Praksis 2 (TOL380)

Toll- og grensekontroll er et praktisk fagfelt som forutsetter en bred teoretisk kunnskapsbase. For at studentene skal se sammenhengen mellom teori og praksis vil det gjennom dette emnet gis praktisk opplæring som er knyttet til fagtema som har vært undervist tidligere i studieløpet. Den praktiske opplæringen skal være en kombinasjon av veiledning, observasjonspraksis, ferdighetstrening og simulering.

TOL380 vil gå over et semester og involvere opphold i Grensedivisjonen i Tolletaten.

Innledningsvis skal alle studentene delta på seminar/er som introduksjon og forberedelse til praksis. På praksislokasjon vil studentene delta i tollerarbeidet under veiledning. Turnus vil kunne forekomme.

Det forventes av studentene tar gradvis mer aktivt del i arbeidsoppgaver og vurderinger relatert til kontroll-oppgaver under praksisperioden.

Det legges særlig vekt på studentenes modning og rollen som offentlig tjenesteperson.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

TOL380

Versjon

1

Vekting (stp)

30

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Tema som inngår i dette praksisemnet er:

 • Kontroll av reisende og varer
 • Ekspedisjon og tollprosedyrer ved inn- og utførsel av varer
 • Kontroll av vareførsel, deklarasjonskontroll og etterkontroll
 • Sikker kontroll og HMS i kontrollarbeidet
 • Kroppsspråk og samtaleteknikk
 • Narkotikakunnskap
 • Sanksjoneringsformer: anmeldelse, forenklet forelegg etc
 • Kjøretøykontroll

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Etter å ha fullført emnet skal studentene ha kunnskap om og kunne:

 • gjøre rede for rollen som toller i Tolletaten, og se etatens rolle, oppgaver, organisering og funksjon i sammenheng
 • gjøre rede for hvordan tollere kan hindre ulovlig inn- og utførsel av varer
 • gjøre rede for grense- og varekontroll og ha kjennskap til kontrollstøttesystemene som anvendes
 • gjøre rede for Tolletatens prosedyrer for vareførsel og hvordan klassifisering, tollverdi, opprinnelse og mengde er avgjørende for å fastsette riktig toll/avgift og restriksjon
 • diskutere alternative tilnærminger til kontroll-oppgaver basert på undersøkelser og metoder for informasjonsinnhenting (etterlevelsesstrategier)
 • relatere praksis til gjeldende lovverk, rammebetingelser og yrkesetiske retningslinjer som regulerer arbeidet som toller
 • gjøre rede for muligheter og utfordringer i grensekontroll-arbeidet med tanke på HMS

Etter å ha fullført emnet skal studentene ha ferdigheter i:

 • gjennomføre ekspedisjon og tollprosedyre ved innførsel og utførsel av varer
 • gjennomføre deklarasjonskontroll for å vurdere riktigheten av klassifisering, opprinnelse, mengde og fastsettelse av tollverdi opp mot fastsettelse av toll, avgifter og restriksjoner
 • vurdere og gjengi mulighet for samarbeid mellom deklarasjonskontroll og etterkontroll
 • kommunisere med reisende og andre brukere på en trygg og relasjonsfremmende måte og kjenne til hvordan god kommunikasjon bidrar til å løse vanskelige situasjoner
 • foreslå hvordan potensielle konfliktsituasjoner kan løses
 • gjennomføre kontroll og vurdere sanksjonsmuligheter, blant annet basert på reisendebestemmelsene
 • forklare hvilke straffereaksjoner som inntrer ved tollovertredelse og anvendelse av disse

Etter fullført emne skal studentene ha generell kompetanse om å kunne:

 • selvstendig organisere eget arbeid og ivareta helse, miljø og sikkerhet-perspektiver
 • vise empati og respekt for reisende og andre
 • vise vilje og evne til å nyttiggjøre seg av veiledning og tilbakemeldinger
 • identifisere eget kunnskapsbehov, vise selvinnsikt i forhold til eget læringsbehov samt innhente og tilegne seg ny kunnskap og ferdigheter
 • reflektere over og delta i tverrfaglig samarbeid
 • samhandle med medstudenter og kollegaer
 • se og skape sammenhenger mellom de mer teoriske emnene og praksis
 • selvstendig rapportere relevant informasjon til kollegaer og annen samarbeidende myndighet

Forkunnskapskrav

TOL100 Grunnleggende handel, logistikk og vareførsel, TOL110 Introduksjon til tollovgivning og juridisk metode, TOL200 Toll og vareførsel, TOL220 Tollrett og relaterte juridiske emner, TOL280 Praktisk innføring i Toll, Vareførsel og Grensekontroll

Eksamen / vurdering

Rapport og praksis

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Rapport 1/2 1 Uker Bestått/ Ikke bestått Alle
Praksis 1/2 18 Uker Bestått/ Ikke bestått Alle

Overordnet sluttvurdering av praksisstudentene på tvers av eventuelle praksisplasser skal gjøres av hovedveiledere i Tolletaten og emneansvarlig ved UiS, Praksisveiledere vil sikre at studentene er innom alle arbeidsoppgaver med sjekklister gitt fra hovedveileder. Studentene skal levere en skriftlig refleksjonsrapport innen en uke etter avsluttet praksis. Refleksjonsrapporten skal være på 3000 ord +/- 10%.Det er ikke kontinuasjonsmuligheter i emnet. Begge vurderingsformer må bestås innenfor samme semester for å samlet sett bestå emnet. Dersom en eller begge vurderingsdeler vurderes som "ikke bestått" må studenten ta begge vurderingsdeler ved neste anledning, normalt neste gang TOL380 gjennomføres.For å få bestått TOL380 må studentene ha innfridd minimum 80 % av praksisaktivitetene.Dersom det oppstår tvil om godkjenning av TOL380, skal studenten få skriftlig melding innen rimelig tid. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer og hvilke krav som må oppfylles for å få godkjent emnet. Skulle studenten til tross for tilfredsstillende studieprogresjon underveis vise handlinger/adferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksis, kan studenten likevel få karakteren ikke bestått selv om forutgående tvilmelding ikke er gitt.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

For å få bestått må studentene ha innfridd minimum 80 % av praksisaktivitetene.

Fagperson(er)

Arbeidsformer

Før første praksisperiode skal studentene gjennomgå et innledende praksis-seminar. Studentene vil få fortløpende tilbakemelding på egen praksis og adferd av veileder.

Turnus vil kunne forekomme.

En refleksjonsrapport skal leveres før praksisperioden avsluttes og inngår som vurderingsgrunnlag.

I TOL380 vil studentene delta aktivt og gjennomføre pålagte arbeidsoppgaver.

Åpent for

Toll, vareførsel og grensekontroll - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto