Praksis del 1 - 6 uker (PPUP10)

I dette emnet skal studentene knytte teori og praksis sammen og gjøre seg erfaringer gjennom observasjon og reelle undervisningssituasjoner under veiledning av en erfaren lærer.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

PPUP10

Versjon

1

Vekting (stp)

0

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Etter praksisperioden skal studentene ha et samlet læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Studentene skal

  • utvikle kunnskap om måloppnåelse i læringsarbeid, arbeidsmåter, læremidler og vurderingsformer på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og den videregående skole
  • utvikle kunnskap om ulike sider ved lærerrollen, undervisningsarbeid og skolen som organisasjon

Ferdigheter

Studentene skal

  • alene og sammen med andre kunne planlegge, gjennomføre og vurdere opplæring
  • kunne utvikle mål for opplæringen og vurdere elevenes måloppnåelse
  • kunne bruke digitale hjelpemidler i undervisningen

Generell kompetanse

Studentene skal

  • kunne reflektere over fag, mål for undervisning og elevenes læring i lys av aktuelle læreplaner
  • kunne vurdere egen og andres praksis med referanse til teori og forskning
  • kunne kommunisere godt med elever, kolleger og andre samarbeidspartnere
  • kjenne til hva som hemmer og fremmer måloppnåelse

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 1/1 6 Uker Bestått/ Ikke bestått

All praksis er obligatorisk. Det er krav om 100 prosent deltakelse for å få bestått.Kun én av de to 6-ukers praksisperiodene kan gjennomføres på en eventuell egen arbeidsplass

Fagperson(er)

Studiekoordinator:

Eivind Øvrebø

Praksiskoordinator:

Kristin Henanger Haugen

Praksiskoordinator:

Lene Båkind Sollie

Praksiskoordinator:

Kristin Henanger Haugen

Emneansvarlig:

Ketil Knutsen

Studiekoordinator:

Anne Marie Nygaard

Praksis

Studentene skal ha praksis både på grunnskole og i videregående opplæring.

Åpent for

Praktisk pedagogisk utdanning - deltid Praktisk pedagogisk utdanning - heltid

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto