Kunstfagdidaktikk I (PPU410)

Emnet gir en innføring i didaktisk teori og didaktiske begreper som er grunnleggende for å analysere og forstå forholdet mellom undervisning og dannings- og læringsprosesser, med vekt på kunstfagene. Emnet bidrar til utviklingen av studentens teoretiske og praktiske forståelse av undervisnings- og læringsprosesser og hvordan undervisning kan planlegges, gjennomføres og vurderes.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

PPU410

Versjon

3

Vekting (stp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Didaktisk teori og didaktiske begreper er sentrale forståelsesrammer og verktøy for lærere for å kunne planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning og læring. Kunstfagdidaktiske overveielser finner sted i skjæringspunktet mellom pedagogisk teori og fagvitenskap, og mellom generell didaktisk teori og opplæringsvirkeligheten. Kunstfagdidaktikken er felles for musikk-, danse-, teater- og dramastudentene. Videre gir emnet innføring i læreplanteori og læreplanutvikling.

Læringsutbytte

Etter avsluttet emne er det forventet at kandidaten har følgende samlede læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

  • har innsikt i og forståelse for didaktisk teori og de grunnleggende begrepene innenfor didaktikk
  • har innsikt i didaktiske spørsmål knyttet til undervisning og læring innenfor kunstfagene
  • har kunnskap om gjeldende lover og retningslinjer, styringsdokumenter og læreplaner
  • har kunnskap om hvordan tilpasse og differensiere lærestoff, læringsaktiviteter og arbeidsformer til ulike situasjoner og elevforutsetninger

Ferdigheter

Kandidaten

  • kan planlegge, gjennomføre og vurdere kunstfagundervisning
  • kan analysere sentrale læreplaner og utvikle/utforme lokale læreplaner som grunnlag for undervisningen
  • kan bruke skjønn og foreta velbegrunnede valg av fagstoff, arbeidsmåter og opplegg som er tilpasset elevenes forutsetninger og skolens/kulturskolens mål

Generell kompetanse

Kandidaten

  • kan bruke skolens lov- og styringsdokumenter og læreplanverk som grunnlag for profesjonell og autonom utøvelse av lærerrollen
  • kan analysere og reflektere kritisk over undervisning og læring for å utvikle praksis

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Mappevurdering. Karakteruttrykk er Bestått/Ikke bestått. Nærmere opplysninger om innholdet i mappen gis ved semesterstart. For øvrig viser vi til Eksamensforskriften for Universitetet i Stavanger.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

All undervisning i emnet er obligatorisk. Det kan innvilges inntil 20% fravær i henhold til fraværsreglementet for UK. Fravær ut over dette vil medføre tap av retten til å møte til eksamen. Arbeidskravet må være godkjent av faglærer.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Kari Marie Manum

Studiekoordinator:

Per-Erik Petersen

Arbeidsformer

Undervisningen i emnet foregår ved periodevis klasse- og gruppeundervisning bestående av forelesninger, seminarvirksomhet, kollokvie-/gruppearbeid, prosjektarbeid, diskusjoner, praksis.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelorstudium Praktisk pedagogisk utdanning i utøvende og skapende kunstfag

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto