Hopp til hovedinnhold

Praksis del 2 - 6 uker PPUP20

I dette emnet skal studentene knytte teori og praksis sammen og gjøre seg erfaringer gjennom observasjon og reelle undervisningssituasjoner og under veiledning av en erfaren lærer.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

PPUP20

Versjon

1

Vekting (Sp)
Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Etter praksisperioden skal studentene ha et samlet læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

      Studenten skal

 • ha kunnskap om måloppnåelse i læringsarbeid, arbeidsmåter, læremidler og vurderingsformer på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og den videregående skole
 • ha kunnskap om samspillet mellom elever og mellom elev og lærer, om skoleledelse, klasseledelse, teamarbeid og skole-hjem-samarbeid
 • ha kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid i skolen

Ferdigheter

     Studenten skal

 • alene og sammen med andre kunne planlegge, tilpasse, variere og begrunne ulike undervisningsmetoder, gjennomføre og vurdere opplæring
 • kunne utvikle mål for opplæringen, vurdere elevenes måloppnåelse og kunne være tydelig leder og lede læringsarbeid tilpasset ulike elever
 • kunne kommunisere og samarbeide med alle parter i opplæringssystemet
 • kunne bruke digitale verktøy i undervisningen

     Generell kompetanse

       Studenten skal

 • kunne vurdere og reflektere over fag, undervisning og elevenes læring i lys av aktuelle læreplaner
 • kunne uttrykke bevissthet om forventningene om å delta i forsknings- og utviklingsarbeid
 • kritisk kunne vurdere egen og andres praksis med referanse til teori og forskning
 • kunne bygge gode relasjoner og kommunisere godt med elever og kolleger
 • ha innsikt i ungdomskultur og sosialisering
 • kunne identifisere, håndtere og forebygge brudd på normer og regler
 • kjenne til hva som fremmer og hemmer måloppnåelse
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 1/1 6 Uker Bestått/ Ikke bestått

All praksis er obligatorisk. Det er krav om 100 prosent deltakelse for å få bestått.

Fagperson(er)
Praksiskoordinator: Lene Båkind Sollie
Praksiskoordinator: Kristin Henanger Haugen
Emneansvarlig: Ketil Knutsen
Studiekoordinator: Anne Marie Nygaard
Praksis
6 ukers praksis i ungdomsskole eller videregående skole. 
Åpent for
Praktisk pedagogisk utdanning - deltid Praktisk pedagogisk utdanning - heltid Praktisk- pedagogisk utdanning - samlingsbasert
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto