Dansedidaktikk (PPU450)

Didaktikken som fagområde er møtepunktet mellom faget og pedagogikken og har på denne bakgrunn en sammenbindende funksjon i utdanningen. Fagdidaktikk reiser viktige spørsmål om fagets egenart, innhold og legitimering. I dansedidaktikk skal studenten tilegne seg nødvendig kunnskap og praktiske ferdigheter i å undervise i dans til et bredt spekter av målgrupper i ulike dansegenre. Studenter i dansedidaktikk er fremtidens dansepedagoger og skal formulere dansepedagogiske praksiser som ennå ikke er formulert. Å utvikle sin egen argumentasjon og et kritisk blikk på sin egen samt eksisterende dansepedagogiske praksiser er en del av emnet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

PPU450

Versjon

2

Vekting (stp)

20

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Hovedtemaer inkluderer dansens egenart og legitimering, generell dansedidaktikk og spesialisert didaktikk i dansegenrene samtidsdans, klassisk ballett, jazzdans og barnedans.

Dansedidaktikk tar utgangspunkt i studentenes egne erfaringer, verdier og syn på dansepedagogisk virksomhet. Gjennom emnet utfordres studentene til å kritisk reflektere over fagets tradisjoner, samt skape sin egen identitet som dansepedagog. Både det utøvende og det skapende står i fokus, samt hvilke forutsetninger og rammebetingelser som er nødvendige for å skape et godt læringsmiljø for dans. Det er fokus på at studentene skal tilegne seg og skape didaktiske metoder for planlegging, tilrettelegging og formidling av dans i ulike pedagogiske kontekster. Et felles grunnlag finnes i kunnskap om trygg og tilrettelagt danseundervisning, som støtter opp om elevens læring og utvikling. Fagteori danner basis for drøfting og refleksjon over dansens plass og betydning i samfunnet, videreutvikling av fagfeltet i fremtiden, og utvikling av et eget pedagogisk ståsted hos studenten. Emnet er sterkt tilknyttet praksis.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha kunnskap om:

 • dansefaget som kunstnerisk og estetisk praksis og dets betydning i opplæringssystemet og i et samtidsperspektiv
 • skadeforebygging og trygge dansepraksiser med utgangspunkt i kroppslig utvikling og læring i og gjennom dans for ulike aldre.
 • Inkluderende og medskapende dansepraksiser og kulturell relevant danseundervisning

Ferdigheter

Etter fullført og bestått eksamen i emnet kan kandidaten:

 • tilrettelegge trygg undervisning i dans i forhold til grunnleggende prinsipper innen kroppslig og estetisk læring og utvikling og i forhold ulike menneskers forutsetninger for å tilegne seg dans.
 • tilegne seg og skape didaktiske metoder for planlegging, gjennomføring, og vurdering av opplæring i utøvende og skapende dans i ulike undervisnings- og formidlingskontekster og i samsvar med gjeldende læreplaner.
 • undervise og veilede elever i både utøvende og skapende dans, anvende kunnskaper om koreografiske prinsipper og prosesser
 • drøfte forskningsbasert fagteori og aktuelle problemstillinger knyttet til dansepedagogisk virksomhet

Generell kompetanse

Etter fullført og bestått eksamen i emnet kan kandidaten:

 • reflektere over fagets egenart i et samfunnsperspektiv, samt kritisk vurdere egne verdier og grunnsyn i forhold til dans som kunstpedagogisk fag
 • med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og fagkunnskap, samt bidra til utviklingsarbeid innen fagområdet
 • bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktuelle aktører i ulike arena

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praktisk-muntlig eksamen 1/1 60 Minutter Bestått/ Ikke bestått

Praktisk-muntlig eksamen i vårsemesteret.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

All undervisning i emnet er obligatorisk. Det kan innvilges inntil 20% fravær i henhold til fraværsreglementet for UK. Fravær ut over dette vil medføre tap av retten til å møte til eksamen. Arbeidskravet må være godkjent av faglærer før studenten får tilgang til avsluttende vurdering i form av eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav i emnet består av:

 • 4-6 praktiske og skriftlige oppgaver, individuelt og i gruppe

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Mari Flønes

Studiekoordinator:

Per-Erik Petersen

Arbeidsformer

Verkstedbasert gruppeundervisning med forelesning, praktisk arbeid, individuelt og gruppearbeid; skriftlige og praktiske oppgaver. Det legges opp til selvstendig arbeid i mellom undervisningen. Alle sentrale aspekter ved målområdene behandles nødvendigvis ikke i undervisningen, men skal dekkes av studenten selv gjennom pensumlitteratur, aktiv deltakelse i undervisningen og øvrig studiearbeid. Emnet er tilknyttet praksis.

Undervisningen kan foregå i bolker.

Åpent for

Praktisk pedagogisk utdanning i utøvende og skapende kunstfag

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto