Beredskapsanalyse og -planlegging (SAM520)

Offentlige og private virksomheter pålegges å etablere en tilstrekkelig beredskap i forhold til virksomheten de driver. Hensikten med dette emnet er å gjøre deltakerne i stand til å analysere og planlegge en beredskap som setter personer og organisasjoner i stand til å håndtere ulykker, kriser og andre uønskede hendelser ut fra egne krav og krav fra andre aktører.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

SAM520

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

NB! Dette er et valgemne og dersom det er færre enn 10 studenter oppmeldt pr. 20.august for høstsemesteret, kan dette medføre at emnet ikke tilbys.

Utgangspunktet og grunnlaget for etablering av beredskap vil være å finne fram til formelle krav samt gjennomføre risikoanalyser, forebyggende analyser og beredskapsanalyser. Studentene skal kunne etablere en risikoforestilling og definere ulike farer og hendelser, samt identifisere og evaluere ytelseskrav til beredskap. Å dimensjonere, etablere og håndtere beredskap stiller organisasjoner ovenfor mange utfordringer. Emnet vil ta opp temaer som hensikten med forebygging og beredskap, regelverkskrav til beredskapsarbeid, analyser som grunnlag for beredskapsarbeid, aktører og roller i beredskapsarbeid, beredskapsprosesser og beredskapsplanlegging.

Anerkjente prinsipper og metoder for å analysere beredskapsbehov for virksomheter/områder og utarbeidelse av beredskapsplaner som sikrer god beredskap blir gjennomgått og diskutert. Det foreligger i mindre grad systematisk kunnskap om prosessen med utvikling av beredskap i organisasjoner. Derfor vil emnet diskutere behov og utfordringer relatert til beredskapsprosessen. I emnet diskuteres utfordringer mellom organisasjoners egen utvikling av beredskap som følge av lovpålagte regler, myndighetskontroll, interne krav og ulike forventninger samt en fortløpende prosess med å videreutvikle og oppdatere beredskap som følge av endringer i de forutsetninger som beredskapen bygger på. Emnet vektlegger forståelse av sammenhengen mellom risikoanalyser, forebyggende analyser og beredskapsanalyser med ytelseskrav og dimensjonerende krav samt beredskapsplaner og beredskapsorganisering i ulike virksomheter.

Det legges vekt på å utvikle studentenes refleksjon og innsikt i hva som er god beredskap samt forståelse av beredskapsplanprosessen. Sammenhengen mellom beredskapsplanlegging, analyse og håndtering av hendelser blir gjennomgått.

Hver student skal gjennomføre et prosjektarbeid i form av en beredskapsanalyse for et bestemt system, som avklares tidlig i studiet. Det vil bli tilrettelagt for studenters bakgrunn, det vil si at ingeniører forventes å gjennomføre studier med sine ingeniørfaglige perspektiver, mens samfunnsvitere forventes å gjennomføre studier med sine perspektiver. Prosjektene skal godkjennes av faglærer.

Læringsutbytte

Studentene vil tilegne seg

Generelle kunnskaper om:

  • Sentrale begreper innen krisehåndtering, beredskap og beredskapsplanlegging
  • Grunnleggende kjennetegn ved risikoanalyser, forebyggende analyser, beredskapsanalyser og beredskapsplaner
  • Ansvarsforhold, planleggingsprosessen og erfaring med dimensjonering, etablering og håndtering av beredskap
  • Aktører i beredskap; både offentlige og private

Forbedrer sine ferdigheter i:

  • Gjennomføring av forebygging og beredskapsetablering og beredskapsplanlegging
  • Vurdere kvalitet på forebygging, beredskapsplanleggingsprosessen og beredskapsplanverket

Utvikle generell kompetanse om:

  • Gjennomføring av beredskaps- og ytelsesanalyser
  • Beredskapsetableringsprosessen
  • Organisatoriske strukturer og sammenhenger som påvirker beredskapsplanprosessen i en organisasjon, samt hvordan disse forholdene skaper forutsetninger for kvaliteten på beredskapen
  • Dimensjonering av beredskap

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskap og erfaring med risikoanalyse og risikoinformert styring. Dersom studenter ikke har disse forkunnskapene, forventes det at studenten bruker tid innledningsvis for å lese seg opp.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 1/1 45 Minutter Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Muntlig eksamen varer mellom 30-45 minutter. Utgangspunktet er individuell muntlig eksamen, med mulighet for gruppe på 2 etter avtale med emneansvarlig.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk øving

Det skal i løpet av semesteret gjennomføres en individuell beredskapsanalyseoppgave for vurdering.

Obligatorisk arbeidskrav må være godkjent for å få adgang til muntlig eksamen.

Muntlig eksamen vil bli knyttet til kandidatens beredskapsanalyseoppgave, som skal presenteres og forsvares i lys av emnets pensum.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Ove Njå

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Forelesninger, øvinger og prosjektarbeid:

Åpent for

Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Byplanlegging - master i teknologi

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto