Grunnleggende handel, logistikk og vareførsel (TOL100)

Emnet belyser sentrale utfordringer ved kjøp og salg i globale marked. Videre behandles spørsmål knyttet til logistikk og leveringskjeder, samt trender innen forbrukstransport og handel.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

TOL100

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

A. Handelsavtaler og -politikk: Rammeverket for toll.

 1. Frihandel og handelsbarrierer: Formålene med toll og frihandel i dagens handelspolitikk
 2. Verdens handelsorganisasjon (WTO) og Verdens tollorganisasjon (WCO)
 3. Introduksjon til Tolltariffen: Klassifisering og tollsatser
 4. Norges handelsforbindelser med Europa og verden
 5. Forskjellene mellom en tollunion og et frihandelsområde
 6. EØS-avtalen og Norges tilknytning til EU
 7. Introduksjon til tollregelverket og tollprosedyrer

B. Transportformer

 • Historiske trender for godstransport: Just-in-time, voksende volumer på vei, intermodale transportkjeder og containere, 4PL og 5PL, RFID’s betydning[1] - koblingen fra dette til Industry 4.0.
 • Internasjonal skipsfart: Global Operations Challenges

C. Logistikk og leveringskjede

 1. Sett sluttkunden først
 2. Verdi og logistikk kostnader
 3. Ledelse av logistikk internasjonalt
 4. Ledelse fokus på leveringstid
 5. Leveringskjede planlegging og kontroll
 6. Lean tenkning og agile leveringskjeder
 7. Integrasjon i leveringskjeden
 8. Leverandører og innkjøp
 9. Fremtidige utfordringer og muligheter i logistikk

D. Trender: Handel, forbrukeroppførsel og E-handel

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper og ferdigheter:

Etter å ha fullført emnet skal studentene ha kunnskap om:

 • Grunnleggende forståelse av logistikk og leveringskjeder
 • Betydningen av forskjellige transportformer
 • Overordnet innsikt i toll og frihandel
 • Oversikt av trender innen handel, forbrukeroppførsel og E-handel

Etter å ha fullført emnet forventes det at studenten skal kunne:

 • Utføre en begrunnet vurdering av logistikk og leveringskjeder
 • Drøfte problemstillinger innen handel og politikk
 • Forklare trender i godstransport
 • Analysere trender innen handel, forbrukeroppførsel og e-handel

Etter fullført emne skal studentene ha generell kompetanse om:

 • Uavhengig anvendelse av kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner
 • Gjennomføring av refleksjon og kritisk tenkning i utdannings- og yrkessammenheng
 • Formidling av sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante utrykksformer

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektoppgave 1/1 10 Uker Bokstavkarakterer Alle

Prosjektoppgaven er en gruppeoppgave.Det er ikke kontinuasjonsmuligheter i dette emnet. Studenter som ikke har bestått eller ønsker å forbedre karakteren, må ta emnet i sin helhet på nytt neste gang emnet har ordinær undervisning.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Velg en norsk bedrift du er kjent med. Basert på sekundære datakilder som tidsskriftartikler, bedriftens nettside, databaser, bedrifts-publikasjoner etc., skal studentene skrive en rapport på 4000 ord om hvordan ulike operasjoner og logistikk støtter bedriften for å nå sine mål. Mer informasjon om rapporten vil bli publisert på Canvas.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Arvind Upadhyay

Faglærer:

Farheen Naz

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Deltakelse på forelesninger med gruppepresentasjon, selvstudium, diverse administrativt arbeid. Det vil benyttes gjesteforelesere på noen emner. Fordeling av de ulike temaene gjennom semesteret vil framgå av en undervisningsplan tilgengelig ved semesterstart. Det forutsettes at studentene stiller forberedt til timene.

Åpent for

Toll, vareførsel og grensekontroll - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto