Hopp til hovedinnhold

Infrastruktur og sårbarhet SAM500

Emnet er obligatorisk for alle som tar masterstudiet i samfunnssikkerhet og teknisk samfunnssikkerhet. Emnet introduserer viktige samfunnsfunksjoner, hvor kritiske infrastrukturer er verktøy som støtter opp om samfunnsfunksjonene. Kurset vektlegger hvordan og hvorfor de viktige samfunnsfunksjonene får sin utforming.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

SAM500

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte
Etter gjennomføring av emnet skal studentene ha kunnskap om viktige samfunnsfunksjoner og relatert infrastruktur, og hva som gjør samfunnsfunksjonene og infrastrukturene sårbare. Videre skal studentene kunne analysere sårbarheten i ulike viktige samfunnsfunksjoner og infrastrukturanlegg. Det vil være kopling mellom med faget risikobasert styring som vil forsterke analysetilnærmingen, hvor studenten skal lære seg praktiske analyseteknikker. Studentene skal også tilegne seg innsikt i ulike former for rasjonalitet som ligger til grunn for hvordan en i samfunnsplanleggingen forsøker å løse risikoproblem knyttet til samfunnsfunksjoner og infrastruktur. Det vil legges vekt på at studenten forstår hvordan aktører kan løse interessekonflikter i håndteringen av risiko gjennom deltakerorienterte planleggings- og beslutningsprosesser. Studentene skal ha innsikt i et antall viktige samfunnsfunksjoner og relaterte kritiske infrastrukturer.
Innhold
Følgende tema blir belyst: Instrumentell og kommunikativ rasjonalitet, maktens rasjonalitet, teorier om infrastruktur og lokalisering, sårbarhet i infrastrukturer, klimaendringer og sårbarhet, samspillet mellom fagekspertise, politikere og interessegrupper. Andre tema er arealplanlegging og klimautfordringer, samfunnssikkerhet, regulering og retorikk. Kurset vil gå spesielt inn på infrastrukturområder som helsesektoren, vann-, avløp- og kraftforsyningssystemet, IKT, bygg- og anlegg og transport. Øvrige samfunnsfunksjoner kan bli aktuelle gjennom prosjekter.  
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering

Prosjektoppgave med muntlig presentasjon, skriftlig eksamen og forsvar av prosjektarbeid

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektarbeid 4/10 A - F
Skriftlig eksamen 5/10 4 Timer A - F Ingen hjelpemidler tillatt
Forsvar av prosjektarbeid 1/10 A - F

Både prosjektoppgave etter gruppearbeid med muntlig forsvar, og skriftlig eksamen må hver for seg være bestått for å få karakter i emnet. Skriftlig eksamen teller 50%. Gruppebasert prosjektarbeid skal leveres gjennom skriftlig rapport som teller 40%. Gruppen skal presentere og forsvare oppgaven, hvor hver deltaker blir involvert og får individuell karakter, som teller 10%. Samlet karakter baseres på prosentvise andeler, vurdering gis som bokstavkarakter.Kandidater med ikke-bestått på prosjektoppgaven med muntlig forsvar har anledning til å ta den på nytt neste gang emnet har ordinær undervisning. Kandidater med ikke-bestått på individuell skriftlig eksamen kan benytte tidligere bestått gruppebasert prosjektarbeid ved senere individuell skriftlig eksamen. Prosjektarbeid med muntlig forsvar vurderes slik at alle kandidater som har deltatt i tilstrekkelig omfang får lik vurdering.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Muntlig forsvar av prosjektarbeid, er en del av underlaget for karakterangivelse i prosjekt. Alle kandidater som tilhører prosjekter som skal forsvares samme dag skal delta hele dagen for å få bestått.
Fagperson(er)
Faglærer: Albert Lunde
Instituttleder: Tore Markeset
Arbeidsformer
Undervisningen vil foregå i forelesninger. Befaringer til anlegg med kritiske samfunnsfunksjoner. Undervisningen foregår på norsk. Studentene skal utføre prosjektarbeid i grupper med veiledning. Gruppene består av 4-8 studenter. Prosjektarbeidet er obligatorisk.
Åpent for
Ved ledig plass vil studenter med tilstrekkelig faglig begrunnelse kunne tilbys plass.
Emneevaluering
Emneevaluering skjer i henhold til fakultetets retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Infrastruktur og sårbarhet (MTS230) 10
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto