Toll i et organisasjons- og samfunnsperspektiv (TOL130)

Formålet med emnet er å gi studentene en innføring i sentrale teorier, ideer og diskurser om organisasjoner, ledelse og deres rolle i samfunnet, spesielt sett i relasjon til Tolletaten (inkludert etatsbeskrivelse og samfunnsoppdrag). Et viktig utgangspunkt for kurset er at organisasjoner ikke bare må forstås i et snevert internt perspektiv, med fokus på interne oppgaver og eget samfunnsoppdrag, samt styring og kontroll. Organisasjoner - og ledelse av organisasjoner - må også forstås ut ifra en bredere samfunnsmessig kontekst, hvor samvirke, samhandlingsprosesser og profesjonsforståelse får en mer fremtredende rolle.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

TOL130

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet introduserer studentene for teorier om organisasjoner og deres rolle i samfunnet, det være seg betydningen av organisasjoners formelle normative strukturer, samt nyere teorier som er mer opptatt av organisasjonskultur og organiseringsprosesser som et samlende begrep for både å forstå og påvirke organisasjoners virkemåte.

Emnet er også en innføring i ulike ledelsesdiskurser fra instrumentelle ideer og teorier hvor ledelse i stor grad fremstår som utøvelse av hierarkisk styring og kontroll, til teorier hvor ledelse mer utøves ved personlig innflytelse og dialog.

Et viktig siktemål med kurset å reflektere over teorier om organisasjoner og deres rolle i samfunnet, samt ulike ledelsesdiskurser, i relasjon til praktiske eksempler fra hverdagen som introduseres i gjesteforelesninger, besøk i organisasjoner (tollsteder) og i prosjektarbeid. Samtidig vil kurset ta opp spørsmål om hvordan organisasjoner bør fungere og se dette i relasjon til virksomhetsutvikling, samt samvirke med relevante organisasjoner, etater og myndigheter. Den pedagogiske vinklingen av lærestoffet er tredelt; det legges stor vekt på teori, rammeverk og modeller, samt problemorientert og erfaringsbasert læring på individ- og kollektivt nivå. Studenter utfordres således til aktivt både å bruke det erfaringsgrunnlag de har med seg inn i studiet, samt nyttiggjøre seg de erfaringer de får tilgang til i besøk hos, og gjesteforelesninger fra Tolletaten.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Etter å ha fullført emnet skal studentene ha kunnskap om:

  • Sentrale teorier, ideer og diskurser om ledelse, organisasjoner og deres rolle i samfunnet
  • Kjennetegn ved, og funksjoner til, sentrale institusjoner i samfunnet
  • Tolletatens og samarbeidende etaters og myndigheters roller og samfunnsoppdrag.
  • Grunnleggende yrkesetikk og profesjonsforståelse

Etter å ha fullført emnet skal studentene kunne:

  • Anvende ulike teorier til å analysere hvordan organisasjoner fungerer
  • Anvende teori om organisasjon, ledelse og samfunn til å analysere organisatoriske utfordringer som er knyttet til utvikling og forståelse av egen organisasjon, i samvirke med samarbeidende organisasjoner.

Etter fullført emne skal studentene ha generell kompetanse om:

  • Grunnleggende innsikt i organisasjoner, ledelse og deres rolle i samfunnet.
  • Evne til refleksjon om organisasjoners virkemåte og om hvordan organisasjoner bør fungere.
  • Kunne analysere samvirke og samhandlingsprosesser ved hjelp av et samfunnsvitenskapelig begrepsapparat.
  • Tolletatens virke og rolle i et samfunnsperspektiv.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Prosjektoppgave og skriftlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektoppgave 2/5 14 Uker Bokstavkarakterer Alle
Skriftlig eksamen 3/5 5 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Emnet har flere vurderingsdeler som inngår i en løpende vurdering. Alle deler må være bestått for å oppnå en samlet karakter i emnet.Skriftlig eksamen er digital og individuell.Prosjektoppgaven gjennomføres som et gruppearbeid.Det er ikke kontinuasjonsmuligheter på prosjektoppgaven. Studenter som ønsker å ta denne delen på nytt kan gjøre det neste gang emnet har ordinær undervisning.Det anbefales å gjennomføre prosjektoppgaven før man går opp til skriftlig eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Reidar Staupe

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Forelesninger, gjesteforelesninger, veiledning i grupper, mulige bedrifts-/organisasjonsbesøk på tollsted(er), gruppearbeid, gruppepresentasjoner.

Åpent for

Toll, vareførsel og grensekontroll - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto