Andrespråkspedagogikk (VAS101)

Andrespråkspedagogikk er samlingsbasert videreutdanning for lærere i grunnskolen (1-10) som ønsker å styrke sin kompetanse i flerspråklighet og andrespråkslæring. Studiet har som mål å gi lærere i grunnskolen kunnskap om hvordan en kan legge til rette for god språk-, lese- og skriveopplæring på andrespråket for flerspråklige elever i et inkluderende læringsfellesskap. Studiet gjennomføres på deltid over ett år. I hvert semester er det to samlinger à tre dager. Det forventes oppmøte til de fysiske samlingene.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

VAS101

Versjon

1

Vekting (stp)

30

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Studiet tilbyr forskning- og teoribasert kunnskap om andrespråkslæring, om læreplaner og rettigheter for flerspråklige elever, og om undervisning som fremmer flerspråklige elevers språk-, lese- og skriveutvikling på andrespråket. Kartlegging av flerspråklige elevers språk-, lese- og skriveutvikling på andrespråket vil også være et tema. Studiet tar sikte på å styrke lærere i grunnskolen sin kompetanse i å ivareta flerspråklige elevers behov i et inkluderende læringsfellesskap. Studiet er praksisorientert gjennom at deltakernes egen yrkespraksis vil være utprøvingsarena og refleksjonsgrunnlag.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studentene skal etter fullført studium:

 • ha oppdatert kunnskap om lovverk og regelverk knyttet til undervisning og opplæring av flerspråklige elever
 • ha bred kunnskap om forskning og teorier knyttet til andrespråksutvikling og andrespråkslæring, inkludert forholdet mellom førstespråk og andrespråk
 • ha forskningsbasert kunnskap om undervisning av flerspråklige elever, inkludert kunnskap om digitale hjelpemidler
 • ha kunnskap om kartlegging av flerspråklige elevers språk-, lese- og skriveopplæring på andrespråket, og om hvordan andrespråksutvikling skiller seg fra språkvansker

Ferdigheter:

Studentene skal etter fullført studium:

 • kunne anvende lover og analysere læreplanen, og operasjonalisere kompetansemål i tråd med læreplanen i grunnleggende norsk og LK20
 • kunne arbeide systematisk med å styrke flerspråklige elevers utvikling av språk-, lese- og skriveferdigheter på andrespråket med utgangspunkt i forskning og teori
 • kunne vurdere ulike kartleggingsverktøy i kartlegging av flerspråklige elevers språk-, lese- og skriveopplæring på andrespråket, og kunne bruke resultater pedagogisk

Generell kompetanse:

Studentene skal etter fullført studium:

 • kunne organisere særskilt språkopplæring for elever med enkeltvedtak etter opplæringsloven § 2.8, og kunne støtte flerspråklige elevers andrespråksopplæring i ordinær undervisning
 • kunne reflektere over egen praksis i lys av teorier og forskning på feltet
 • kunne kommunisere med kollegaer, foresatte og PPT om opplæringen av flerspråklige elever
 • kunne bidra til kompetanseheving på egen arbeidsplass

Forkunnskapskrav

Studentene må ha godkjent lærerutdanning og være ansatt i en lærerstilling på 1. - 10. trinn. Studenter med utenlandsk lærerutdanning, må dokumentere norskkunnskaper med godkjent test i norsk, Bergenstest eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at studenten har 30 studiepoeng i norsk ev. spesialpedagogikk innen språkvansker og/eller lese- og skrivevansker.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering 1/1 Bokstavkarakterer

Eksamen vår 2024: Mappevurdering hvor studentene velger to av tekstene som de har fått respons på, og bearbeider disse (2500 ord +/- 10% per tekst). Det skal medfølge et refleksjonsskriv. Det vil bli gitt en samlet vurdering gradert fra bokstavkarakter A til F.Studenter som velger å avslutte studiet etter et semester, gis mulighet til å ta eksamen i 15 stp. høst 2023 (innlevering av en bearbeidet tekst det er gitt respons på (2500 ord +/- 10 %). Det skal medfølge et refleksjonsskriv. Det vil bli gitt en samlet vurdering gradert fra bokstavkarakter A til F.Alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

4 fagtekster, 4 refleksjonslogger, 1 kunnskapsformidling på egen arbeidsplass
 • innlevering av fire fagtekster hvor en reflekterer over utprøving i egen praksis i lys av teori og forskning (2000 ord +/- 10%)
 • innlevering av fire refleksjonslogger (500 ord +/- 10% per logg)
 • innlevering av PowerPoint-presentasjon (e.l.) etter kunnskapsformidling på egen arbeidsplass

Alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne avlegge eksamen, jmf. Forskrift om studier og eksamen ved UiS §3-8 nr. 3. Arbeidskravene blir vurdert som godkjent/ikke godkjent.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Hege Rangnes

Faglærer:

Marit Aasen

Studiekoordinator:

Ellen Rafos

Studieprogramleder:

Ingeborg Margrete Berge

Faglærer:

Olaug Strand

Arbeidsformer

I studiet vektlegges ulike arbeidsmetoder som forelesninger, arbeid med casestudier, dialoger, veiledning og utprøving av teorier og prinsipper i egen undervisning hvor en begrunner didaktiske valg med utgangspunkt i teori/forskning. Aktiv deltakelse på universitetets læringsplattform (Canvas) vil være en viktig del av studiet. Det vil også være fokus på arbeid med å utvikle eget fagspråk, muntlig og skriftlig.

Praksis

Det vil ikke være praksis, da studentene allerede er lærere som er i jobb ved siden av studiet. I stedet legges det vekt på utprøving i egen praksis og deling i eget personale.

Åpent for

Ikke åpent for privatister.
Det vil ikke være praksis, da studentene allerede er lærere som er i jobb ved siden av studiet. I stedet legges det vekt på utprøving i egen praksis og deling i eget personale.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto