Tekniske sikkerhetssystemer (SAM610)

Basert på den brede definisjonen av beredskap: "Alle tekniske, operasjonelle og organisatoriske tiltak som hindrer at en inntrådt faresituasjon utvikler seg til en ulykkessituasjon, eller som hindrer eller reduserer skadevirkningene av inntrådte ulykkessituasjoner", vil studiet konsentreres om teknologiske sikkerhets- og beredskapssystemer. Vekten legges på beskyttelse av kritisk infrastruktur i samfunnet og kan finnes på alle nivåer; mikro-, meso- og makronivå. Tekniske sikkerhetssystemer inkluderer systemer som er spesielt designet for sikkerhetsformål, men også tekniske systemer hvor sikkerhet er en integrert del.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

SAM610

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

NB! Dette er et valgemne og dersom det er færre enn 10 studenter oppmeldt pr. 20.august for høstsemesteret, kan dette medføre at emnet ikke tilbys.

Viktige begreper er designfilosofi, dimensjoneringskrav, laster, ytelse av beredskap (pålitelighet, effektivitet, sårbarhet), beredskapsfaser ("monitorering", deteksjon/alarm, bekjempelse, redning, evakuering og normalisering) og risiko. Interaksjon mellom mennesker og tekniske sikkerhetssystemer, samt systemer imellom vil bli vektlagt. Deterministisk og probabilistisk tilnærming til dimensjonering av tekniske sikkerhetssystemer står sentralt i studiets prosjektarbeid. Prosjektarbeidet vil enten bestå av en kritisk evaluering av et ferdig prosjektert system eller gjennomføring av en dimensjonering av et nytt system. Det vektlegges å tilpasse prosjektarbeidet til studentens konkrete bakgrunn for å kunne gå i dybden av et relevant teknisk sikkerhetssystem.

Læringsutbytte

Introdusere prinsipper og metoder for utforming, dimensjonering og operering av tekniske sikkerhetssystemer.

Gi generell kunnskap om systemteori og systemtenkning i arbeidet med tekniske sikkerhetssystemer.

Gi praktisk erfaring i å dimensjonere tekniske sikkerhetssystemer i ulike næringer relatert til kritisk infrastruktur.

Kritisk evaluere deterministisk og probabilistisk tilnærming til dimensjonering av tekniske sikkerhetssystemer.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

RIS520 Teknisk sikkerhet, SAM510 Risikobasert styring
Emnet er basert på grunnleggende kunnskap i risiko og sårbarhetsanalyse, for eksempel SAM 510 Risikobasert styring og en bachelorgrad innenfor en ingeniørdisiplin. Undervisningen må ses i sammenheng med RIS520 Teknisk sikkerhet

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 1/1 Bokstavkarakterer

Det skal utvikles en prosjektoppgave som skal presenteres i form av en (vitenskapelig) artikkel. Prosjektarbeidet skal være bestått for å gå opp til muntlig eksamen.Muntlig eksamen skal bygge på presentasjon av prosjektarbeidet, som skal forsvares i lys av fagets pensum (gruppe eller individuelt).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk oppgave

For å få prosjektoppgaven evaluert skal følgende krav oppfylles:

  • Kandidatene skal til fastsatte tidspunkt levere et 1. og 2. utkast til prosjektrapport og delta i veiledning knyttet til utkastene.
  • Kandidatene skal velge minst tre vitenskapelige artikler basert på et dokumentert litteratursøk. Artiklene skal være relevante for og brukes i prosjektarbeidet.
  • Kandidatene skal utforme prosjektene slik at sentrale deler av emnets pensumlitteratur kan behandles i prosjektoppgaven. Systemteori og modell for sikkerhetsstyring skal brukes i prosjektoppgaven.
  • Kandidatene skal til fastsatt tidspunkt levere endelig prosjektrapport som skal godkjennes for å gå opp til eksamen.
  • Deltakelse på alle kandidatenes prosjektpresentasjoner er obligatorisk.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Ove Njå

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Seminarer og prosjektarbeid

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Tekniske sikkerhetssystemer (MOS260_1) 10

Åpent for

Åpent for alle studenter tilknyttet masterprogram ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto