Risk, Society and Ethics (SAM525)

Emnet gir grunnleggende innføring i betydningen av risiko, sikkerhet og etikk i dagens samfunn. Emnet setter søkelys på begreper og teorier knyttet til risiko som et sosialt og politisk fenomen. Emnet introduserer og diskuterer grunnleggende prinsipper for samfunnsvitenskap og filosofi, samt tilnærminger til risiko i ulike disipliner. Med vekt på sentrale vitenskapsfilosofiske temaer gir emnet innføring i hovedteoriene rundt risiko som sosiokulturelt begrep, inkludert modernitetsbegreper og konsekvenser av «risikosamfunnet». Emnet tar også opp etikk og etiske dilemmaer knyttet til risikoregulering og samfunnssikkerhet. Gitt den tverrfaglige karakteren til risiko- og sikkerhetsstudier, bringer emnet sammen ulike vitenskapelige tilnærminger. Emnet skal utvikle forståelse for nytten av å bringe sammen ulike disipliner og perspektiver innen samfunnssikkerhet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

SAM525

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Fokus for emnet er hvordan risiko og samfunnssikkerhet forholder seg til samfunnsvitenskapelig filosofi.

Emnet gir en historisk redegjørelse og introduserer grunnleggende begreper innen samfunnsvitenskapelig filosofi, risiko, risikostyring og samfunnssikkerhet. Emnet inkluderer hovedprinsipper for samfunnsvitenskapelig filosofi, modernitet, «risikosamfunnet», sikkerhet og etiske dilemmaer knyttet til risiko og risikostyring. Emnet dekker også etikk i risikostyring samt etikk generelt. Videre omhandler emnet dilemmaer ved bruk av føre-var-prinsipper i samfunnssikkerhet, samt generiske og praktiske avveininger mellom frihet og sikkerhet.

Emnet gir en oversikt over ulike tilnærminger til risiko og samfunnssikkerhet knyttet til filosofiske grunnlagsproblemer. Problemstillinger som dekkes inkluderer

 • realisme versus konstruktivisme,
 • individuell versus kollektiv risiko,
 • konseptuelle versus empiriske temaer innen risiko og samfunnssikkerhet.

Emnet setter også søkelys på hvordan man kan forstå risiko og sikkerhet i sammenheng med ulike institusjonelle og organisatoriske kontekster. Dette inkluderer studier av menneskelig atferd, styring av teknologiske systemer og regulering av sosiale institusjoner. Den inkluderer også drøfting av de moderne krisene og utfordringene knyttet til klimaendringer og digitalisering.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studentene ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Gjenkjenne og forklare hvordan samfunnsvitenskapelige tilnærminger til risiko og sikkerhet har utviklet seg historisk de siste årene.
 • Kjenne til og forstå hvordan samfunnsvitenskapelig filosofi forholder seg til ulike tilnærminger av risiko og samfunnssikkerhet.
 • Gjenkjenne og forklare hvordan ulike perspektiver på risiko og samfunnssikkerhet relaterer seg til samfunnsvitenskapelig filosofi.
 • Ha kunnskap om ulike begreper innen risiko og samfunnssikkerhet.
 • Ha kunnskap om hvordan begreper om risiko og samfunnssikkerhet forholder seg til empirisk forskning innen risikostyring og sikkerhet
 • Ha kunnskap om hvordan etiske normer og etiske dilemmaer forholder seg til risikostyring og samfunnssikkerhet.

Ferdigheter

 • Knytte ulike teorier og begreper innen risiko og samfunnssikkerhet til grunnleggende prinsipper i vitenskapsfilosofi
 • Kunne delta i vitenkapsteoretiske diskurser om risiko om sikkerhet

Kunne reflektere og beskrive

 • Forskjellen mellom realisme og konstruktivisme
 • Forskjellen mellom tidligmodernitet, senmodernitet og risikosamfunn
 • Forholdet mellom styring, regulering og myndighet knyttet til risiko.
 • Etisk atferd og etiske dilemmaer knyttet til risiko

Generell kompetanse

Studenter som fullfører emnet, skal kunne:

 • Oppdatere sin kunnskap om teorier og begreper samt forskningsmetodikk og metoder for å studere risiko, sikkerhet og sikkerhet
 • Kritisk vurdere sin egen disiplin
 • Være bedre rustet til å fullføre masteroppgaven

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 5 Timer Bokstavkarakterer Ordbok

Skriftlig eksamen gjennomføres digitalt.

Fagperson(er)

Arbeidsformer

Forelesninger.

Åpent for

Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Samfunnssikkerhet - masterstudium

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto