Informasjonsteknologi og medieproduksjon yrkesdidaktik (PPU340)

Emnet skal kvalifisere studentene for undervisning i IT- og mediefag med hovedvekt på det yrkesfaglige utdanningsprogrammet informasjonsteknologi og medieproduksjon i videregående opplæring.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

PPU340

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Studentene skal utvikle undervisningskompetanse innenfor mediefaglige emner med hovedfokus på utdanningsprogrammene Medier og kommunikasjon (studieforberedende) og Informasjonsteknologi og medieproduksjon (yrkesfaglig) i videregående skole.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt emne skal studentene

 • ha inngående kunnskap om mediefagets og informasjonsteknologiens plass, utbredelse og progresjon i skolen
 • kunne gjøre greie for mål, innhold, metoder, vurderingsformer, læremidler, informasjonsteknologi og produksjonsverktøy i mediefaget
 • kunne analysere og anvende relevant forskning knyttet til formidling og undervisning av mediefag
 • ha gode kunnskaper om mediepedagogikkens utvikling i mediesamfunnet
 • ha avansert kunnskap om spesielle utfordringer knyttet til opplæring i informasjonsteknologi og medier i videregående opplæring

Ferdigheter

Etter endt emne skal studentene

 • kunne analysere gjeldende læreplaner i informasjonsteknologi- og mediefag i videregående skole
 • kunne bruke varierte og relevante metoder i undervisningen og tilpasse opplæringen til elevenes læringstempo, deres interesse for faget og evne til abstrakt tenkning
 • kunne utvikle teoretiske, analytiske og praktiske undervisningsopplegg tilpasset samfunnets behov for digital kompetanse og mediebransjens krav til arbeidsmåter og produksjonsteknologi
 • kunne anvende gjeldende forskrift for vurdering i mediefaget, og kunne reflektere over mediefaglige utfordringer knyttet til vurdering og tilpasset opplæring
 • kunne drøfte ulike problemstillinger knyttet til forholdet mellom skolens opplæring, medienes samfunnsrolle og mediene som kommersielle aktører

Generell kompetanse

Etter endt emne skal studentene

 • kunne orientere seg i faglitteratur, forholde seg kritisk til og utvikle egen faglig praksis
 • kunne orientere seg i IT- og mediebransjens utvikling og kunne reflektere over etiske problemstillinger i en globalisert og medialisert kultur, og hvordan undervisningen bør tilpasse seg denne utviklingen

Forkunnskapskrav

Godkjente forkunnskaper innen det aktuelle yrkesområdet, jf. opptaksreglement for opptak til PPU.

Eksamen / vurdering

Hjemmeoppgave og muntlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell hjemmeoppgave 55/100 Bokstavkarakterer Alle
Muntlig eksamen 45/100 30 Minutter Bokstavkarakterer

Omfang på oppgaven: 3500-4000 ord.Varighet på muntlig vurdering: Inntil 30 min.Begge eksamensdeler må være bestått for å få samlet resultat i emnet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Olav Bjarne Håberg

Praksiskoordinator:

Lene Båkind Sollie

Praksiskoordinator:

Kristin Henanger Haugen

Studiekoordinator:

Eivind Øvrebø

Arbeidsformer

Emnet har varierte undervisningsformer i klasse, gruppe og individuelt. Refleksjon og integrering av teori og praksis er sentralt.

Praksis

Eget emne. Teori og praksis integreres.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Fagspesifikk yrkesdidaktikk (PPU214_1) 15

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto