbare
 • Ha kunnskap om utviklingsforløp hos emosjonelt og sosialt sårbare barn og hvordan kontekstuelle forhold kan påvirke dette forløpet
 • Ha kunnskap om forhold ved læringsmiljøet som er av særlig betydning for sårbare barn og unge
 • Ha kunnskap om sentral teori og empiri innenfor det aktuelle feltet

Ferdigheter:

 • Kunne beskrive hvordan læringsmiljøet i barnehage og skole best kan tilrettelegges for sosialt og emosjonelt sårbare elever
 • Kunne beskrive hvordan lærere kan etablere gode relasjoner til sårbare barn og unge
 • Kunne beskrive hvordan en kan stimulere utvikling, selvregulering og adekvate mestringsstrategier hos barn og unge
 • Kunne identifisere elever som trenger videre oppfølging for psykiske vansker

Generell kompetanse:

 • Ha en grunnleggende forståelse av hva emosjonell- og sosial sårbarhet innebærer, hvilke faktorer som bidrar til slik sårbarhet og hvordan positiv utvikling best kan stimuleres for emosjonelt og sosialt sårbare barn og unge i barnehage og skole
 • Ha evne til kritisk refleksjon i forhold til teori og empiri på feltet

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell skriftlig oppgave 1/1 5 Dager Bokstavkarakterer Alle

Omfang: 4500 ord (+/- 10 %). Skriftstørrelse 12, linjeavstand 1,5 (i Calibri eller tilsvarende skrifttype). Studenter har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt eksamensforsøk/nytt opptak.Studiet er underlagt løpende skikkethetsvurdering (ref. Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning - Lovdata)

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske arbeidskrav

Studentene skal utarbeide en individuell fagtekst på 2500 ord (+/- 10%). Den skriftlige fagtekst skal være basert på et tema valgt fra begge samlingene.

Studentene kan selv foreslå problemstilling for fagteksten, men det legges vekt på variasjon mellom problemstillingene. Problemstillingen skal godkjennes av emneansvarlig. Fagteksten baseres i hovedsak på pensumslitteraturen og skal være godt underbygget av forskning.

Vurdering av dette arbeidet vil være godkjent/ikke godkjent.

Det er obligatorisk tilstedeværelse på samlingene (80%).

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Klara Øverland

Faglærer:

Lene Vestad

Faglærer:

Trude Havik

Faglærer:

Svanaug Lunde

Studiekoordinator:

Solveig Röwekamp

Arbeidsformer

Emnet er organisert som et samlingsbasert studium med nettstøtte. Studiet legges opp med 2 samlinger på UiS på inntil 3 dager hver. Det forventes aktiv deltakelse på og mellom samlingene.

Canvas vil bli benyttet som digital læringsplattform.

Arbeidsomfanget for et emne på 15 studiepoeng er stipulert til 400 - 450 timer.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto