Marinteknologi og prosjektering (OFF580)

For de som vil ha en grundig innføring til tema innen marinteknologi/havteknologi og ønsker å bruke denne kompetansen til prosjektering, av marine konstruksjoner (for eksempel fartøy, olje og gass plattformer eller vindmøller til havs), er dette emnet viktig for deres fremtidige arbeid.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

OFF580

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Emnet gir en grundig innføring i, og forståelse av, hydrodynamikk, lineær bølgeteori, bølgestatistikk og beregning av bølgekrefter på offshore konstruksjoner og rørledninger. Både statisk og dynamiske vurderinger gjennomføres og ekstremverdier beregnes. Videre gis det introduksjon til vind og vindlaster. Dimensjoneringsprinsipper for konstruksjoner blir diskutert. Dessuten behandles stabilitet av flytende legemer. Realistisk dimensjonering av faste fagverksplattformer i stål gjennomgås.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet skal studentene tilegne seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

 • Få en helhetlig forståelse av marine konstruksjoners stabilitet og prinsipper for konstruksjonsdimensjonering.
 • Få en helhetlig forståelse av strøm, strømlaster og strømning rundt bløfflegemer.
 • Få en helhetlig forståelse av vind- og vindlaster.
 • Få en helhetlig forståelse av bølger og bølgelaster.
 • Få en omfattende forståelse av virvelinduserte vibrasjoner.
 • Få kunnskap om dynamisk oppførsel av marine konstruksjoner, inkludert tilleggsmasse og demping.
 • Få kunnskap om hydrodynamiske simuleringer og analyser.

Ferdigheter:

 • Kunne utføre stabilitetsanalyse av marine konstruksjoner.
 • Kunne beregne naturlaster på marine konstruksjoner.
 • Kunne utføre dynamiske simuleringer av marine konstruksjoner.
 • Kunne utføre virvelindusert vibrasjonsanalyse.

Generell kompetanse:

 • Kunne arbeide med tekniske løsninger på relevante faglige og forskningsmessige problemstillinger.
 • Kunne jobbe i team og administrere virkelige ingeniørprosjekter.
 • Kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter.
 • Kunne kommunisere effektivt med ingeniører, spesialister og allmennheten om tekniske problemer og løsninger.

Forkunnskapskrav

OFF505 Oseanografi, OFF585 Matematikk og dynamikk for ingeniører

Anbefalte forkunnskaper

OFF515 Offshore feltutvikling, OFF516 Offshore feltutvikling

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Godkjent kalkulator

Skriftlig eksamen gjennomføres med penn og papir.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Regneøvinger, Laboratorieoppgave

Regneøvinger: 80 % av regneøvingene må være godkjent for adgang til eksamen. Hjemmeoppgave/regneøvinger kan gis som gruppearbeid.

Laboratorieøvninger med demonstrasjon av dataprogram er obligatorisk.

Fagperson(er)

Faglærer:

Lin Li

Emneansvarlig:

Muk Chen Ong

Instituttleder:

Mona Wetrhus Minde

Arbeidsformer

Forelesninger, øvinger og laboratorieøvninger.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Marin teknologi og prosjektering (MOM480_1) 10
Naturlaster (BYG520_1) 2
Marin teknologi (MOM260_1) 5
Marin teknologi, Marin teknologi og prosjektering ( MOM260_1 MOM480_1 ) 15

Åpent for

Konstruksjons- og maskinteknikk - master i teknologi/siv.ing. Konstruksjons- og maskinteknikk - master i teknologi/siv.ing., femårig Marin- og undervannsteknologi, master i teknologi/siv.ing., femårig Marin- og offshoreteknologi - master i teknologi/siv.ing.
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto