Etterretning og risikovurdering (TOL310)

Formålet med dette emnet er å gi studentene en innføring i sentrale teorier om etterretning og risikovurdering i relasjon til kriminalitetstrender i det norske samfunnet. Et viktig utgangspunkt for kurset er at beslutningsgrunnlag som etterretning og risikovurderinger påvirkes mye av usikkerhet. Usikkerhetsdimensjonen er således fremtredende både i vurderinger og i beslutninger.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

TOL310

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet introduserer studentene til teorier om etterretningsmetodikk, risiko og risikovurderinger.

Emnet går spesielt inn på temaer relatert til utvikling og bruk av etterretningsprodukter og risikovurderinger som beslutningsgrunnlag, spesielt i forhold til diskurser om kriminalitetstrender i det norske samfunnet.

Emnet er i stor grad problematiserende. Et viktig siktemål med emnet å stille kritiske spørsmål ved hvordan organisasjoner jobber med temaer som etterretning og risikovurdering. Samtidig vil emnet ta opp spørsmål om hvordan organisasjoner bør fungere. Emnet legger stor vekt på teori, rammeverk og modeller, samt problemorientert og erfaringsbasert læring. Studentene oppfordres til ved hjelp av pensumlitteratur å stille kritiske spørsmål til både de perspektiver som inkluderes i emnet, samt de organisatoriske strukturer som introduseres ved hjelp av gjesteforelesere, pensumlitteratur, besøk i organisasjoner og prosjektarbeid.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Etter å ha fullført emnet skal studentene ha kunnskap om:

 • Sentrale teorier om etterretningsmetodikk og risikovurdering.
 • Sentrale diskurser i kriminalitetstrender i det norske samfunnet
 • Kildekritikk og kildeevaluering
 • Sammenhengen mellom etterretning/analyse/risikovurdering og medarbeideres roller som informasjonsinnhenter og -behandler
 • Samarbeidet mellom ulike etater og aktører, både innenlands og utenlands, som grunnlag for etterretning og risikovurdering

Etter å ha fullført emnet skal studentene ha ferdigheter i:

 • Anvendelse av etterretningshjulet for å strukturere arbeidet med etterretning
 • Analysere informasjon og risiko
 • Argumentere for usikkerhetsdimensjonen i etterretningsarbeid og risikovurderinger
 • Forstå anvendelsen av etterretningsprodukter og -aktiviteter i organisasjonen

Etter fullført emne skal studentene ha generell kompetanse om:

 • Grunnleggende innsikt i emnets perspektiver og begreper
 • Evne til kritisk refleksjon om hvordan organisasjoner tilnærmer seg etterretning og risikovurdering

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektoppgave 1/1 6 Uker Bestått/ Ikke bestått Alle

Prosjektoppgaven er et samarbeidsprosjekt (gruppearbeid). Tema for prosjektoppgaven kan gruppene fritt velge selv, men det må være forankret i pensumlitteraturen. Gruppeveiledning vil bli gitt under gruppearbeidet. Det tilbys ikke kontinuasjonsmuligheter på prosjektoppgaven. Studenter som ikke består prosjektoppgaven, kan ta denne delen på nytt neste gang emnet har ordinær undervisning.

Fagperson(er)

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Forelesninger (i forelesningssal og/eller online), gjesteforelesninger, lage enkle etterretningsprodukter, gruppearbeid, gruppepresentasjoner.

Åpent for

Toll, vareførsel og grensekontroll - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto