Kunstfagdidaktikk I (PPU410)

Emnet gir en innføring i begreper og teoretiske modeller som er grunnleggende for å analysere og forstå kunst- og kunstfagenes plass og rolle i opplæringssystemet, hvordan undervisning kan planlegges, gjennomføres og vurderes, samt ulike sider ved faglærerrollen.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

PPU410

Versjon

3

Vekting (stp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Didaktikken som fagområde er møtepunktet mellom faget og pedagogikken og har på denne bakgrunn en sammenbindende funksjon i utdanningen. Kunstfagdidaktikken tar for seg ulike perspektiver på kunstpedagogisk virksomhet og er felles for musikk-, danse-, teater- og dramastudentene. Kunst- og kulturfagenes plass og rolle i opplæringssystemet og faglærerens profesjonalitet og yrkesfunksjoner er sentrale temaer innenfor emnet. Videre gis det en introduksjon til læreplanteori og didaktisk relasjonstenkning.

Læringsutbytte

Etter endt studium skal studenten ha tilegnet seg relevante kunnskaper, ferdigheter og kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

Kunnskap

 • gjøre rede for kunnskap om didaktiske, estetiske og kunstfilosofiske grunnbegrep
 • gjøre rede for og drøfte ulike begrunnelser og syn på musikk/dans/drama og teater som undervisningsfag
 • gjøre rede for og anvende aktuelle lover og retningslinjer, styringsdokumenter og læreplaner
 • gjøre rede for kunnskap om sentrale didaktiske begreper og deres relevans i opplæringen
 • ha kjennskap til ulike sider ved faglærerrollen

Ferdigheter

 • analysere sentrale læreplaner og utvikle/utforme lokale læreplaner som grunnlag for undervisningen
 • planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og vurdere kunstfagundervisningen
 • tilpasse og differensiere lærestoff og arbeidsformer til ulike elevgrupper og elevforutsetninger

Generell kompetanse

 • vise forståelse for kunstfagenes rolle i et helhetlig kulturelt oppvekstmiljø
 • begrunne undervisning med grunnlag i aktuelle læreplaner og ulike rammefaktorer
 • se verdien av å kjenne skolens lov- og styringsdokumenter, læreplanverk, og å kunne bruke dette som grunnlag for profesjonell og autonom utøvelse av lærerrollen

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Mappevurdering. Karakteruttrykk er Bestått/Ikke bestått. Nærmere opplysninger om innholdet i mappen gis ved semesterstart. For øvrig viser vi til Eksamensforskriften for Universitetet i Stavanger.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Det er obligatorisk fremmøte til all undervisning i hh til UKs fraværsreglement.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Kari Marie Manum

Studiekoordinator:

Per-Erik Petersen

Arbeidsformer

Undervisningen i emnet foregår ved periodevis klasse- og gruppeundervisning bestående av forelesninger, seminarvirksomhet, kollokvie-/gruppearbeid, prosjektarbeid, diskusjoner, praksis.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelorstudium Praktisk pedagogisk utdanning i utøvende og skapende kunstfag

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto