Praksis del 2 - 6 uker (PPUP20)

I dette emnet skal studentene knytte teori og praksis sammen og gjøre seg erfaringer gjennom observasjon og reelle undervisningssituasjoner og under veiledning av en erfaren lærer.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

PPUP20

Versjon

1

Vekting (stp)

0

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Etter praksisperioden skal studentene ha et samlet læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Studenten skal

 • ha kunnskap om måloppnåelse i læringsarbeid, arbeidsmåter, læremidler og vurderingsformer på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og den videregående skole
 • ha kunnskap om samspillet mellom elever og mellom elev og lærer, om skoleledelse, klasseledelse, teamarbeid og skole-hjem-samarbeid
 • ha kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid i skolen

Ferdigheter

Studenten skal

 • alene og sammen med andre kunne planlegge, tilpasse, variere og begrunne ulike undervisningsmetoder, gjennomføre og vurdere opplæring
 • kunne utvikle mål for opplæringen, vurdere elevenes måloppnåelse og kunne være tydelig leder og lede læringsarbeid tilpasset ulike elever
 • kunne kommunisere og samarbeide med alle parter i opplæringssystemet
 • kunne bruke digitale verktøy i undervisningen

Generell kompetanse

Studenten skal

 • kunne vurdere og reflektere over fag, undervisning og elevenes læring i lys av aktuelle læreplaner
 • kunne uttrykke bevissthet om forventningene om å delta i forsknings- og utviklingsarbeid
 • kritisk kunne vurdere egen og andres praksis med referanse til teori og forskning
 • kunne bygge gode relasjoner og kommunisere godt med elever og kolleger
 • ha innsikt i ungdomskultur og sosialisering
 • kunne identifisere, håndtere og forebygge brudd på normer og regler
 • kjenne til hva som fremmer og hemmer måloppnåelse

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 1/1 6 Uker Bestått/ Ikke bestått

All praksis er obligatorisk. Det er krav om 100 prosent deltakelse for å få bestått.Kun én av de to 6-ukers praksisperiodene kan gjennomføres på en eventuell egen arbeidsplass

Fagperson(er)

Praksiskoordinator:

Lene Båkind Sollie

Praksiskoordinator:

Kristin Henanger Haugen

Emneansvarlig:

Ketil Knutsen

Studiekoordinator:

Anne Marie Nygaard

Praksis

Studentene skal ha praksis både på grunnskole og i videregående opplæring.

Åpent for

Praktisk pedagogisk utdanning - deltid Praktisk pedagogisk utdanning - heltid

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto