Begynneropplæring i norsk for lærerutdannere (VBL200)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

VBL200

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Studiet har som ambisjon å styrke lærerutdannernes undervisning i begynneropplæring slik at de har nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å planlegge og gjennomføre praksis og engasjerende undervisning for lærerstudentene. Undervisningen avspeiler internasjonal forskning på lese- og skriveundervisning samt muntlighet, samtidig som den tar utgangspunkt i læreplanverket og det norske utdanningssystemet.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har omfattende kunnskap om forskning både på fagspesifikk og fagovergripende lese- og skriveopplæring i begynneropplæringen
 • har bred kunnskap om undervisningsmetoder i lese- og skriveopplæringen i begynneropplæringen
 • har bred kunnskap om ulike kartleggings- og vurderingsverktøy for lesing og skriving på småtrinnet

Ferdigheter

Studenten

 • kan veilede og støtte lærerstudenter i begynneropplæring i norsk i å omforme forskningsbasert kunnskap til praktisk, relevant og engasjerende lese- og skriveundervisning i samsvar med gjeldende læreplan
 • kan støtte lærerstudenter i å bruke ulike metoder i lese- og skriveopplæringen og å tilpasse opplæringen for elever med ulik bakgrunn og varierende ferdigheter
 • kan støtte lærerstudenter i å kartlegge og vurdere lese- og skriveferdigheter og gi læringsfremmende respons til alle elever
 • kan analysere aktuelle problemstillinger knyttet til egen praksis som lærerutdanner i norsk i grunnskolelærerutdanningen.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan kritisk reflektere over teori, forskning og praksis.
 • kan kommunisere og diskutere faglige problemstillinger og formidle forskning i egen undervisning i lærerutdanningen
 • kan formidle selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer
 • kan utveksle og dele synspunkter og erfaringer med andre lærerutdannere i begynneropplæring i norsk og bidra til nytenkning

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Presentasjon 1/1 30 Minutter Bestått/ Ikke bestått

En prøveforelesning på et emne knyttet til læringsutbyttene i norskfaget i lærerutdanningen. Presentasjonen har en varighet på 30 minutter, der 20 minutter er selve forelesningen og 10 minutter er muntlig refleksjon over didaktiske valg knyttet til den gitte forelesningen. Eksamen blir vurdert med bestått/ikke bestått. Eksamen vil være digital der medstudenter er tilhørere for hverandres presentasjoner.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Refleksjonsnotat, Muntlig presentasjon
Mellom samlingene vil det bli gitt obligatoriske arbeidsoppdrag: Refleksjonsnotat på maks 2 sider etter hver fysisk samling og en muntlig presentasjon fra utprøving i egen praksis med teoretiske begrunnelser for didaktiske valg (20 min) i 2. semester. Presentasjonen skjer digitalt. Obligatoriske aktiviteter må være godkjent før studenten kan framstille seg for eksamen.

Arbeidsformer

En fysisk samling over 2 dager (Sted: Universitetet i Stavanger) og i tillegg 2 halve dager med digitale samlinger pr. semester. Samlingene består av forelesninger, faglige diskusjoner, workshops og erfaringsdeling.

Mellom samlingene vil det være utprøvinger i egen praksis.

Studiet har obligatoriske arbeidsoppdrag underveis i studieåret. Emnet avsluttes med eksamen i vårsemesteret.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto