Offshore feltutvikling (OFF515)

Dette emnet gir en oversikt over offshoreindustrien og en innføring i metoder og teknologi knyttet til utvikling av offshore olje- og gassfelt.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

OFF515

Versjon

1

Vekting (stp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

NB! Dette er et valgemne og dersom det er færre enn 10 studenter oppmeldt pr. 20. august for høstsemesteret, kan dette medføre at emnet ikke tilbys.

Følgende tema dekkes: historisk bakgrunn og utvikling, informasjon knyttet til petroleumsressurser og produksjon, definisjoner knyttet til leting, reservoarkarakteristikker, bore- og brønnteknologi, metoder og teknologi knyttet til feltutvikling, designgrunnlag, systemdesign, funksjonalitet og design av produksjonsanlegg, plattformkonsepter, tekniske løsninger relatert havbunnen, estimering av kapitalutgifter og driftskostnader, prinsipper for prosjektgjennomføring, økonomisk analyse, risikovurdering og beslutningskriterier.

Læringsutbytte

Etter fullført emne, skal studenten kunne:

  • Forstå forretningsdriverne i offshore olje- og gassindustrien
  • Forstå verdikjeden
  • Forstå tverrfaglig arbeid
  • Forstå relevante tekniske løsninger
  • Forstå begrensninger og problemer knyttet til gjennomføring av spesifikke løsninger
  • Forstå at egnetheten til spesifikke løsninger avhenger av omstendighetene

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskap innen matematikk og mekanikk (elastisitetsteori, statisk og dynamisk analyse) på mastergradsnivå.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 3 Timer Bokstavkarakterer Godkjent kalkulator

Digital skriftlig eksamen, med mulighet for å supplere med håndtegninger.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Exercise 1, Exercise 2, Exercise 3, Exercise 4
Alle innleveringer og øvelser må være godkjent for å få ta eksamen i emnet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Yihan Xing

Instituttleder:

Mona Wetrhus Minde

Faglærer:

Muk Chen Ong

Arbeidsformer

Forelesninger og øvinger.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Development and Operation of Offshore Gas Fields (E-OFF700_1) 5
Offshore feltutvikling (OFF516_1) 5

Åpent for

Konstruksjons- og maskinteknikk - master i teknologi/siv.ing. Marin- og offshoreteknologi - master i teknologi/siv.ing.
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto