Hopp til hovedinnhold

Risikobasert styring SAM510

Kurset skal gi en innføring i ulike teorier og modeller i sikkerhetsstyring og ulike teknikker i risiko- og sårbarhetsanalyse. Kurset skal gi erfaring i utvikling av ulike krav til sikkerhet og bruk av risiko- og sårbarhetsanalyser og andre typer analyser i styring av sikkerhet i organisasjoner og samfunn.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

SAM510

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte
Studentene skal etter endt kurs kunne:
  • presentere og drøfte vesentlige begreper i styring av sikkerhet, beredskap og sikring
  • gjennomføre enkle analyser av risiko, sårbarhet og beredskapsytelse
  • vurdere usikkerhet i risiko- og sårbarhetsanalyser
  • utvikle og drøfte krav til risiko og sikkerhet skriftlig og muntlig gjennom tverrfaglig samarbeid
  • vurdere og utvikle system for risiko- og sikkerhetsstyring i virksomheter og samfunnssektorer
Innhold

Sentrale begreper: analysesystem, risiko, sårbarhet, ytelse, usikkerhet, resiliens.

Teorier: Risiko- og sikkerhetsstyring, forvaltningsteori, sikkerhet i organisasjoner, systemteori.

Sikkerhetsstyringsprinsipper: Analysens plass i sikkerhetsstyringen. Analyseprosessen og nedbrytning av krav. Analyser i ulike faser. Akseptkriterier for risiko (i forhold til personell, miljø og økonomiske verdier). Planlegging og gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser: formål, analysegruppe, tidsplanlegging, kommunikasjon, dokumentasjon, fareidentifikasjon, årsaksanalyse, konsekvensanalyse, bruk av erfaringsdata, risikoberegning, m.m. beslutningsprosessen.

Prinsipper og analysemetoder. Grovanalyse, feilmodi-effektanalyse, hazid-og hazop-analyse, feiltreanalyse, hendelsestreanalyse, scenarioer. Enkel sannsynlighetsregning i forbindelse med gjennomføring av risikoanalyser.

ALARP. Risikoanalysen og beredskapsdimensjonering: utvalgte fare- og ulykkeshendelser, forholdet mellom risikoanalysen og ytelsesanalyser for beredskap, ytelsesskrav til beredskapstiltak, ytelsesanalyser.

Prosjektarbeidet vil i tema bygge på og samarbeide med temaene for prosjektarbeid i SAM 500 Infrastruktur og sårbarhet, men fagene kan også tas hver for seg.

Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
Undervisningen bygger på grunnleggende kunnskaper i matematikk og sannsynlighetsregning/statistikk. MSA 115_1 Risiko og samfunnssikkerhet eller tilsvarende grunnleggende sikkerhetsfaglig kunnskap.
Eksamen / vurdering

Skriftlig eksamen og prosjekt med presentasjon

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen (individuell) 5/10 4 Timer A - F Godkjent kalkulator
Prosjekt (gruppearbeid) 4/10 A - F
Forsvar av prosjektarbeid 1/10 A - F

Både prosjektoppgave etter gruppearbeid med muntlig forsvar, og skriftlig eksamen må hver for seg være bestått for å få karakter i emnet. Skriftlig eksamen teller 50%. Gruppebasert prosjektarbeid skal leveres gjennom skriftlig rapport som teller 40%. Gruppen skal presentere og forsvare oppgaven, hvor hver deltaker blir involvert og får individuell karakter, som teller 10%. Samlet karakter baseres på prosentvis andeler, vurdering gis som bokstavkarakter.Kandidater med ikke-bestått på prosjektoppgaven med muntlig forsvar har anledning til å ta den på nytt neste gang emnet har ordinær undervisning. Kandidater med ikke-bestått på individuell skriftlig eksamen kan benytte tidligere bestått gruppebasert prosjektarbeid ved senere individuell skriftlig eksamen. Prosjektarbeid med muntlig forsvar vurderes slik at alle kandidater som har deltatt i tilstrekkelig omfang får lik vurdering.Alle obligatoriske krav skal være godkjent for at kandidater skal få karakter på prosjektarbeid med muntlig forsvar, og for at kandidaten skal få gå opp til skriftlig eksamen.Godkjent kalkulator kan brukes på skriftlig eksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatorisk prosjektarbeid i grupper, Obligatorisk fremføring av pensumlitteratur (grupper), Obligatorisk fremføring og tilstedeværelse på seminar knyttet til prosjektarbeid

Obligatorisk deltakelse i gruppearbeid med tilstrekkelig innsats.

Obligatorisk: Presentasjon (gruppe) deler av pensum på seminarer i februar/mars

Obligatorisk: Presentasjon og forsvar av gruppearbeidet på seminardag i mai/juni, hvor deltakelse på hele seminardagen hvor eget arbeid legges frem er obligatorisk

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen og få karakter på prosjektarbeid.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Ove Njå
Instituttleder: Tore Markeset
Arbeidsformer

Et sett av forelesningsbolker er lagt ut som videoer. Heldagsseminarerer og oppslittede forelesningsbolker med lærer, samlet ca 30 timer forelesning. Gruppearbeid med veiledning vektlegges. Studenter må legge frem deler av pensum på heldagsseminarer. Selvstendig prosjektarbeid i grupper med rapportskriving. Deltakelse i gruppearbeid inklusive gruppens framlegg til eksamen er obligatorisk.

Tilpasninger i henhold til pandemisistuasjonen.

Åpent for
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet Byplanlegging - Master Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Samfunnssikkerhet - masterstudium Teknisk samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing.
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Risikobasert styring (MTS140) 10
Risikoanalyse og -styring (RIS500) 5
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto