Praksis i samfunnssikkerhet (SAM601)

I emnet praksis i samfunnssikkerhet skjer læringen delvis i et profesjonelt miljø utenfor universitetet. Emnet har til formål å gi studenten praktisk erfaring og mulighet til å fordype seg i utvalgte problemstillinger knyttet til virksomhetens praksis. Evalueringen vil skje på grunnlag av en kritisk reflekterende rapport fra studenten samt en presentasjon.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

SAM601

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

I emnet praksis i samfunnssikkerhet skjer læringen delvis i et profesjonelt miljø utenfor fagmiljøet i risikostyring og samfunnssikkerhet, eksempelvis i en offentlig organisasjon, i en konsulentorganisasjon, en frivillig organisasjon, i et forskningsinstitutt, eller i det private næringsliv. Studenten må selv finne en arbeidsplass som er interessert i å ta imot en student i virksomhetens løpende arbeid. Praksis i et studentprosjekt må avtales med instituttets faglig ansvarlige for det aktuelle studentprosjektet. Det forventes at praksisplassen vil være relatert til sentrale konsepter i mastergradsstudiet, slik som for eksempel risiko, sikkerhet, beredskap eller krisehåndtering. Praksisemnet har til formål å gi studenten praktisk erfaring og mulighet til å fordype seg i utvalgte problemstillinger knyttet til virksomhetens praksis. Det forutsettes at det, i samarbeid mellom student, arbeidsplass og faglærer, utarbeides en avtale/kontrakt og plan for hvordan praksisarbeidet skal gjennomføres og hvordan veiledningen av studenten skal skje. Evalueringen vil skje på grunnlag av en muntlig presentasjon av de viktigste erfaringene fra praksisperioden, samt en kritisk reflekterende rapport fra studenten. Rapporten skal inneholder en drøfting av en nærmere spesifisert problemstilling knyttet til virksomhetens praksis, en refleksjon av eget bidrag til arbeidsstedets virksomhet, samt dokumentasjon på utført arbeid og attesterte timelister på 250-300 timer.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Etter å ha fullført emnet skal studentene ha kunnskap om:

  • Økt innsikt i utvalgte tema og problemstillinger og i arbeidslivets praktiske utfordringer
  • Relevante arbeidsoppgaver og arbeidsmetoder i gjeldende bedrift

Etter å ha fullført emnet skal studentene ha ferdigheter i:

  • Økt evne til profesjonelt samarbeid, samt fordypning i gitte temaer og kunne presentere disse på en overbevisende måte, skriftlig og muntlig.
  • Sette seg inn i tildelte arbeidsoppgaver og løse de.
  • Innordne seg etter krav som blir stilt i arbeidslivet

Etter fullført emne skal studentene ha generell kompetanse om:

  • Reflektere over egen kunnskap og læring, samt reflektere over egen rolle i samarbeid med andre
  • Selvstendighet i teoretisk og praktisk faglig arbeid.

Forkunnskapskrav

Studenten må ha fullført minimum 40 studiepoeng iht. godkjent utdanningsplan.

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskap knyttet til det aktuelle arbeidsstedets praktiske krav.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 1/1 2 Måneder Bestått/ Ikke bestått Alle

Praksis vurderes ut i fra følgende kriterier:
• Rapport: Studenten skal levere en kritisk reflekterende rapport om sitt praksisarbeid individuelt eller i par/grupper.

Studenten skal levere en kritisk reflekterende rapport (inkl. signert timeliste) om sitt praksisarbeid. Emnet har en løpende vurdering. Alle vurderingsdeler må være bestått for å oppnå en samlet karakter i emnet. OBS: I henhold til forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger § 3-10 punkt 2 har en student mulighet for å fremstille seg til prøving 2 ganger i dette emnet, med mulighet for å søke om et 3. forsøk.Emneansvarlig setter opp kriterier for hva denne rapporten må inneholde og kunngjøre dette på Canvas ved emnets oppstart. Det tilbys ikke kontinuasjonsmuligheter på rapporten. Studenter som ikke består rapporten, kan ta denne delen på nytt neste gang emnet har ordinær undervisning.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Muntlig presentasjon:

Studenten skal forberede og gjennomføre en muntlig presentasjon av innsatsen i praksisperioden. Målgruppen er faglærer, sensor (-er), medstudenter, samt andre fra fagstaben i samfunnssikkerhet. Nærmere avtale om ramme, sted og tid for dette vil bli avtalt på et senere tidspunkt og kommunisert på Canvas.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Bjørn Ivar Kruke

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

250-300 timer praktisk og/eller teoretisk arbeid i ekstern virksomhet/studentprosjekt, med veiledning etter nærmere inngått avtale/kontrakt.

Åpent for

Samfunnssikkerhet - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto