KH 1, emne 1. Todimensjonale og digitale uttrykk (VKH101)

Kunst og håndverk 1 er et studium for lærere som har lite eller ingen formell utdanning i faget kunst og håndverk. Studiet er viktig for alle som skal undervise i kunst og håndverk og kreative arbeidsprosesser i grunnskolen.

Kunst og håndverk 1, emne 1 omhandler ulike problemstillinger knyttet til todimensjonal form, bilde, kunst og digitale uttrykk som undervisningsområde i skolen. Emnet gir grunnleggende opplæring i tegning, maleteknikker, grafikk, animasjon, programmering og koding. Emnet veksler mellom praktisk skapende arbeid og teoristoff som gir grunnlag for å forstå, vurdere og videreutvikle idéer og fagdidaktikk innen kunst og håndverksområdet. Arbeid med kjerneelementer, vurdering, grunnleggende ferdigheter og tverrfaglige temaer vil stå sentralt i emnet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

VKH101

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emne 1 vil omhandle ulike problemstillinger knyttet til todimensjonale formuttrykk, bilde, kunst og digitale uttrykk som undervisningsområde i skolen og vil gi studentene grunnleggende innføring i analoge og digitale kunst- og håndverksprosesser. Det praktiske skapende arbeidet vil være temaorganisert med utgangspunkt i kjerneelementene og kompetanse mål for gjeldende læreplanen i faget kunst og håndverk for grunnskolen.

Studentene vil få erfaring med ulike analoge og digitale teknikker innen todimensjonale uttrykksformer. Visuell kommunikasjon vil være et tema som går som en rød tråd gjennom hele emnet. Kunst og kultur vil være kilde til opplevelser og inspirasjon til eget skapende arbeid i ulike materialer og teknikker. Fokuset i studiet vil bli rettet inn mot analoge og digitale bilder som uttrykksform og kommunikasjonsmiddel og mot studentenes egen bildefremstilling, eksperimentering og utforsking av ulike materialer, teknikker, redskaper og estetiske virkemidler som form, farge, komposisjon og tekstur. Studentene vil få erfaring med ulike medium og teknikker som tegning, maling, grafikk, animasjon, programmering og koding for å visualisere, uttrykke idéer og løse problemstillinger. Digitale verktøy vil også bli brukt som hjelpemiddel i skapende prosesser, digitale presentasjoner og formidlingsformer.

Fokus i studiet er rettet mot læreren som kulturbygger og eleven som aktør i skapende prosesser. Fagdidaktikken skal sette studentene i stand til å planlegge og tilrettelegge for undervisning i faget på en god og reflektert måte i henhold til gjeldende læreplaner. Studenten skal prøve ut nye metoder i egen praksis og kunne gjennomføre faglige refleksjoner for å se koblinger mellom praksis og teori.

Læringsutbytte

En student med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • har grunnleggende kunnskaper om ulike materialer, redskaper, analoge og digitale teknikker og estetiske virkemidler knyttet til todimensjonale uttrykksformer
 • har kunnskap om faget som kilde til erkjennelse, dannelse, meningsskaping, kommunikasjon og identitetsutvikling
 • har kunnskap om psykologiske, kulturelle og sosiale faktorer som virker inn på barn og unges visuelle språk, kreativitet, lek og identitet
 • har kunnskap om det visuelle språkets rolle som byggestein for å ivareta og videreutvikle et demokrati i et flerkulturelt samfunn
 • har kunnskap om kunstteori og hvordan uttrykksformer fra ulike kulturer nasjonalt og internasjonalt kan være en ressurs for skapende arbeid og organisert læring
 • har kunnskap om læreren som leder, tilrettelegger og veileder for barn og unges skapende prosesser, kunstopplevelser og refleksjon
 • har kunnskap om hvordan kunst- og designprosesser kan utvikle nysgjerrighet, kreativitet, mot, skaperglede og evne til å løse problemer
 • har kunnskap om bærekraftige materialer og produksjonsprosesser

Ferdigheter

Studenten:

 • kan utvikle en idé til ferdig form i ulike materialer
 • kan eksperimentere med ulike materialer, redskaper, teknikker og estetiske virkemidler
 • kan bruke kunst, design, arkitektur, nærmiljøet og ulike tema som utgangspunkt for eget skapende arbeid og i undervisningssammenheng
 • kan anvende digitale verktøy i skapende arbeid
 • kan lage utstillinger av visuelle produkter
 • kan planlegge og vurdere undervisning med utgangspunkt i gjeldende læreplan for grunnskolen
 • kan tilrettelegge undervisning i grunnskolen slik at grunnleggende ferdigheter blir en naturlig del av faget

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan bruke kunst, kultur og elevenes erfaringsverden som ressurs og utgangspunkt for oppgaver og faglige samtaler
 • har innsikt i og kan drøfte faget kunst og håndverks rolle i skolen i et moderne flerkulturelt samfunn med tanke på identitet, danning, kommunikasjon, bærekraftig utvikling og demokratisering
 • kan tilrettelegge for gode og meningsfulle kunst og kulturmøter og skapende prosesser for elever i grunnskolen
 • kan bruke faget kunst og håndverk i tverrfaglig og tema- og prosjektarbeid og ivareta den estetiske dimensjon i opplæringen i samhandling med andre fag og som en del av skolehverdag generelt

Forkunnskapskrav

Godkjent lærerutdanning og tilsatt i skolen. Deltakende lærer må ha tilgang på en klasse i faget kunst og håndverk hvor prosjekter knyttet til studiet kan gjennomføres.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektoppgave 1/1 Bokstavkarakterer

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter Arbeidskrav og obligatorisk tilstedeværelse må være innfridd og være vurdert til godkjent før studentene kan framstille seg til eksamen. Arbeidskrav:
Oppgaver gis på samlinger og i mellomperiodene. Emnet har til sammen 3 arbeidskrav.

Obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen:
Faglige innføringer og demonstrasjoner
Felles faglige drøftinger og vurderinger
Gruppe- og prosjektarbeid

Eksamen og vurdering:Prosjektoppgave som skal gjennomføres individuelt. Prosjektoppgaven skal bestå av en digital dokumentasjon som inneholder:
• Et praktisk-estetisk arbeid dokumentert visuelt
• Dokumentasjon av prosess med bilder og korte begrunnelser
• En fagdidaktisk refleksjon

Totalt 2000-2500 ord Prosjektoppgaven vurderes med samlet gradert karakter.Det gis karakterer på en skala fra A til F, der A er høyeste og E er laveste ståkarakter.Det vises for øvrig til forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger.Eksamensresultatet kan påklages.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Arbeidskrav, Obligatorisk fremmøte

Studenten skal delta med lyd og bilde på undervisningsdager på nett. Det kreves minimum 80 % nærvær for å kunne gå opp til eksamen. Alle arbeidskrav, oppgaver og samlinger er obligatoriske.

Ved fravær fra obligatorisk undervisning vil det i hvert enkelt tilfelle bli vurdert godkjenning eller underkjenning av studiet, men som hovedregel kreves det minimum 80% tilstedeværelse i emnet.

Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes, jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger § 3-8 nr. 3.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Pia Susanne Wall

Arbeidsformer

Emnet vil bestå av en veksling mellom eget skapende arbeid og møte med kunst, arkitektur og design. Skapende arbeid, fagdidaktikk og kunst og kulturforståelse vil i perioder bli integrert slik at det kan fremme en helhetsforståelse for faget. Arbeid på ulike verksted, forelesninger, individuelt arbeid, gruppearbeid vil være arbeidsformer på studiet. Det forutsettes at studenten tilegner seg nødvendige kunnskaper, ferdigheter og faglig innsikt ved selvstudium.

Det vil være ulike lærings- og formidlingsformer i studiet:

 • Forelesninger
 • Selvstudium
 • Arbeid i verkstedene
 • Gruppearbeid
 • Utforskende undervisningsopplegg med egen klasse
 • Formidle egen arbeidsprosess gjennom analoge og digitale presentasjonsformer
 • Veiledning og tilbakemelding fra faglærere og medstudenter

Åpent for

Kunst og håndverk

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto