Hopp til hovedinnhold

Grunnleggende handel, logistikk og vareførsel TOL100

Emnet belyser sentrale utfordringer ved kjøp og salg i globale marked. Videre behandles spørsmål knyttet til logistikk og leveringskjeder, samt trender innen forbrukstransport og handel.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

TOL100

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Handelshøgskolen ved UiS, Handelshøgskolen ved UiS

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper og ferdigheter:

Etter å ha fullført emnet skal studentene ha kunnskap om:

 • Grunnleggende forståelse av logistikk og leveringskjeder
 • Kunnskap om betydningen av forskjellige transportformer
 • Overordnet innsikt i EU-lov, Frisoner, EØS
 • Oversikt av trender innen handel, forbrukeroppførsel og E-handel

Etter å ha fullført emnet forventes det at studenten skal kunne:

 • Utføre en begrunnet vurdering av logistikk og leveringskjeder
 • Drøfte problemstillinger innen handel og politikk
 • Forklare trender i godstransport
 • Analysere trender innen handel, forbrukeroppførsel og e-handel

Etter fullført emne skal studentene ha generell kompetanse om:

 • anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner
 • evne til refleksjon og kritisk tenkning i utdannings- og yrkessammenheng
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante utrykksformer
Innhold

A. Handelsavtaler og -politikk: Rammeverket for toll.

 1. Frihandel og handelsbarrierer: Formålene med toll i dagens handelspolitikk
 2. WTO: Felles rammer for fastsetting av toll og for tvisteløsning
 3. World Customs Organization (WCO)Norge, EØS, EU, EFTA og opprinnelsesreglene som bestemmer tollnivåene
 4. Forskjellene mellom en tollunion og en frihandelsavtale med/uten et indre marked
 5. Hvordan EU styres: Forholdet mellom CoM, EP, EC og CoJ.
 6. Forskjellene mellom direktiver, reguleringer og vedtak. Eksempler fra toll-området.
 7. Overnasjonalitet og subsidaritetsprinsippet.
 8. Hvilken status har opprinnelsesreglene og hvilke prinsipper er sentrale her?

B. Transportformer

 • Historiske trender for godstransport: Just-in-time, voksende volumer på vei, intermodale transportkjeder og containere, 4PL og 5PL, RFID’s betydning[1] - koblingen fra dette til Industry 4.0.
 • Internasjonal skipsfart: Global Operations Challenges

C. Logistikk og leveringskjede

 1. Sett sluttkunden først
 2. Verdi og logistikk kostnader
 3. Ledelse av logistikk internasjonalt
 4. Ledelse fokus på leveringstid
 5. Leveringskjede planlegging og kontroll
 6. Lean tenkning og agile leveringskjeder
 7. Integrasjon i leveringskjeden
 8. Leverandører og innkjøp
 9. Fremtidige utfordringer og muligheter i logistikk

D. Trender: Handel, forbrukeroppførsel og E-handel

Artikler & presentasjoner om Industry 4.0, forbrukermønster og e-handel

[1] Her kan også nevnes koblingen mellom RFID-teknologi og Blockchain: Myndighetene i Storbritannia har siden Brexit-avstemningen arbeidet for å introdusere avansert RFID-teknologi og å finne åpne standarder for denne for å unngå at tollbehandling skal gi opphold i deres just-in-time-kjeder. Foreløpige kilder: En UK-myndighetsrapport fra august 2017 gir et innblikk her. Et paper fra World Customs Organization (WCO), publisert i juni 2018, beskriver hvordan Blockchain kan bidra, blant annet slik at tollbehandling kan skje uten at gods behøver å stanses/inspiseres.

Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 1/1 A - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
To obligatoriske innleveringsoppgaver
To obligatoriske innleveringsoppgaver (ev. med presentasjon) må være godkjent for å få rett til å ta eksamen. Leveringsfrist angis ved emnets oppstart. De to obligatoriske innleveringsoppgavene skal organiseres som en gruppeinnlevering og presenteres i plenum. Obligatoriske innleveringsoppgaver vurderes med godkjent/ikke godkjent og gis skriftlig tilbakemelding. Ytterligere informasjon om oppgavene vil bli opplyst om på Canvas. Utover oppgaveinnleveringene med presentasjon vil det ikke være obligatorisk undervisningsaktivitet, men studentene anbefales å følge all undervisning som tilbys.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Arvind Upadhyay
Faglærer: Kenn Steger-Jensen
Emneansvarlig: Jan Frick
Arbeidsformer
Deltakelse på forelesninger, seminarer, to obligatoriske innleveringsoppgaver (ev. med presentasjon), selvstudium, diverse administrativt arbeid. Det vil benyttes gjesteforelesere på noen emner. Fordeling av de ulike temaene gjennom semesteret vil framgå av en undervisningsplan tilgengelig ved semesterstart. Det forutsettes at studentene stiller forberedt til timene.
Åpent for
Toll, vareførsel og grensekontroll - Bachelorstudium Økonomi og administrasjon - bachelorstudium
Emneevaluering
Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til HHUiS sitt evalueringssystem.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto