Beslutninger i kriser (SAM530)

Emnet kan være nyttig for studenter som studerer/velger fordypningsretninger i risikostyring, økonomi, endringsledelse, helsefag, menneskerettigheter og bærekraftig utvikling, i tillegg til studentene i samfunnssikkerhet. Emnet vil legges til rette slik at engelskspråklige studenter kan følge undervisningen.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

SAM530

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

NB! Dette er et valgemne og dersom det er færre enn 10 studenter oppmeldt pr. 20.august for høstsemesteret, kan dette medføre at emnet ikke tilbys.

Emnet vil legge spesiell vekt på følgende:

 • Hva kriseledelse er og hvordan man kan etablere prinsipper for effektiv kriseledelse
 • Hvilke faktorer som påvirker beslutninger i den operative, taktiske og strategiske kriseledelsen
 • Hvordan beslutninger blir tatt på et skadested og i den strategiske kriseledelsen
 • Teamarbeid og samarbeid i krisesituasjoner
 • Tradisjonelle og nye medias roller og legitime interesser i en krise og besluntingsutfordringene dette fører til
 • Håndtering av media i en krisesituasjon
 • Hvordan politikk påvirker ledelse og hvordan beslutninger fungerer politisk i en krisesituasjon

Emnet baserer seg på et bredt utvalg litteratur som belyser teorier om beslutninger på skadested, forholdet mellom krisehåndterere og media, samt de politiske dimensjonene i kriser.

Læringsutbytte

Etter avsluttet emne skal studenten ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper:

Studenten skal:

 • være bevisst på og forstå hvordan beslutninger blir tatt i kriser både ute på skadested, i sentral kriseledelse og i stab.
 • ha kunnskaper om sentrale kjennetegn ved ulike krisesituasjoner og de utfordringene disse skaper for beslutningstakere.
 • ha kunnskaper om ulike faser i krisehåndtering på et politisk/strategisk nivå og hvordan beslutnigner normalt blir tatt.
 • ha kunnskaper om hvordan media jobber og kan påvirke beslutninger og hvilke utfordringer dette fører til for krisehåndterere
 • ha kunnskaper om hvordan gruppedynamikk og stress påvirker beslutninger

Ferdigheter:

Studenten skal ha økt sine ferdigheter til å:

 • være forberedt til å kunne delta i krisehåndteringsledelse/stab samt ha forståelse for hva som påvirker beslutninger under usikkerhet og hvilke konsekvenser ulike typer beslutninger kan ha i en krisesituasjon.
 • kunne analysere beslutningssituasjoner i krisesituasjoner
 • kunne håndtere informasjon i en krisesituasjon
 • se krisehåndtering i sammenheng med ansvarsforhold og samstyring

Generell kompetanse:

Studenten skal:

 • ha en generell kompetanse i forhold til krisers utvikling og beslutningsutfordringer, særlige utfordringer og dilemmaer man støter på i krisekommunikasjon
 • kunne gi en bred oversikt over relevante teorier som kan forklare hvordan beslutninger blir tatt i kriser

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

 • Kjennskap til sentrale begreper som risiko, samfunnssikkerhet, robusthet, sårbarhet, usikkerhet
 • Kjennskap til teorier om kriser og krisehåndtering

Eksamen / vurdering

Løpende vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Semesteroppgave 2/5 1 Semestre Bokstavkarakterer
Muntlig eksamen 3/5 40 Minutter Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Semesteroppgaven skal gjennomføres som et gruppearbeid med minst 2 deltakere. Innlevering i INSPERA (digital eksamen).Semesteroppgaven frist for innlevering er en uke etter siste undervisning.Det tilbys ikke kontinuasjonsmuligheter på semesteroppgaven. Studenter som ikke består semesteroppgaven, kan ta denne delen på nytt neste gang emnet har ordinær undervisning.Vurdering om muntlig eksamen skjer individuelt.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Framlegging av artikler
Alle skal skrive sammendrag av 1-2 pensumartikler. En del av disse kan velges ut for fremlegging.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Riana Steen

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Forelesninger, diskusjoner, skriving av gruppebasert semesteroppgave.

Praksis

Studentene skal kunne delta i en kriseøvelse eller alternativt drive observasjon under en kriseøvelse hvis dette lar seg tilrettelegge innenfor rammen av kurset.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Beslutninger i kriser (MSA280_1) 10

Åpent for

Emnet er kun åpent for studenter med opptak på Universitetet i Stavangers ordinære masterprogram (ikke UiS` Etter- og videreutdanning, EVU). Det er også åpent for innvekslende internasjonale studenter
Studentene skal kunne delta i en kriseøvelse eller alternativt drive observasjon under en kriseøvelse hvis dette lar seg tilrettelegge innenfor rammen av kurset.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto