Hopp til hovedinnhold

Beredskapsanalyse og -planlegging SAM520

Offentlige og private virksomheter pålegges å etablere en tilstrekkelig beredskap i forhold til den virksomhet de driver. Hensikten med dette emnet er å gjøre deltakerne i stand til å analysere og planlegge en beredskap som setter personer og organisasjoner i stand til å håndtere ulykker, kriser og andre uønskede hendelser ut fra egne krav og krav fra andre aktører.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

SAM520

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Studentene vil tilegne seg

Generelle kunnskaper om:

  • Sentrale begreper innen beredskap og beredskapsplanlegging
  • Grunnleggende kjennetegn og utvikling av risikoanalyser, beredskapsanalyser og beredskapsplaner
  • Ansvarsforhold, planleggingsprosessen og erfaring med dimensjonering, etablering og håndtering av beredskap
  • Aktører i beredskap; både offentlige og private

Forbedrer sine ferdigheter i:

  • Gjennomføring av beredskapsetablering og beredskapsplanlegging
  • Vurdere kvalitet på beredskapsplanleggingsprosessen og beredskapsplanverket

Utvikle generell kompetanse om:

  • Beredskapsetableringsprosessen
  • Organisatoriske strukturer og sammenhenger som påvirker beredskapsprosessen i en organisasjon, samt hvordan disse forholdene skaper forutsetninger for kvaliteten på beredskapen
Innhold

Utgangspunktet og grunnlaget for etablering av beredskap vil være å finne fram til formelle krav samt gjennomføre risikoanalyser og beredskapsanalyser. Studentene skal kunne etablere en risikoforestilling og definere ulike farer og hendelser, samt identifisere og evaluere ytelseskrav til beredskap. Å dimensjonere, etablere og håndtere beredskap stiller organisasjoner ovenfor mange utfordringer. Emnet vil ta opp temaer som hensikten med beredskap, regelverkskrav til beredskapsarbeid, analyser som grunnlag for beredskapsarbeid, aktører og roller i beredskapsarbeid, beredskapsprosesser og beredskapsplanlegging.

Anerkjente prinsipper og metoder for å analysere beredskapsbehov for virksomheter/områder og utarbeidelse av beredskapsplaner som sikrer god beredskap blir gjennomgått og diskutert. Det foreligger i mindre grad systematisk kunnskap om prosessen med utvikling av beredskap i organisasjoner. Derfor vil emnet diskutere behov og utfordringer relatert til beredskapsprosessen. I emnet diskuteres utfordringer mellom organisasjoners egen utvikling av beredskap som følge av lovpålagte regler, myndighetskontroll, interne krav og ulike forventninger samt en fortløpende prosess med å videreutvikle og oppdatere beredskap som følge av endringer i de forutsetninger som beredskapen bygger på. Emnet vektlegger forståelse av sammenhengen mellom risikoanalyser, beredskapsanalyser med ytelseskrav og dimensjonerende krav samt beredskapsplaner og beredskapsorganisering i ulike virksomheter. 

Det legges vekt å utvikle studentenes innsikt i hva som er god beredskap samt forståelse av beredskapsplanprosessen og sammenhengen mellom beredskapsplanlegging og håndtering av hendelser.  

Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
SAM510 Risikobasert styring
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen, individuell 1/1 3 Dager A - F

Tre dagers individuell hjemmeeksamen med oppgitt tema

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Refleksjonsnotat, individuell
Det skal i løpet av semesteret fremlegges et notat og en presentasjon over to oppgitte tema.  
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Ove Njå
Instituttleder: Tore Markeset
Arbeidsformer
 Forelesninger og øvinger
Åpent for
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet Byplanlegging - Master Teknisk samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing.
Emneevaluering
Emneevaluering skjer i henhold til fakultetets retningslinjer.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto