Læring og pedagogisk virksomhet (PPU112)

Emnet skal ivareta sammenhengen mellom pedagogikk og praksis i utdanningen med vekt på ledelse av lærings- og utviklingsarbeid i et individ- og gruppeperspektiv ut fra et pedagogisk ståsted.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

PPU112

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet skal ivareta sammenhengen mellom pedagogikk og praksis i utdanningen med vekt på ledelse av lærings- og utviklingsarbeid i et individ- og gruppeperspektiv ut fra et pedagogisk ståsted.

Læringsutbytte

Etter endt studium skal studentene kunne

 • gjøre rede for begrepet læring og ulike læringspsykologiske teorier for barn og ungdom
 • ha kunnskaper om motivasjon og hvordan motivere elever i ulike læringssituasjoner
 • gjøre rede for yrkesetikk, yrkesetiske holdninger og hvilke etiske valg en lærer står overfor gjennom det pedagogiske arbeidet sitt
 • gjøre rede for bruken av kommunikasjon som et tillitsskapende verktøy for lærere i samarbeid med kollegaer, elever og foresatte
 • ha kunnskaper om barn og unge med utfordrende livssituasjoner
 • gjøre rede for danning, medborgerskap og det flerkulturelle samfunn
 • ha kunnskaper om sosialisering og identitetsutvikling hos ungdom

Ferdigheter

Etter endt studium skal studentene kunne

 • avklare begrepet læring og sette ulike teoretiske perspektiv på læring opp mot hverandre
 • vise frem ulike motivasjonsteorier for å vurdere deres styrker og svakheter.
 • drøfte hvordan kommunisere hensiktsmessig med elever, kolleger og samarbeidspartnere i og utenfor skolen
 • vise frem hvordan lærere kan reflektere over yrkesetiske dilemmaer, ulike verdier og etiske valg som grunnlag for arbeidet med undervisning, læringsmiljø og elever
 • analysere ulike perspektiv på danning, medborgerskap og utfordringer ved det flerkulturelle samfunn
 • kan bidra til kritisk analyse av utfordringer med sosialisering og identitetsutvikling hos ungdom
 • registrere kjennetegn, være kjent med hjelpeapparatet og varsle om ungdom i utfordrende livssituasjoner

Generell kompetanse

Etter endt studium skal studentene kunne

 • vise en autonom og yrkesetisk holdning i møte med elever, foresatte og kollegaer basert på dialog, toleranse og respekt
 • kan vise inngående kunnskap om læring og utvikling
 • reflektere over motivasjonspsykologien sin betydning for læring for barn og ungdom
 • begrunne hvorfor og hvordan lærernes bruk av kommunikasjon har betydning for elevenes trivsel og læring i klasserom og skole
 • orientere seg om ulike pedagogiske tilnærminger og tiltak for ungdom i utfordrende livssituasjoner
 • bidra med refleksjoner om danning, medborgerskap og det flerkulturelle samfunn
 • reflektere over sosialisering og identitetsutvikling hos ungdom

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 6 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Fagperson(er)

Studiekoordinator:

Eivind Øvrebø

Faglærer:

Runar Vathne

Praksiskoordinator:

Lene Båkind Sollie

Emneansvarlig:

Narve Dolve

Praksiskoordinator:

Kristin Henanger Haugen

Studiekoordinator:

Anne Marie Nygaard

Arbeidsformer

Forelesninger og seminar

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Læring og pedagogisk virksomhet (PPU114_1) 15
Profesjonsfag, pedagogikk 2: Læreren i møte med eleven (PPU118_1) 15

Åpent for

Praktisk pedagogisk utdanning - deltid Praktisk pedagogisk utdanning - heltid

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto