Barns språkutvikling og språklæring - nettbasert (VBS211)

Dette er et nettbasert videreutdanningsstudium på masternivå (30 stp.) for barnehagelærere som arbeider i barnehage. Studiet gjennomføres på deltid over 1 år og er tilrettelagt for at studentene skal kunne kombinere jobb og studium.

Studiet kan innpasses i Master i barnehagevitenskap (som tilbys av Institutt for barnehagelærerutdanning).

Studiet et støttet av Utdanningsdirektoratet med bevilgning fra 2020.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

VBS211

Versjon

1

Vekting (stp)

30

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Barns språkutvikling og språklæring er et nettstudium der studentene vil møte en helhetlig tilnærming til fagfeltet. Studentene vil få forskningsbasert kunnskap om barns språkutvikling og språklæring, barn med språklige utfordringer, arbeid med flerspråklige barns språkutvikling, kvalitet i barnehagens språkarbeid og inkludering. Studentene skal bli i stand til å vurdere og analysere egen praksis for å iverksette tiltak og utvikle barnehagens pedagogiske praksis i møte med hvert enkelt barn og barnegruppa som helhet.

Læringsutbytte

Kandidaten har

 • Forskningsbasert kunnskap om ulike teoretiske perspektiver på barns språkutvikling og språklæring, inkludert kritisk refleksjon. I dette inngår også perspektiver på barns forventede språkutvikling og arbeid med språkstimulering (og da særlig leseaktiviteter, lek og samtalen) fra tidlig barneår.
 • Kunnskap om hvordan oppdage og iverksette tiltak for barn som av ulike grunner trenger ekstra støtte i sin språkutvikling og inkludering av disse barna i barnehagens pedagogiske arbeid.
 • Omfattende kunnskap om flerspråklig utvikling: Hvordan barnehagen kan støtte flerspråklige barn i å bruke sitt morsmål og fremme barns norskspråklige kompetanse.
 • Inngående kunnskap om vurdering av kvalitet på arbeid med språk i barnehagen. Her inngår også kunnskap om det å bygge kompetanse i eget personale.
 • Kunnskap om hvordan gjennomføre tiltak som styrker læring, kommunikasjon og sosiale relasjoner hos alle barn.

Ferdigheter:

Kandidaten kan

 • Kritisk vurdere forskningslitteratur fra ulike kunnskaps- og forskningstradisjoner
 • Planlegge, gjennomføre og vurdere barnehagens språkarbeid, i lys av teorier og forskning på feltet
 • Bruke observasjon, dokumentasjon og kartlegging for å iverksette tiltak - for det enkelte barn og for barnegruppen som helhet
 • Knytte beskrivelser av praksis til teori og reflektere teoribasert rundt disse beskrivelsene
 • Formidle faglig kunnskap skriftlig og muntlig

Kompetanse:

Kandidaten kan

 • Kritisk vurdere ny kunnskap om barns språkutvikling og språklæring i lys av barnehagens fagområder og verdigrunnlag
 • Analysere og vurdere behov for, samt iverksette tiltak for å utvikle arbeidet med barns språklæring i barnehagen

Forkunnskapskrav

Bachelor i barnehagelærerutdanning/bachelor i førskolelærerutdanning og er ansatt i en barnehage.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering 1/1 Bokstavkarakterer

Mappevurdering hvor studentene velger to fagtekster (arbeidskrav) som de har fått respons på, og bearbeider disse (hver på 2500-3000 ord). Det skal medfølge et refleksjonsnotat (1000 ord +/- 10 %) eksklusiv referanseliste.Alle fire arbeidskravene må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes. Jmf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 3-8 nr. 3.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske arbeidskrav høst, Obligatoriske arbeidskrav vår

Høst:

To arbeidskrav:

 • Praksisarbeid: deling av kunnskap i eget kollegium, utprøving, skriftlig rapport 1500 ord. Tilbakemelding gis.
 • Fagtekst 1500 ord. Tilbakemelding gis

Vår:

To arbeidskrav:

 • Fagtekst 1500 ord. Tilbakemelding gis
 • Fagtekst 1500 ord. Tilbakemelding gis

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Gunn Helen Ofstad

Studieprogramleder:

Ingeborg Margrete Berge

Studiekoordinator:

Ellen Rafos

Arbeidsformer

Studenten får introduksjon i pensumslitteratur gjennom kortere nettforelesninger som ligger tilgjengelig i de ulike temamodulene. Det gjennomføres felles konferanser hvor man går gjennom arbeidskrav. I tillegg vil det være modulkonferanser med fagpersoner, hvor studenten får innsikt i sentrale tema og kan stille spørsmål direkte til fagpersoner. I tillegg ligger det tilgjengelig flere fagsamtaler gitt av fagpersoner om sentrale tema som studiet består av, disse er enten i podcast form eller som videoopptak. Det tas opptak av videokonferansen som gjøres tilgjengelig for alle studenter i en uke. Det skal gjennomføres et praksisarbeid, som også er definert som arbeidskrav, og dette kombinerer utprøving av metoder og teori i egen praksis med skriftliggjøring av faglige refleksjoner.

Studentene er organisert i grupper som følges opp av en fast faglig veileder som gir tilbakemeldinger på arbeidskrav. Det gjennomføres egne felles (hele studentgruppen) videokonferanser hvor man går gjennom pensumslitteratur, arbeidskrav og praksisarbeid og hvor studentene kan stille spørsmål direkte.

Praksis

Det vil ikke være praksis, da studentene allerede er barnehagelærere som er i jobb ved siden av studiet. I stedet legges det vekt på utprøving i egen praksis, deling i eget personale.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Barns språkutvikling og språklæring - samlingsbasert (VBS210_1) 30

Åpent for

Ikke åpent for privatister
Det vil ikke være praksis, da studentene allerede er barnehagelærere som er i jobb ved siden av studiet. I stedet legges det vekt på utprøving i egen praksis, deling i eget personale.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto