Hopp til hovedinnhold

Praksis del 1 - 6 uker PPUP10

I dette emnet skal studentene knytte teori og praksis sammen og gjøre seg erfaringer gjennom observasjon og reelle undervisningssituasjoner under veiledning av en erfaren lærer.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

PPUP10

Versjon

1

Vekting (Sp)
Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Etter praksisperioden skal studentene ha et samlet læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

       Studentene skal

  • utvikle kunnskap om måloppnåelse i læringsarbeid, arbeidsmåter, læremidler og vurderingsformer på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og den videregående skole
  • utvikle kunnskap om ulike sider ved lærerrollen, undervisningsarbeid og skolen som organisasjon

Ferdigheter

      Studentene skal

  • alene og sammen med andre kunne planlegge, gjennomføre og vurdere opplæring
  • kunne utvikle mål for opplæringen og vurdere elevenes måloppnåelse
  • kunne bruke digitale hjelpemidler i undervisningen

Generell kompetanse

      Studentene skal

  • kunne reflektere over fag, mål for undervisning og elevenes læring i lys av aktuelle læreplaner
  • kunne vurdere egen og andres praksis med referanse til teori og forskning
  • kunne kommunisere godt med elever, kolleger og andre samarbeidspartnere
  • kjenne til hva som hemmer og fremmer måloppnåelse
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 1/1 6 Uker Bestått/ Ikke bestått

All praksis er obligatorisk. Det er krav om 100 prosent deltakelse for å få bestått.

Fagperson(er)
Praksiskoordinator: Lene Båkind Sollie
Praksiskoordinator: Kristin Henanger Haugen
Emneansvarlig: Ketil Knutsen
Studiekoordinator: Irene Husveg
Studiekoordinator: Anne Marie Nygaard
Praksis
6 ukers praksis i ungdomsskole eller videregående skole.  
Åpent for
Praktisk pedagogisk utdanning - deltid Praktisk pedagogisk utdanning - heltid Praktisk- pedagogisk utdanning - samlingsbasert
Emneevaluering
Kvalitetssystemet på UiS omfatter studentevaluering av alle emnene.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto