Profesjonsfag, pedagogikk 1: Den profesjonelle lærer (PPU117)

Emnet er profesjonsrettet og basert på forsknings- og utviklingsarbeid og erfaringsbasert kunnskap. Målet er å skape helhet og sammenheng mellom pedagogikk, fagdidaktikk og praksisopplæring som grunnlag for at studentene skal forstå og mestre lærerarbeidet og dets kompleksitet i møte med elever, foresatte og kollegaer.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

PPU117

Versjon

1

Vekting (Sp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet er profesjonsrettet og basert på forsknings- og utviklingsarbeid og erfaringsbasert kunnskap. Målet er å skape helhet og sammenheng mellom pedagogikk, fagdidaktikk og praksisopplæring som grunnlag for at studentene skal forstå og mestre lærerarbeidet og dets kompleksitet i møte med elever, foresatte og kollegaer. Skolen har et bredt samfunnsmandat. Emnet har som hensikt å gi studentene innsikter i hvilke forpliktelser dette samfunnsmandatet innebærer for den profesjonelle lærer i den profesjonelle skole. Et annet fokus i emnet vil være generell didaktikk, og da særlig hvordan læreren skal kunne planlegge, gjennomføre, vurdere, begrunne og kommentere undervisning forankret i elevens rett på tilpasset opplæring. Det vil legges opp til at studentene utvikler denne kompetansen ved at de får kunnskaper om gjeldende plan- og lovverk, og gjennom utstrakt bruk av studentaktive undervisnings- og vurderingsformer.

Temaer som vil bli tatt opp:

• skolens samfunnsmandat

• skolens lover, planverk og verdigrunnlag

• skolen som organisasjon

• skolehistorie

• grunnleggende ferdigheter

• varierte vurderingsformer

• varierte arbeidsmåter

• didaktikk

• tilpasset opplæring

• danning, herunder tverrfaglige temaer

• klasseledelse

• kontaktlærerfunksjonen

• kommunikasjon

• profesjonsetikk

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskaper om didaktikk som en av lærerprofesjonens kjernekunnskaper og et redskap som lærere benytter når lærere planlegger, gjennomfører, vurderer, begrunner og kommenterer undervisning
 • har kunnskaper om skolens samfunnsmandat, lover, planverk og forskrifter som gir føringer for skolens virksomhet og læreres undervisning
 • har kunnskaper om varierte arbeidsmåter og vurderingsformer, i henhold til skolens plan- og lovverk
 • har kunnskaper om hvordan lærere kan lede læreprosesser i en elevgruppe
 • har kunnskaper om kommunikasjon som et viktig redskaper for å fremme et godt læringsmiljø
 • har kunnskaper om læreprofesjonens yrkesetiske rammeverk

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan planlegge, gjennomføre, vurdere, begrunne og kommentere undervisning med utgangspunkt i læreplan og forskning om undervisning og læring
 • kan analysere læreplanverket og utvikle egne planer basert på opplæringens verdigrunnlag, prinsipper og generelle mål for opplæringen
 • kan anvende varierte arbeidsmåter og vurderingsformer som forutsetning for å skape motivasjon og læringsglede i undervisningen
 • kan lede læreprosesser som fremmer læring i en variert og mangfoldig elevgruppe
 • kan bruke kommunikasjon som et redskap til å etablere et godt læringsmiljø for elever i skolen
 • kan kommunisere og samhandle med elever, foresatte og kollegaer i tråd med lærerprofesjonens yrkesetiske rammeverkGenerell kompetanse

Kandidaten

 • har en profesjonell holdning og kan kritisk reflektere over faglige, profesjonsetiske og fag- og utdanningspolitiske spørsmål
 • kan, sammen med andre, videreutvikle egen kompetanse og bidra til medstudenters utvikling

Forkunnskapskrav

LPRA10 - Observasjonspraksis, LPRA20 - Følgepraksis 1 og LPRA30 - Følgepraksis 2 fra 1. og 2. år i studiet.

Eksamen / vurdering

Oppgave og muntlig gruppeeksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Oppgave 1/2 2 Uker Bokstavkarakterer Alle
Muntlig gruppeeksamen 1/2 30 Minutter Bokstavkarakterer

Hjemmeeksamen. 2500 ord +/- 10%. Studentene får utdelt oppgave to uker før innlevering. Besvarelsen leveres før praksis.Muntlig gruppeeksamen på 30 minutter, bestående av 20 minutters presentasjon av et praksisrelatert tema som gruppen har forberedt i forkant av eksamenen og 10 minutter med spørsmål fra sensorene. Spørsmålene fra sensorene vil både være tilknyttet presentasjonen og emnets læringsutbytteformuleringer. Muntlig gruppeeksamen gjennomføres ved semesterslutt. En gruppe består som hovedregel av fire studenter, alle får samme karakter.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Deltakelse i undervisning 75%, Bestått veiledet praksis på lektorprogrammet
Obligatoriske krav som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen
 • 75 prosent deltakelse i undervisning
 • Eksamenstemaet er forankret i praksis. Det stilles derfor krav om at studentene må ha gjennomført og bestått veiledet praksis på lektorprogrammet for å gå opp til avsluttende eksamen i emnet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Runar Vathne

Studiekoordinator:

Anne Marie Nygaard

Arbeidsformer

I lektorutdanningens pedagogikkemner er det lagt opp til både fellesundervisning og undervisning i seminarer (smågrupper). Undervisningen vil veksle mellom formidling og studentdeltakelse. Undervisningsformene og arbeidsmåtene har som hensikt å fremme studentenes læring i henhold til læringsutbyttene, samt gjenspeile gjeldende læreplaner i grunnutdanningen.  Eksempler kan være deltaking gjennom mikroundervisning, læreplananalyser og læreplanutvikling, student-student-læring, omvendt undervisning, samarbeidslæring i grupper, framlegg, aktiv bruk av digitale ressurser via læringsplattformen Canvas og vurdering av hverandres arbeid. Eksempler i henhold til læreplanverket i grunnopplæringen kan være prosjektarbeid, arbeidsplaner, vurdering av elevarbeid og planlegging av undervisning.  

Åpent for

Åpent for studenter på lektorutdanning for trinn 8-13.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto