Hopp til hovedinnhold

Læring og pedagogisk virksomhet PPU112

Emnet skal ivareta sammenhengen mellom pedagogikk og praksis i utdanningen med vekt på ledelse av lærings- og utviklingsarbeid i et individ- og gruppeperspektiv ut fra et pedagogisk ståsted.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

PPU112

Versjon

1

Vekting (Sp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold
Emnet skal ivareta sammenhengen mellom pedagogikk og praksis i utdanningen med vekt på ledelse av lærings- og utviklingsarbeid i et individ- og gruppeperspektiv ut fra et pedagogisk ståsted.
Læringsutbytte

Etter endt studium skal studentene kunne

 • gjøre rede for det mangfoldige begrepet læring på bakgrunn av innsikt om læringspsykologiske tradisjoner når det gjelder hvorfor og hvordan elever lærer
 • gjøre rede for ulike teorier om motivasjon og hva selve begrepet motivasjon betyr
 • gjøre rede for yrkesetikk, yrkesetiske holdninger og hvilke etiske valg en lærer står over for gjennom det pedagogiske arbeidet sitt
 • gjøre rede for ulike perspektiv på veiledning
 • gjøre rede for bruken av det muntlige språket som et tillitsskapende verktøy for lærere i samarbeid med kollegaer, elever og foresatte
 • gjøre rede for ulike typer og årsaker til skolefravær
 • gjøre rede for sosial og emosjonell kompetanse i forhold til livsmestring
 • gjøre rede for ulike typer mobbing og årsaker til mobbing
 • gjøre rede for skolens pedagogiske oppdrag innen temaet vold og seksuelle overgrep mot barn og unge
 • gjøre rede for ulike tverrfaglige og tverretatlige partnere som skolen samarbeider med til barnets beste

Ferdigheter

Etter endt studium skal studentene kunne

 • drøfte ulike perspektiv på læring, atferd og bearbeiding av informasjon
 • drøfte ulike motivasjonsteorier opp mot hverandre med den hensikt å stå best mulig rustet i arbeidet med å aktivisere enkeltelever og grupper av elever i undervisningsarbeidet
 • drøfte hvordan kommunisere og samarbeide hensiktsmessig med elever og kolleger på en troverdig måte gjennom bruken av muntlig språk
 • drøfte ulike perspektiver og tradisjoner om veiledning opp mot hverandre for å kunne iverksette læring hos elever og lærere i skolen
 • drøfte hvordan lærere kan reflektere over yrkesetiske dilemmaer, ulike verdier og etiske valg som grunnlag for arbeidet med undervisning og elever
 • drøfte hvordan kommunisere og samarbeide hensiktsmessig med elever og kolleger i tråd med medborgerskapets ideal
 • drøfte ulike tiltak knyttet til skolefravær
 • drøfte ulike sider ved livsmestring sett i lys av sosial og emosjonell læring i skolen
 • drøfte hvordan lærere kan forebygge, avdekke og håndtere mobbing
 • drøfte hvordan læreren kan identifisere tegn på vold og seksuelle overgrep hos barn og unge
 • drøfte hvordan skolen med utgangspunkt i barnets beste, kan etablere et samarbeid med aktuelle tverrfaglige og tverretatlige samarbeidspartnere 

Generell kompetanse

Etter endt studium skal studentene kunne

 • drøfte en autonom og yrkesetisk holdning i møte med alle elever, foresatte og kollegaer basert på dialog, toleranse og respekt
 • vise inngående kunnskap om læring og utvikling for tilrettelegging av undervisningsarbeidet
 • diskutere veiledning som pedagogisk verktøy for elever og lærere med ulike forutsetninger og behov
 • reflektere over motivasjonspsykologien sin betydning for å aktivisere den enkelte elev og grupper av elever
 • begrunne hvorfor og hvordan lærernes bruk av muntlig språk har stor betydning for elevenes læring
 • begrunne hvorfor og hvordan lærernes bruk av muntlig språk i tråd med medborgerskap har stor betydning for elevenes læring
 • reflektere bredt rundt elever som viser tegn til skolefravær
 • diskutere ulike tiltak som kan fremme livsmestring i skolen
 • reflektere over mobbingens psykologi
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 6 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Fagperson(er)
Faglærer: Runar Vathne
Studiekoordinator: Anja Helen Steinsland
Faglærer: Trude Havik
Studiekoordinator: Anne Marie Nygaard
Praksiskoordinator: Lene Båkind Sollie
Emneansvarlig: Narve Dolve
Studiekoordinator: Irene Husveg
Arbeidsformer
Forelesninger og seminar
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Læring og pedagogisk virksomhet (PPU114_1) 15
Åpent for
Lektorutdanning for trinn 8-13 Praktisk pedagogisk utdanning - deltid Praktisk pedagogisk utdanning - heltid
Emneevaluering
Kvalitetssystemet på UiS omfatter studentevaluering av alle emnene.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto