Research Methods in Risk, Safety, and Security Studies (RIS660)

Dette emnet gir grunnleggende kunnskap om vitenskap, kunnskap og forskning som er viktig for å forstå omfanget og målene til risiko- og sikkerhetsvitenskap. Kurset fokuserer på forskningsmetoder for studier av risiko, sikkerhet og sikring. Risiko- og sikkerhetsforskning og vitenskap benytter seg av både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder som er basert på ulike fagområder og vitenskapelige spesialiseringer. Med vekt på både konseptuell og empirisk forskning vil kurset ta for seg spesifikke metoder som er rettet mot å utvikle studentenes praktiske ferdigheter i planlegging og gjennomføring av forskningsprosjekter, samt gi prinsipper for å vurdere forskningsetikk og kvaliteten på forskning. Ettersom anvendte risiko- og sikkerhetsstudier ofte er tverrfaglige, vil kurset fokusere på begreper og rammer for å forstå rollen og måtene å kombinere ulike typer forskningsmetoder på.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

RIS660

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Emnet fokuserer på de grunnleggende prinsippene og praktisk anvendelse av forskningsmetoder som er nødvendige for å studere risiko, sikkerhet og sikring.

Emnet gir en historisk gjennomgang og introduserer noen grunnleggende prinsipper innen vitenskap og kunnskap. Emner som dekkes inkluderer vitenskapens emne, den vitenskapelige kunnskapens natur, normer og verdier innen vitenskap og ulike typer og kilder til kunnskap (inkludert empirisme, rasjonalisme, den hypotetisk-deduktive metoden kjent som 'den vitenskapelige metode' og sosialkonstruktivistiske tilnærminger).

Emnet gir en oversikt over ulike typer risiko-, sikkerhets- og sikringsforskning og forskningsmetoder: beskrivende versus analytisk, anvendt versus grunnleggende (generisk), kvantitativ versus kvalitativ, og konseptuell versus empirisk.

Emnet har en bred tilnærming til spørsmålet om metodologisk strenghet, med fokus på konseptuelle og empiriske forskningsmetoder, samt forholdet mellom dem. Konseptuell forskning fokuserer på utvikling av ny kunnskap om begreper, prinsipper, tilnærminger og metoder for å forstå, vurdere, karakterisere, kommunisere og håndtere risiko. Empiriske forskningsmetoder er de som muliggjør studiet og analysen av risiko, sikkerhet og sikring i ulike organisatoriske og samfunnsmessige sammenhenger. Dette inkluderer utvikling av kunnskap om oppfatninger, menneskelig atferd og drift av teknologiske systemer og sosiale institusjoner. Forskjellige metoder og deres bidrag til feltet vil bli presentert og diskutert, inkludert både kvalitative metoder (f.eks. intervjuer, fokusgrupper, casestudier, etc.) og kvantitative metoder (statistiske metoder, modellering, simulering).

Emnet dekker også etikk innen forskning samt generelle normer, standarder og kriterier for evaluering av forskning.

Emnet vil inkludere læringsaktiviteter for utvikling av forskningsferdigheter og praktisk vitenskapelig arbeid, inkludert hvordan man utvikler/klargjør problemet som skal forskes på, utvikling og valg av forskningsdesign, bruk av teori, bruk av vitenskapelige metoder for datainnsamling, dataanalyse og normative implikasjoner av forskning og akademisk skriving.

Læringsutbytte

Etter fullføring av emnet, bør studentene ha oppnådd følgende kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Kjenne til og forstå prinsippene for å gjøre forskning innen risiko, sikkerhet og sikring
 • Ha kunnskap om fundamentale prinsipper innen vitenskap, kunnskap og forskning
 • Gjenkjenne og forklare ulike typer risiko-, sikkerhets- og sikringsforskning og forskningsmetoder
 • Ha kunnskap om konseptuell forskning
 • Ha kunnskap om ulike typer empirisk forskning, inkludert både kvalitative og kvantitative metoder
 • Ha kunnskap om forskningsetikk og akademisk skriving

Ferdigheter

 • Delta i den metodologiske diskursen innen feltene risiko, sikkerhet og sikring
 • Designe og gjennomføre forskning, inkludert:
  • Evnen til å planlegge og styre et mindre forskningsprosjekt
  • Evnen til å formulere originale ideer innen risiko, sikkerhet og sikring
  • Evnen til å samarbeide/gjennomføre forskning i grupper
  • Evne til å trekke mening ut fra data
  • Evne til å løse problemer ved hjelp av evidens
 • Evaluere forskning

Generell kompetanse

Studenter som fullfører kurset, bør kunne:

 • Kritisk evaluere sin egen og andres forskning
 • Oppdatere sin kunnskap om forskningsmetodikk og metoder for å studere risiko, sikkerhet og sikring
 • Være bedre rustet til å fullføre sin masteroppgave
 • Kunne utføre akademisk skriving i samsvar med anerkjente normer, slik som presisjon og riktig referering

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer

Skriftlig eksamen er digital på campus.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk øving
En obligatorisk oppgave må bli godkjent for å få tilgang til eksamen

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Kjartan Bjørnsen

Arbeidsformer

2 timer undervisning hver uke. Emnet kombinerer forelesning, videoer, diskusjon og gruppearbeid.

Åpent for

Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Risk Analysis - master i teknologi Samfunnssikkerhet - masterstudium

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto