Energy, Societal Safety and Sustainable Development (SAM550)

Dette emnet fokuserer på det komplekse forholdet mellom klimaendringer, samfunnssikkerhet og bærekraftig utvikling. Spesiell vekt legges på å forstå dilemmaer relater til global mat-, vann-, energi- og miljøsikkerhet i lys av bærekraftig utvikling. Kurset fremhever hva samfunnssikkerhet og bærekraftig utvikling innebærer og hvordan kriser, risiko og (u)bærekraftig utvikling henger sammen.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

SAM550

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

NB! Dette er et valgemne og dersom det er færre enn 10 studenter oppmeldt pr. 20.august for høstsemesteret, kan dette medføre at emnet ikke tilbys.

Dette emnet fokuserer på det komplekse forholdet mellom klimaendringer, samfunnssikkerhet og bærekraftig utvikling. Kurset fremhever hva samfunnssikkerhet og bærekraftig utvikling innebærer og hvordan risikostyring og (u)bærekraftig utvikling påvirker hverandre. Globale utfordringer, som mat-, vann-, energi- og miljøsikkerhet relatert til bærekraftig utvikling, vil bli utforsket. I tillegg, diskuterer kurset utfordringer innen sårbarhet i samfunnet for å legge til rette forståelse for motstridende og konkurrerende forklaringsmodeller og dagsordener i fagområdet. Studentene vil dermed få større forståelse for forholdet mellom bærekraftig utvikling og samfunnssikkerhet i forhold til klimaendring, inkludert dilemmaer og motsetninger mellom og innenfor disse områdene.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap om:

 • nøkkelbegreper i samfunnssikkerhet, som risiko, sårbarhet, resilience, kriser og katastrofer
 • forståelse av sikkerhetsobjekt, som mat-, vann-, energi- og miljøsikkerhet, inkludert klimasikkerhet
 • hvordan disaster resilience og bærekraftig utvikling, eller fravær av det, påvirker hverandre
 • viktige dilemmaer og utfordringer knyttet til samfunnssikkerhet, risiko, kriser og bærekraftig utvikling, særlig i lys av mat-, vann-, energi- og miljøsikkerhet.
 • hvordan man kan benytte et Disaster Risk Reduction (DRR) perspektiv for å analysere kriser og risiko

Ferdigheter

 • studenten skal kunne reflektere kritisk over paradigmer i samfunnssikkerhet og DRR, med sikte på å utvikle en større forståelse for hvordan kriser kan analyseres og problematiseres i lys av ulike makroteoretiske perspektiv
 • studenten skal kunne benytte relevante internasjonale DRR-verktøy og -rammeverk for å analysere forholdet mellom risiko, sårbarhet, exposure og kriser
 • studenten skal kunne tilnærme seg spørsmål om mat, vann, energi og miljøsikkerhet i sammenheng og se dette i forhold til samfunnssikkerhet og bærekraftig utvikling.

Generell kompetanse

 • studenten skal utvikle en forståelse for hvordan energi, energitransisjoner og energisikkerhet er knyttet til spørsmål om mat-, vann- og miljøsikkerhet, med viktige implikasjoner for bærekraftig utvikling og samfunnssikkerhet
 • studenten skal lære ulike makroteoretiske perspektiv på studier av komplekse problemstillinger preget av høy usikkerhet
 • studenten skal bli bedre rustet til å engasjere seg i kritiske diskusjoner, rapporter og prosjekter om risiko og kriser.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 5 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Digital eksamen

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk øving

Studentene skal levere inn en skriftlig oppgave individuelt eller i gruppe som må godkjennes for å få tilgang til eksamen.

Varighet: 8 uker

Alle hjelpemidler

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Claudia Morsut

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Forelesninger, seminarer, diskusjoner, studentpresentasjoner med individuelle refleksjoner knyttet til pensum.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Energy, Societal Safety and Sustainable Development (MSA265_1) 10

Åpent for

Emnet er åpent for studenter med opptak på Universitetet i Stavanger sine ordinære masterprogram (ikke UiS etter- og videreutdanning, EVU).

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto