Lese- og skrivevansker 2 (MSP335)

Lese- og skriveferdigheter har betydning for deltakelse skole, arbeids- og samfunnsliv. Mange elever opplever vansker med lesing og skriving, noe som kan ha konsekvenser for motivasjon, engasjement og læring i skolen. I dette emnet vil studentene få økt spesialpedagogisk kompetanse og forskningsbasert kunnskap om hvordan å avdekke og utrede vansker og iverksette forskningsbaserte tiltak med sikte på å fremme mestring, læring og faglig og sosial inkludering. Emnet gir også innsikt i lovverk og forskrifter knyttet til spesialundervisning.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MSP335

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Lese- og skriveferdigheter har betydning for deltakelse skole, arbeids- og samfunnsliv. Mange elever opplever vansker med lesing og skriving, noe som kan ha konsekvenser for motivasjon, engasjement og læring i skolen. I dette emnet vil studentene få økt spesialpedagogisk kompetanse og forskningsbasert kunnskap om hvordan å avdekke og utrede vansker og iverksette forskningsbaserte tiltak med sikte på å fremme mestring, læring og faglig og sosial inkludering. Emnet gir også innsikt i lovverk og forskrifter knyttet til spesialundervisning.

Læringsutbytte

En student med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

 • Ha inngående kunnskap om lese- og skrivevanskeproblematikk.
 • Ha forskningsbasert kunnskap om tidlig identifisering og tidlige tiltak, jf. Opplæringsloven § 1-4 om tidlig innsats.
 • Ha forståelse for sammenhengen mellom motivasjon, engasjement og utvikling av ferdigheter.
 • Ha kunnskap om ulike kartleggingsverktøy og tester brukt i utredning av lese- og skrivevansker og kunne tolke og kritisk vurdere resultater fra disse.
 • Ha inngående kunnskap om kunnskap om tiltak og hjelpemidler for elever med lese- og skrivevansker.

Ferdigheter:

 • Kunne arbeide selvstendig med faglig utviklingsarbeid innen lese- og skrivevansker.
 • Kunne lede arbeid med å lage individuelle opplæringsplaner knyttet til spesialundervisning i lesing og skriving.
 • Kunne utrede lese- og skrivevansker og skrive en utredningsrapport.
 • Kunne igangsette evidensbaserte pedagogiske og organisatoriske tiltak for elever med lese- og skrivevansker på bakgrunn av en grundig utredning.
 • Kunne formidle kunnskap om forebygging, utredning og tiltak knyttet til lese- og skrivevansker til kolleger og foresatte.

Generell kompetanse:

 • Kunne lede faglig utviklingsarbeid knyttet til forebygging, kartlegging og tiltak for elever med lese- og skrivevansker
 • Kunne kommunisere- og samarbeide med PPT og BUPA om elever med lese- og skrivevansker.
 • Kunne bidra til nytenking og innovasjon knyttet til forebygging av lese- og skrivevansker, samt utredning og tiltak for elever med lese- og skrivevansker

Forkunnskapskrav

MSP303 Spesialpedagogikk, en introduksjon
Emnet bygger på Lese- og skrivevansker 1 eller tilsvarende videreutdanning som bygger på temaene lese- og skrivevansker og begynneropplæring i norskfaget i grunnskolelærerutdanningen.

Eksamen / vurdering

Hjemmeoppgaver

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utredningsrapport 1/2 10 Uker Bokstavkarakterer
Fagtekst på valgt tema 1/2 10 Uker Bokstavkarakterer

Utredningsrapport: kartlegging av en elev med lese- og skrivevansker og forslag til tiltak. Omfang: 5000 ord (+/- 10%). Det gis veiledning underveis i arbeidet med rapporten.Fagtekst på valgt tema innenfor læringsutbytteformuleringene på 3000 ord (+/- 10%). Det kan arbeides med fagteksten gjennom hele semesteret. Det gis veiledning underveis i arbeidet med fagteksten.Til obligatoriske skriftlige oppgaver: Skriftstørrelse 12 og linjeavstand 1,5 (i Calibri eller tilsvarende skrifttype). Studiet er underlagt løpende skikkethetsvurdering (ref. Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning - Lovdata)

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatorisk tilstedeværelse på undervisning på campus (80%)

Et individuelt refleksjonsnotat. Det gis ikke veiledning men man får en skriftlig tilbakemelding på arbeidet.

Godkjent Logos-sertifisering. Det gis ikke veiledning.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Maya Dybvig Joner

Studiekoordinator:

Solveig Röwekamp

Arbeidsformer

Emnet er organisert som et samlingsbasert studium med nettstøtte.

Forelesninger, casediskusjoner, utprøving av kartleggingsverktøy og hjelpemidler, seminarer og refleksjonslogger.

Arbeidsomfanget for et emne på 15 studiepoeng er stipulert til 400-450 timer.

Åpent for

Spesialpedagogikk - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto