Barnehagebasert praksislærerutdanning (VBU100)

Emnet skal bidra til barnehagebasert kompetanseutvikling hvor veiledning i praksis for studenter og nyutdannede barnehagelærere blir en del av barnehagens faglige utviklingsarbeid.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

VBU100

Versjon

1

Vekting (Sp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Innholdet i emnet er profesjonsrettet og sikter mot å utvikle studentene (på emnets) profesjonsidentitet - og kunnskap om rollen som  praksislærere for barnehagelærerstudenter som deltakere i et forsknings- og utviklingsorientert profesjonsfelleskap ved egen barnehage. Veiledning og observasjon betraktes som et medierende redskap for barnehagelærer studenters læring i praksis. Profesjonsveiledning for nyutdannede barnehagelærere blir også tematisert. Emnet tilsvarer 1. del i PVE100, og studentene kan søke om å få dette godskrevet, og om opptak til vårsemesteret på PVE 100. 

Emnet er forankret i et sosiokulturelt perspektiv på læring med intensjoner om et lærende felleskap som involverer alle parter slik det kommer til uttrykk i avtale om Universitetsbarnehagesamarbeidet: «Ved å prøve ut nye former for samarbeid knyttet til både praksisopplæring og utvikling av felles prosjekter, skal vi sammen være «lærende» og videreutvikle både praksis, forskningssamarbeid og barnehagelærerutdanning».

Fullført og bestått eksamen i studieemnet kvalifiserer for veiledningsoppgaver som praksislærer i barnehagelærerutdanningene.

Emnet er ryddet i tre hovedtema:

1) Veiledning, kommunikasjon og samspill, 2) Barnelærerarbeidet, kunnskap om barn og barnesyn 3) Det profesjonelle fellesskapet, læring utvikling og samhandling.

De tre temaene er overlappende, og må sees i lys av hverandre. FoU-arbeid vil være integrert i alle tre.  Arbeidet med det teoretiske fagstoffet og praktisering av ulike læringsformer vil ta utgangpunkt i situasjoner fra praksisfeltet/egen barnehage.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emne skal studenten ha tilegnet seg følgende:  

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskaper om universitetsbarnehageprosjektet og sentrale styringsdokumenter knyttet til praksisopplæring
 • har kunnskaper om profesjonskvalifisering, - utøvelse og -etikk 
 • har kunnskaper om veiledning som redskap i læringsarbeid 
 • har kunnskaper om ulike forskningsmetoder i FoU-arbeid

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere og utvikle barnehagebaserte planer for praksisopplæring med utgangspunkt i nasjonale og lokale føringer
 • kan i samarbeid med studentene planlegge, gjennomføre og vurdere ulike oppgaver og didaktiske planer
 • kan designe ulike læringsmøter for og med studenter
 • kan dokumentere og vurdere studenters utvikling og læring individuelt og i gruppe
 • kan selvstendig og i samarbeid med kolleger kunne planlegge, gjennomføre, analysere og forholde seg kritisk til FoU- arbeid
 • kan vurdere og kommentere egen utvikling som praksislærer

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere og vurdere praksisopplæring i lys av profesjonsetiske perspektiver og sentrale styringsdokumenter
 • kan være en aktiv deltaker og kompetent bidragsyter i FoU-samarbeid mellom universitet og barnehage

Forkunnskapskrav

Barnehagelærerutdanning

Anbefalte forkunnskaper

Barnehagelærerutdanning eller tilsvarende godkjent utdanning på minimum bachelornivå.

Eksamen / vurdering

Oppgave og muntlig presentasjon

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
FOU-oppgave, gruppebasert 6/10 1 Semestre Bestått/ Ikke bestått Alle
Muntlig presentasjon av FOU-arbeid, gruppebasert 4/10 1 Timer Bestått/ Ikke bestått Ingen hjelpemidler tillatt

FoU-oppgaven (omfang ca. 5000 ord) knyttes til barnehagens egne FoU prosjekter innen praksisopplæring og profesjonsutvikling. Den skal være godkjent før muntlig presentasjon.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

80 % deltakelse på samlinger, Individuell refleksjonstekst, Individuell skriftlig respons på refleksjonstekst, I gruppe: skriftlig plan for FOU-arbeid, I gruppe: muntlig presentasjon av FOU-arbeid

Obligatoriske aktiviteter som må være gjennomført for å få godkjent studiet:

- 80 % deltakelse på samlinger

- Individuell refleksjonstekst knyttet til en fellessamling

- Individuell skriftlig respons på andre deltakeres refleksjonstekst

- I gruppe: Skriftlig plan for Fou-arbeid i tilknytning til praksisopplæring

- I gruppe: Muntlig presentasjon av Fou-arbeid knyttet til praksisopplæring

 

For barnehage gjelder også

- Planlegge (koreografere) og gjennomføre et læringsmøte for studenter i praksis. Sammen med faglærere på UiA.

Alle obligatoriske aktiviteter skal være innfridd for å få godkjent studiet.

Fagperson(er)

Arbeidsformer

Det vil bli lagt til rette for varierte og deltakende arbeidsmåter som skal fremme læringsutbytteformuleringene, forelesninger, diskusjoner, praktiske øvelser, arbeid i basisgrupper og andre typer grupper.

Åpent for

Videreutdanning for barnehagelærere

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto