Fagdidaktikk i økonomisk-administrative fag (PPU290)

Studentene skal utvikle undervisningskompetanse innen økonomisk-administrative fag med hovedfokus på videregående skole.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

PPU290

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Studentene skal utvikle undervisningskompetanse innen økomisk-administrative fag med hovedfokus på videregående skole.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter endt emne skal studentene

 • ha kunnskap om gjeldende læreplaner i økonomisk-administrative fag.
 • ha kunnskap om forskjellige undervisningsmetoder i økonomisk-administrative fag.
 • ha kunnskap om prinsippene for spesialundervisning og undervisningsdifferensiering
 • ha kunnskap om prinsippene for elevbedrift og partnerskapsavtaler

Ferdigheter

Etter endt emne skal studentene

 • kunne orientere seg i opplæringsloven og forskrifter til opplæringsloven
 • kunne utarbeide lokale læreplaner ut fra læreplanverket i økonomisk administrative fag og kunne omgjøre disse til praktiske og teoretiske undervisningsopplegg
 • kunne utarbeide og gjennomføre undervisningsopplegg i økonomisk-administrative fag
 • kunne drøfte og argumentere for valg av undervisningsopplegg og - metoder
 • kunne differensiere undervisningen med tanke på å gi elevene tilpasset opplæring
 • kunne integrere de grunnleggende ferdighetene i undervisningen
 • kunne utarbeide og gjennomføre ulike vurderingssituasjoner

Generell kompetanse

Etter endt emne skal studentene

 • kunne bruke strategisk klasseledelse for å forebygge og bearbeide konflikter og mobbing.
 • kunne tilrettelegge undervisning til ulike elevforutsetninger

Forkunnskapskrav

Godkjente forkunnskaper i henhold til opptaksregler for opptak til PPU.

Eksamen / vurdering

Hjemmeoppgave og muntlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell hjemmeoppgave 45/100 Bokstavkarakterer Alle
Muntlig eksamen 55/100 30 Minutter Bokstavkarakterer

Omfang på oppgaven: 3500 ord +/- 10 prosent.Varighet på muntlig vurdering: Inntil 30 min.Begge eksamensdeler må være bestått for å få samlet resultat i emnet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Cecilie Skram Gil

Studiekoordinator:

Eivind Øvrebø

Praksiskoordinator:

Lene Båkind Sollie

Praksiskoordinator:

Kristin Henanger Haugen

Arbeidsformer

Emnet har varierte undervisningsformer i klasse, gruppe og individuelt. Refleksjon og integrering av teori og praksis er sentralt.

Åpent for

Praktisk pedagogisk utdanning - deltid Praktisk pedagogisk utdanning - heltid

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto