Helse, miljø og sikkerhet (TOL120)

Formålet med dette emnet er å gi studentene en innføring i sentrale teorier, ideer og diskurser om helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Alle norske virksomheter i både offentlig og privat sektor er pålagt å opprette ordninger for systematisk forbedring av HMS. Kravene er omfattende og ufravikelige, og de må møtes med innsikt i og forståelse av begrep som risiko, sikkerhet og sårbarhet, samt moderne HMShåndtering, herunder kompetanse i bruk av tipassede HMS-metoder og verktøy. Studiet gir økt innsikt i og kompetanse innen moderne HMS forståelse, og organisering og utøvelse av HMS.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

TOL120

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet introduserer studentene for grunnleggende teorier om HMS. Emnet bygger på kravene i Arbeidsmiljøloven (AML) og "Forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)".

Emnet er i stor grad problematiserende i den forstand at studentene oppfordres til ved hjelp av pensumlitteratur å stille kritiske spørsmål ved både de perspektiver som inkluderes i emnet, samt de organisatoriske strukturer som introduseres ved hjelp av gjesteforelesere, pensumlitteratur, besøk i organisasjoner og prosjektarbeid.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Etter å ha fullført emnet skal studentene ha kunnskap om:

  • Sentrale begreper og teorier om HMS
  • Grunnlaget som institusjonelle og administrative aspekter ved regulering av helse, miljø og sikkerhet i samfunn og virksomhet bygger på.

Etter å ha fullført emnet skal studentene kunne:

  • Å kunne arbeide med systematisk HMS-forbedring innenfor rammen av forskriftsverket for internkontroll av HMS, herunder å stille en "diagnose" på hvilke HMS-utfordringer som skal møtes.
  • Anvendelse av begrepene og teoriene i prosjektoppgaver forankret i relevante virksomheter.

Etter fullført emne skal studentene ha generell kompetanse om:

  • Hvordan man kan oppnå økt systematikk i organisering og evaluering av HMS-arbeidet, kjenne de viktigste premissene for og konsekvensene av HMS-beslutninger og tiltak, samt vite hvordan HMS som et konfliktområde kan håndteres.
  • Kritisk relfeksjon rundt kvalitet på HMS-arbeid

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 5 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Digital eksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Prosjektoppgave
Prosjektoppgave i gruppe skal være gjennomført, innlevert og bestått for å gå opp til skriftlig eksamen.

Fagperson(er)

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Forelesninger, gjesteforelesninger, gruppearbeid, gruppepresentasjoner

Åpent for

Toll, vareførsel og grensekontroll - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto