Spesialpedagogikk i barnehagen (VSB200)

Studiet er utviklet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, med bakgrunn i strategien Kompetanse for fremtidens barnehage - Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2023-2025. Målet med studiet er å gi barnehagelærere relevant, forskningsbasert og praksisnær kompetanse i spesialpedagogikk, i tråd med Rammeplan for barnehagen og Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning.

Studiet «Spesialpedagogikk i barnehagen» retter seg mot barnehagelærere. Studiet utgjør 30 studiepoeng og gjennomføres på deltid over ett år. Det gjennomføres med en organisering som er tilpasset arbeidssituasjonen til barnehagelærerne.

Tilbudet er delvis nettbasert med hybrid løsning, med to samlinger à tre dager hvert semester. Med hybrid løsning menes at studenten kan delta på samlingene digitalt eller fysisk. Den øvrige studentaktiviteten foregår på nett.

Studiet finansieres gjennom Utdanningsdirektoratets ordning Kompetansestrategi for fremtidens barnehage.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

VSB200

Versjon

1

Vekting (Sp)

30

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

I emnet «Spesialpedagogikk i barnehagen» vil studentene møte en helhetlig tilnærming til spesialpedagogikk og få tilgang på forskningsbasert kunnskap om barns læring og utvikling med særlig vekt på mestring av språk og deltakelse i det sosiale fellesskapet. Inkludering og en kritisk refleksjon over barnehagens praksis vil være gjennomgående i alle studiets tematikker. Studentene vil få en innføring i ulike teoretiske tilnærminger og forståelser, og skal på bakgrunn av dette vurdere, analysere og gjøre utprøvinger i egenpraksis. Studentene skal også kunne diskutere og reflektere over inklusjonsbegrepet sett i sammenheng med barn med særlige behov og barnehagens praksis, holdninger og verdier. Studiets fire hovedtematikker er språk- og kommunikasjonsvansker, inkludering, metodiske tilnærminger og spesialpedagogiske profesjonsfellesskap.

Emnet er ikke tilknyttet et studieprogram, men det kan søker om innpass på master i barnehagevitenskap.

Emnet administreres av Lesesenteret.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte definert i form av:

Kunnskap

Kandidaten:

- har inngående kunnskap om sentrale begreper og perspektiver innen det spesialpedagogiske fagområdet

- kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i teori og forskning

- har kunnskap om språk- og kommunikasjonsvansker og hvordan vurdere og dokumentere slike vansker

- har kunnskap om inkluderende praksiser, med vekt på lekens betydning for barns utvikling og læring

Ferdigheter

Kandidaten:

- kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder (som relevantlovverk og forskning), og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer

- kan arbeide med identifisering og dokumentasjon av språklige vansker på en selvstendig og kritisk måte

- kan analysere og vurdere ulike arbeidsmetoder og tiltak som fremmer barns utvikling, trivsel og læring

- kan analysere og dokumentere barnehagens pedagogiske arbeid med enkeltbarn og barnegruppen med vekt på tilrettelegging og inkludering

Generell kompetanse

Kandidaten:

- kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner knyttet til språk- og kommunikasjons vansker i barnehagen, både med samarbeidspartnere og til allmennheten- kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å skape et inkluderendelæringsmiljø som bidrar til gode utviklingsprosesser

- kan bidra til nytenkning rundt samarbeidet om barn med behov for ekstra støtte

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad i barnehagelærerutdanning eller tilsvarende jamfør barnehageloven. Det er et krav at studenten jobber og er ansatt i en barnehage.

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kunnskap om barns språklige og sosiale utvikling.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig hjemmeeksamen 1/1 7 Dager Bokstavkarakterer Alle

Eksamen: skriftlig hjemmeeksamen (7 dager, 3000 - 3500 ord, alle hjelpemidler tillat) i slutten av andre semester.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger

• 80% obligatorisk tilstedeværelse på undervisning på samlingene (fysisk eller digitalt)

• Studentene skal skrive to fagtekster (1500 ord, +/- 10%) knyttet til utvalgte tematikker, og vil få digital respons på disse tekstene.

• Studentene skal gjennomføre tre mellomarbeid som skal presenteres for faglærer og medstudenter.

Arbeidskravene vurderes som godkjent/ikke godkjent. Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes. Jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 3-8.

Fagperson(er)

Arbeidsformer

Studiet er delvis nettbasert med hybrid løsning, med to samlinger à tre dager hvert semester. På samlingene vil det gjennomføres forelesninger, seminarer og studentaktiviteter som styrker læringsmiljøet. Studentene vil bl.a. få delta med kunnskaps- og erfaringsutveksling med vekt på refleksjon og vurdering av egenpraksis, basert på oppgaver som gis som mellomarbeid mellom samlingene. Studentenes egen praksis benyttes som en del av refleksjonsgrunnlaget i studiet ved at de skal gjøre utprøving i egen barnehage basert på kritisk refleksjon og teoretisk og forskningsbasert kunnskap. Læringsplattformen CANVAS vil bli brukt til kommunikasjon mellom faglærere og studenter, som veiledning, individuelle oppgaver og gruppearbeid.

Praksis

Det vil ikke være praksis, da studentene allerede er barnehagelærere som er i jobb ved siden av studiet. I stedet legges det vekt på utprøving i egen praksis og deling i eget personale.

Åpent for

Opptak til enkeltemner ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto