Terrorisme og sikring (RIS535)

Hovedmålet med emnet er å gjøre studentene i stand til å forstå risiko og sikkerhet i forhold til terrorisme og andre tilsiktede handlinger. Emnet skal gi studentene en forståelse av terrorisme og tilsiktede angrep som fenomen, inkludert årsaker, former og sikkerhetstiltak. Studentene skal bli kjent med ulike strategier for å forebygge og bekjempe terrorisme og tilsiktede handlinger, inkludert ulike risikostyrings- og robusthetsverktøy. Emnet skal gi studentene en innføring i temaene sikkerhetskultur og sikkerhetsrisikostyring. Emnet skal også gi innsikt i faktorer som påvirker oppfatningen av risiko og behov for beskyttelse, samt gi innsikt i dilemmaer i forhold til sikkerhetstiltak.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

RIS535

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

NB! Dette er et valgemne og dersom det er færre enn 10 studenter oppmeldt pr. 20.august for høstsemesteret, kan dette medføre at emnet ikke tilbys.

Målet med emnet er å gi studentene innsyn i forskningsfeltet og de nyeste teoriene om radikalisering, ekstremisme og terrorisme, inkludert historiske trender, dagens trusselbilde og fremtidige utfordringer. I tillegg fokuserer emnet på hvordan forestillingene våre om radikalisering, ekstremisme og terrorisme er kulturelt, sosialt og historisk betinget, og påvirker hva som blir ansatt som legitime mottiltak.

Økt fokus på beskyttelse mot terrorisme, spionasje, cybersecurity og andre ondsinnede handlinger har ført til økt interesse for sikring som fagfelt, spesielt innen risiko og sikkerhetsstudier. Dette emnet omhandler den konseptuelle og vitenskapelige avgrensningen av sikring (security), og diskuterer utviklingen og statusen til sikringsfaget som vitenskap. I dette emnet vil sikring bli presentert som et mangefasettert konsept, og de generelle endringene og utviklingen av sikring som studieobjekt blir skissert. Styring av risiko er et sentralt element i den nåværende forståelsen av sikring, og studentene vil bli presentert for forskjellige tilnærminger for å oppnå organisatorisk og samfunnsmessig sikkerhet, inkludert risikostyring, regelverk og andre strategier for forebygging.

Læringsutbytte

Generell kompetanse:

Etter fullført emne skal studentene ha tilegnet seg dybdekunnskap om terrorisme og sikring som et vitenskapelig og praktisk fagfelt. Studentene skal ha kunnskap om hvordan sikring kan fremmes og styres.

Kunnskap:

Studenter som fullfører emnet vil kunne:

  • demonstrere kunnskap om hva sikkerhet i forholdt til terrorisme er, og hvordan sikkerhet kan fremmes og styrkes fra et organisatorisk og samfunnsmessig perspektiv
  • demonstrere kunnskap om forholdet mellom sikkerhet og andre verdivurderinger
  • demonstrere kunnskap om historiske, nåværende og fremtidige trender innen radikalisering og terrorisme og å kunne anvende denne kunnskapen i forholdt til forebygging
  • forstå og diskutere konsekvensene av å anvende forskjellige perspektiv på sikkerhetsrisikoanalyse og sikkerhetsstyringsferdigheter

Ferdigheter:

Studenter som fullfører emnet il kunne:

  • bruke sikringsrisikoanalyse
  • forstå og reflektere over utfordringene med å styre og bygge motstandskraft mot sikkerhetstrusler som terrorisme fra et flernivåperspektiv
  • forstå hvordan persepsjon og politiske aspekter påvirker mottiltak
  • reflektere kritisk over hva radikalisering, ekstremisme og terrorisme er og kjenne til uilke strategier for å forebygge disse fenomenene

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Oppgave 1/1 1 Måned Bokstavkarakterer

Oppgaven gjøres individuelt. Lengden på besvarelsen skal være omtrent 3000 ord. Det tilbys ikke kontinuasjonsmuligheter på oppgaven. Studenter som ikke består oppgaven, kan ta denne delen på nytt neste gang emnet har ordinær undervisning.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

1 gruppebasert oppgave
En obligatoriske oppgave må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Sissel Haugdal Jore

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Terrorsikring og resiliens (RAG600_1) 10

Åpent for

Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Risk Analysis - master i teknologi Samfunnssikkerhet - masterstudium
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto