Barns språkutvikling og språklæring - samlingsbasert (VBS210)

Dette er et videreutdanningsstudium på masternivå (30 stp.) for barnehagelærere som arbeider i barnehage. Studiet er samlingsbasert og gjennomføres på deltid over ett år.

Studiet kan innpasses i Master i barnehagevitenskap, som tilbys av Institutt for barnehagelærerutdanning UiS.

Studiet er tilrettelagt for at studentene skal kunne kombinere jobb og studium.

Studiet et støttet av Utdanningsdirektoratet med bevilgning fra 2020.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

VBS210

Versjon

1

Vekting (stp)

30

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Barns språkutvikling og språklæring er et studium der studentene vil møte en helhetlig tilnærming til fagfeltet. Studentene vil få forskningsbasert kunnskap om barns språkutvikling og språklæring, barn med språklige utfordringer, arbeid med flerspråklige barns språkutvikling, kvalitet i barnehagens språkarbeid og inkludering. Studentene skal bli i stand til å vurdere og analysere egen praksis for å iverksette tiltak og utvikle barnehagens pedagogiske praksis i møte med hvert enkelt barn og barnegruppa som helhet.

Læringsutbytte

Kandidaten har

 • Forskningsbasert kunnskap om ulike teoretiske perspektiver på barns språkutvikling og språklæring, inkludert kritisk refleksjon. I dette inngår også perspektiver på barns forventede språkutvikling og arbeid med språkstimulering (og da særlig leseaktiviteter, lek og samtalen) fra tidlige barneår
 • Kunnskap om hvordan oppdage, og iverksette tiltak for, barn som av ulike grunner trenger ekstra støtte i sin språkutvikling- og inkludering av disse barna i barnehagens pedagogiske arbeid
 • Omfattende kunnskap om flerspråklig utvikling: Hvordan barnehagen kan støtte flerspråklige barn i å bruke sitt morsmål og fremme barnas norskspråklige kompetanse
 • Inngående kunnskap om vurdering av kvalitet på arbeid med språk i barnehagen. Her inngår også kunnskap om det å bygge kompetanse i eget personale
 • Kunnskap om hvordan gjennomføre tiltak som styrker læring, kommunikasjon og sosiale relasjoner hos alle barn

Ferdigheter:

Kandidaten kan

 • Kritisk vurdere forskningslitteratur fra ulike kunnskaps- og forskningstradisjoner
 • Planlegge, gjennomføre og vurdere barnehagens språkarbeid, i lys av teorier og forskning på feltet
 • Bruke observasjon, dokumentasjon og kartlegging for å iverksette tiltak - for det enkelte barn og for barnegruppen som helhet
 • Knytte beskrivelser av praksis til teori og reflektere teoribasert rundt disse beskrivelsene
 • Formidle faglig kunnskap skriftlig og muntlig

Kompetanse:

Kandidaten kan

 • Kritisk vurdere ny kunnskap om barns språkutvikling og språklæring i lys av barnehagens fagområder og verdigrunnlag
 • Analysere og vurdere behov for, samt iverksette tiltak for, å utvikle arbeidet med barns språklæring i barnehagen

Forkunnskapskrav

Bachelor i barnehagelærerutdanning/bachelor i førskolelærerutdanning og er ansatt i barnehage.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 3 Dager Bokstavkarakterer Alle

Eksamen: skriftlig fagtekst (på norsk), hjemmeeksamen. Omfang: 3000 (+/- 10 %, eksklusiv referanseliste).Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Eksamensforskriften, § 3-9 pkt. 3).Det blir gitt to forsøk til eksamen inneværende studieår, altså ordinær eksamen og ny/utsatt (konte) eksamen, mens det tredje forsøket blir gitt neste ordinære eksamen, dvs. neste studieår. Antallet forsøk på arbeidskrav er to. Dersom ikke studentene klarere å få godkjent arbeidskravene etter to forsøk, blir de gitt nye forsøk, men da påfølgende studieår.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

To fagtekster, Tre praksisoppdrag

Innlevering av to fagtekster, 1500 ord (+/- 10 %). Studentene får tilbud om individuell veiledning.

Mellom samlingene får studentene et oppdrag, til sammen tre, relatert til praksis. Refleksjoner rundt gjennomføring av oppdrag skal presenteres muntlig på samling.

Arbeidskravene, både fagtekster og muntlige refleksjoner med utgangspunkt i praksisoppdrag, skal være godkjent for at studentene skal kunne gå opp til eksamen, jmf. Forskrift om studier og eksamen ved UiS § 3-8 nr. 3.

Fagperson(er)

Faglærer:

Trude Hoel

Studiekoordinator:

Ellen Rafos

Studieprogramleder:

Ingeborg Margrete Berge

Arbeidsformer

Det vil være tre samlinger à to dager hvert semester. 80% obligatorisk deltagelse på samlingene.

Følgende arbeidsformer vil stå sentralt: Forelesninger, seminarer, gruppearbeid, individuelt arbeid, tekstskriving, kunnskaps- og erfaringsdeling med vekt på refleksjon i eget personale og vurdering av egen praksis. På samlingene vil studentene få erfaringer med ulike måter å samhandle faglig med kollegaer på, som tekstseminar knyttet til lesing av fag- og forskningsartikler. Studentene vil få erfaring med bruk av digitale verktøy gjennom Canvas.

Praksis

Det vil ikke være praksis, da studentene allerede er barnehagelærere som er i jobb ved siden av studiet. I stedet legges det vekt på utprøving i egen praksis og deling i eget personale.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Barns språkutvikling og språklæring - nettbasert (VBS211_1) 30

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto