Hopp til hovedinnhold

Dansedidaktikk PPU450

Didaktikken som fagområde er møtepunktet mellom faget og pedagogikken og har på denne bakgrunn en sammenbindende funksjon i utdanningen. Fagdidaktikk reiser viktige spørsmål om fagets egenart, innhold og legitimering. I dansedidaktikk skal studenten tilegne seg nødvendig kunnskap og praktiske ferdigheter i å undervise i dans til et bredt spekter av målgrupper i ulike dansegenre.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

PPU450

Versjon

2

Vekting (SP)

20

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Fakultet for utøvende kunstfag , Fakultet for utøvende kunstfag

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha kunnskap om:

 • dansefagets rolle og betydning i opplæringssystemet, herunder læreplanutvikling
 • dansens plass og funksjon i et samfunnsperspektiv
 • sentrale prinsipper og metoder for undervisning i dans som kunstfag
 • motorisk utvikling og læring i og gjennom dans.
 • aktuelle spørsmål innenfor opplæring i dans som kunstfag: genreforståelse, kjønn, makt og etikk, legitimering av faget, tradisjon vs. det nye, veier videre

Ferdigheter

Etter fullført og bestått eksamen i emnet kan kandidaten:

 • tilrettelegge undervisning i dans i forhold til grunnleggende prinsipper innen motorisk læring og utvikling og ulike elevers forutsetninger for å tilegne seg dans
 • planlegge, gjennomføre, og vurdere opplæring i sceniske danseteknikker og skapende dans i grunnskolen og kulturskolen i samsvar med gjeldende lærerplaner
 • undervise og veilede elever i ulike sceniske dansegenre, både utøvende og skapende
 • anvende kunnskaper om koreografiske verktøy, prinsipper og prosesser, samt lyd/musikk i skapende og utøvende pedagogisk arbeid med elever
 • planlegge og gjennomføre en elevforestilling
 • reflektere over og drøfte relevant fagteori knyttet til utøvende dans og skapende prosesser
 • gjøre rede for sentrale perspektiv og spørsmål vedrørende legitimering av dansefaget, kjønn, makt og etikk, tradisjon vs. det nye, og veien videre

Generell kompetanse

Etter fullført og bestått eksamen i emnet kan kandidaten:

 • utvikle fagkunnskap i relasjon til barn og unge i en flerkulturell hverdag
 • ha profesjonskunnskap relatert til egen utdanning
 • reflektere over fagets egenart i et samfunnsperspektivegne holdninger og grunnsyn i forhold til dans som kunstpedagogisk fag
 • med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til utviklingsarbeid innen fagområdet
 • bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktuelle aktører i ulike arena -- skoleverket, kommunale kulturskoler, den frivillige kulturvirksomheten, ulike kulturinstitusjoner, samt det profesjonelle dansefeltet
Innhold

Hovedtemaer inkluderer dansens egenart og legitimering, generell dansedidaktikk og spesialisert didaktikk i dansegenrene samtidsdans, klassisk ballett, jazzdans og barnedans.

Et felles grunnlag finnes i kunnskap om motorisk læring og utvikling og i sentrale metodiske prinsipper for planlegging og tilrettelegging av undervisningen. Både det utøvende og det skapende står i fokus, samt hvilke forutsetninger og rammebetingelser som er nødvendige for et godt læringsmiljø og for å utvikle potensialet hos eleven. Relevant fagteori danner basis for drøfting og refleksjon over dansens plass og betydning i samfunnet, videreutvikling av fagfeltet i fremtiden, og utvikling av et eget pedagogisk ståsted hos studenten. Emnet er sterkt tilknyttet praksis.  

Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering

Muntlig og praktisk-muntlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 2/5 15 Minutter A - F
Praktisk-muntlig eksamen 3/5 30 Minutter A - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

All undervisning i emnet er obligatorisk. Det kan innvilges inntil 20% fravær i henhold til fraværsreglementet for UK. Ytterligere fravær vil medføre tap av retten til å møte til eksamen.

Obligatorisk arbeid består av:

 • 5-7 mindre praktiske og skriftlige oppgaver
 • delprøve i danseferdighetsanalyse og undervisningsmetodikk
 • delprøve i klassisk ballett terminologi
 • skriftlige innleveringsoppgaver tilknyttet praksis: brev til elevene/foresatt: en for hver av 2 praksisperioder i øvingsskolenkursplan med mål og undervisningsplaner for hver av praksisperiodenerapport for hver praksisperiode  

Disse må være godkjent av faglærere før man kan få avsluttende vurdering.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Leslie Leith Symington
Studiekoordinator: Elina Sofie Christ Borg Björnström
Arbeidsformer
Ukentlig gruppeundervisning med forelesning, praktisk arbeid, individuelt og gruppearbeid; skriftlig og praktiske oppgaver. Alle sentrale aspekter ved målområdene behandles nødvendigvis ikke i undervisningen, men skal dekkes av studenten selv gjennom pensumlitteratur, aktiv deltakelse i undervisningen og øvrig studiearbeid. Emnet er tilknyttet praksis.
Åpent for
Praktisk pedagogisk utdanning i utøvende og skapende kunstfag
Emneevaluering
Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto