Sosiologi, kommunikasjon og interkulturell forståelse (TOL250)

Ansatte i Tolletaten møter i sin praksishverdag ulike typer mennesker, fra ulike organisasjoner, land og kulturer. Dette emnet setter fokus på teoretiske og praktiske tilnærminger til kommunikasjon, samt hvordan tolleren kan styrke sin kompetanse i å møte mennesker med ulike kulturelle bakgrunner. Emnet inneholder perspektiver fra ulike fagtradisjoner som sosiologi, sosialantropologi, samfunnsgeografi og interkulturelle kommunikasjonsstudier. Emnet setter et særlig fokus på ferdighetstrening og praktisk anvendelse av teori for å kunne bidra til at tollere kan møte krevende situasjoner på en konstruktiv og profesjonell måte.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

TOL250

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Emnet vil innledningsvis gi en innføring i samfunnsbegrepet og sosiologiske tenkemåter. Vi vil her rette et spesifikt fokus på ulike måter å forstå og analysere forholdet mellom individ og samfunn på. Ulike grupper og individers valg og handlinger vil bli særlig vektlagt. Del to av emnet tar for seg nyere særtrekk i samfunnet som økt globalisering, mobilitet og migrasjon på tvers av landegrenser. Både aktør- og strukturperspektivet på disse sosiale fenomenene vil bli tematisert og eksemplifisert med relevante case. Denne delen av emnet vil også ta for seg de strukturelle rammene som former strømmer og kategorier av migranter. Del tre av emnet setter fokus på fagfeltet interkulturell kommunikasjon. Sentrale tematikker her er kulturbegrepet, mangfoldsbegrepet, verbal og non-verbal kommunikasjon, konflikthåndtering, bruk av tolk, stereotypier, fordommer, makt, yrkesetikk i et flerkulturelt perspektiv og interkulturell kompetanse.

Emnet baserer seg for øvrig på en oppfatning om at alle mennesker har flere identiteter og at økt interkulturell kompetanse ikke bare kommer til nytte i arbeidet med individer med minoritetsbakgrunn, men er relevant overfor samtlige individer ansatte i Tolletaten møter innenfor rammen av sitt arbeid.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Etter å ha fullført emnet skal studentene ha kunnskap om:

  • Sentrale begrep og teorier relatert til globalisering, migrasjon, kultur og mangfold
  • Betydningen alder, kjønn, seksualitet, klasse og etnisitet har for samhandling i tollfaglig arbeid
  • Ulike kommunikasjonsteorier og -teknikker.

Etter å ha fullført emnet skal studentene ha ferdigheter i:

  • Anvende ulike teorier og perspektiver relatert til globalisering, migrasjon, kultur og mangfold i analysen av tollfaglige problemstillinger
  • Reflektere over egne holdninger og profesjonell rolleforståelse i et makt-, minoritets- og majoritetsperspektiv
  • Kommunisere hensiktsmessig med personer med ulike bakgrunner, inkludert i konfliktsituasjoner.

Etter fullført emne skal studentene ha generell kompetanse om:

  • Relevante samfunnsvitenskapelige- og yrkesetiske problemstillinger
  • Synspunkter og erfaringer relatert til kultur og mangfold med andre med bakgrunn innenfor tollfaget og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
  • Interkulturelle problemstillinger i møte mellom mennesker fra ulike organisasjoner, land og kulturer.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

TOL130 Toll i et organisasjons- og samfunnsperspektiv

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 3 Dager Bokstavkarakterer Alle 1)

1) Samarbeid er ikke tillatt.

Hjemmeeksamen er individuell.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Gruppearbeid (Case)

Arbeidskrav i emnet er et organisert gruppearbeid. Gruppearbeidet består av arbeid med et case som faglærer formulerer. Caset vil være direkte relatert til tollfeltet. Studentene skal gjøre rede for og drøfte hvordan de ville løst caset i lys av relevant teori og annen kunnskap de har tilegnet seg innenfor rammen av emnet og ervervet praksiserfaring. Gruppearbeid skal presenteres for resten av klassen.

Obligatoriske aktivitet må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

Fagperson(er)

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Den organiserte undervisningen består av forelesninger og plenumsdiskusjoner i kombinasjon med praktisk ferdighetstrening (via f.eks rollespill) og gruppearbeid. I tillegg kreves det at studentene arbeider selvstendig med faget. For å oppnå forventet læringsutbytte må studentene delta aktivt i den organiserte undervisningen, jobbe med gruppeoppgaver og lese pensum grundig.

Åpent for

Toll, vareførsel og grensekontroll - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto