Hopp til hovedinnhold

Barnehagebasert praksislærerutdanning VBU100


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2020-2021. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

VBU100

Versjon

1

Vekting (SP)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk
Tilbys av

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for barnehagelærerutdanning

Læringsutbytte

Deltakeren har kunnskaper om:

• universitetsbarnehageprosjektet og sentrale styringsdokumenter knyttet til praksisopplæring

• kommunikasjon, samspill og profesjonsetikk

• ulike tilnærminger til veiledning

• undervisning og læring generelt og om barnehagelærerstudenters læring og utvikling spesielt

• ulike forskningsmetoder i FoU-arbeid

• læreres kontinuerlige profesjonsutvikling og etablering og utvikling av profesjonelle læringsfelleskap

 

Deltakeren har ferdigheter i å:

• analysere og utvikle barnehagebaserte planer for praksisopplæring med utgangspunkt i nasjonale og lokale føringer

• i samarbeid med studentene planlegge, gjennomføre og vurdere ulike oppgaver og didaktiske planer

• designe ulike læringsmøter for og med studenter

• dokumentere og vurdere studenters utvikling og læring individuelt og i gruppe

• selvstendig og i samarbeid med kolleger kunne planlegge, gjennomføre, analysere og forholde seg kritisk til FoU- arbeid

• vurdere og kommentere egen utvikling som praksislærer

 

Deltakeren har generell kompetanse i å:

• analysere og vurdere praksisopplæring i lys av profesjonsetiske perspektiver og sentrale styringsdokumenter

• være en aktiv deltaker og kompetent bidragsyter i FoU-samarbeid mellom universitet og barnehage

Innhold

Emnet skal bidra til barnehagebasert kompetanseutvikling hvor praksisveiledning blir en del av barnehagens faglige utviklingsarbeid. Deltakerne skal utvikle profesjonsidentitet som praksislærere for barnehagelærerstudenter og som deltakere i et forsknings- og utviklingsorientert profesjonsfelleskap ved egen barnehage.

Emnet er forankret i et sosiokulturelt perspektiv på læring med intensjoner om et lærende felleskap som involverer alle parter slik det kommer til uttrykk i avtale om Universitetsbarnehagesamarbeidet: «Ved å prøve ut nye former for samarbeid knyttet til både praksisopplæring og utvikling av felles prosjekter, skal vi sammen være «lærende» og videreutvikle både praksis, forskningssamarbeid og barnehagelærerutdanning».

Fullført og bestått eksamen i studieemnet kvalifiserer for veiledningsoppgaver som praksislærer i barnehagelærerutdanningene.

Emnet er ryddet i tre hovedtema:

1) Veiledning, kommunikasjon og samspill, 2) Barnelærerarbeidet, kunnskap om barn og barnesyn 3) Det profesjonelle fellesskapet, læring utvikling og samhandling.

 

De tre temaene er overlappende, og må sees i lys av hverandre. FoU-arbeid vil være integrert i alle tre. Temaene representerer en bred kunnskapsbase som et grunnlag for både å innvie studentene i yrkeslivets kompleksitet og kvalifisere dem til fremtidig profesjonell yrkesutøvelse.

 

Innholdskomponentene vil bli behandlet dels hver for seg, men også i sammenheng. De ulike innholdskomponentene synliggjøres i litteraturlisten. Arbeidet med det teoretiske fagstoffet og praktisering av ulike læringsformer vil ta utgangpunkt i situasjoner fra praksisfeltet/egen barnehage.

Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
Barnehagelærerutdanning eller tilsvarende godkjent utdanning på minimum bachelornivå.
Eksamen / vurdering

Oppgave og muntlig presentasjon

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
FOU-oppgave, gruppebasert 6/10 1 Semestre Bestått - Ikke bestått
Muntlig presentasjon av FOU-arbeid, gruppebasert 4/10 1 Timer Bestått - Ikke bestått

FoU-oppgaven (omfang ca 5000 ord) knyttes til barnehagens egne FoU prosjekter innen praksisopplæring og profesjonsutvikling. Den skal være godkjent før muntlig presentasjon.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
80 % deltakelse på samlinger, Individuell refleksjonstekst, Individuell skriftlig respons på refleksjonstekst, I gruppe: skriftlig plan for FOU-arbeid, I gruppe: muntlig presentasjon av FOU-arbeid

Obligatoriske aktiviteter som må være gjennomført for å få godkjent studiet.

- 80 % deltakelse på samlinger

- Individuell refleksjonstekst knyttet til en fellessamling

- Individuell skriftlig respons på andre deltakeres refleksjonstekst

- I gruppe: skriftlig plan for Fou-arbeid i tilknytning til praksisopplæring

- I gruppe: muntlig presentasjon av Fou-arbeid knyttet til praksisopplæring

 

For barnehage gjelder også

- Planlegge (koreografere) og gjennomføre et læringsmøte for studenter i praksis. Sammen med faglærere på uis.

 

Alle obligatoriske aktiviteter skal være innfridd for å få godkjent studiet.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Inger Benny Espedal Tungland
Arbeidsformer
Det vil bli lagt til rette for varierte og deltakende arbeidsmåter som skal fremme læringsutbytteformuleringene, forelesninger, diskusjoner, praktiske øvelser, arbeid i basisgrupper og andre typer grupper.
Åpent for
Videreutdanning for barnehagelærere
Emneevaluering
Følger kvalitetssystemet ved Universitetet i Stavanger (tidligdialog, sluttevaluering, fagutvalg)
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto