Hopp til hovedinnhold

Kunstfagdidaktikk I PPU410

Emnet gir en innføring i begreper og teoretiske modeller som er grunnleggende for å analysere og forstå kunst- og kunstfagenes plass og rolle i opplæringssystemet, hvordan undervisning kan planlegges, gjennomføres og vurderes, samt ulike sider ved faglærerrollen.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

PPU410

Versjon

3

Vekting (SP)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Etter endt studium skal studenten ha tilegnet seg relevante kunnskaper, ferdigheter og kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

Kunnskap

 • gjøre rede for kunnskap om didaktiske, estetiske og kunstfilosofiske grunnbegrep
 • gjøre rede for og drøfte ulike begrunnelser og syn på musikk/dans/drama og teater som undervisningsfag
 • gjøre rede for og anvende aktuelle lover og retningslinjer, styringsdokumenter og læreplaner
 • gjøre rede for kunnskap om sentrale didaktiske begreper og deres relevans i opplæringen
 • ha kjennskap til ulike sider ved faglærerrollen

Ferdigheter

 • analysere sentrale læreplaner og utvikle/utforme lokale læreplaner som grunnlag for undervisningen
 • planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og vurdere kunstfagundervisningen
 • tilpasse og differensiere lærestoff og arbeidsformer til ulike elevgrupper og elevforutsetninger

Generell kompetanse

 • vise forståelse for kunstfagenes rolle i et helhetlig kulturelt oppvekstmiljø
 • begrunne undervisning med grunnlag i aktuelle læreplaner og ulike rammefaktorer
 • se verdien av å kjenne skolens lov- og styringsdokumenter, læreplanverk, og å kunne bruke dette som grunnlag for profesjonell og autonom utøvelse av lærerrollen
Innhold
Didaktikken som fagområde er møtepunktet mellom faget og pedagogikken og har på denne bakgrunn en sammenbindende funksjon i utdanningen. Kunstfagdidaktikken tar for seg ulike perspektiver på kunstpedagogisk virksomhet og er felles for musikk-, danse-, teater- og dramastudentene. Kunst- og kulturfagenes plass og rolle i opplæringssystemet og faglærerens profesjonalitet og yrkesfunksjoner er sentrale temaer innenfor emnet. Videre gis det en introduksjon til læreplanteori og didaktisk relasjonstenkning.
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Mappevurdering. Karakteruttrykk er Bestått/Ikke bestått. Nærmere opplysninger om innholdet i mappen gis ved semesterstart. For øvrig viser vi til Eksamensforskriften for Universitetet i Stavanger.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Det er forpliktet obligatorisk fremmøte til all undervisning i hh til UKs fraværsreglement. 
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Kari Marie Manum
Arbeidsformer
Undervisningen i emnet foregår ved ukentlig klasse- og gruppeundervisning bestående av forelesninger, seminarvirksomhet, kollokvie-/gruppearbeid, prosjektarbeid, diskusjoner, praksis.
Åpent for
Utøvende musikk - bachelor Praktisk pedagogisk utdanning i utøvende og skapende kunstfag
Emneevaluering
Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS's kvalitetssystem
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto