Biomedisinsk dataanalyse (ELE922)

Kurset er ment for studenter med medisinsk bakgrunn. Kurset starter med en introduksjon til typer av biomedisinske data. Videre ser kurset på grunnleggende begrep fra: tids- og frekvensdomene; støyfjerning, deteksjon av hendelser og objekter; karakterisering av form- og kompleksitet for bølgeformer og objekter; frekvensdomenekarakterisering; mønstergjenkjenning og diagnostiske beslutninger.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

ELE922

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Teori: Introduksjon til biomedisinske signaler (og/eller bilder); grunnleggende begrep fra tids- og frekvensdomene; støyfjerning; deteksjon av hendelser og objekter; karakterisering av form- og kompleksitet for bølgeformer og objekter; frekvensdomenekarakterisering; mønstergjenkjenning og diagnostiske beslutninger.

Laboratorieaktiviteter: Introduksjon til dataverktøy og videre laboratorieøvinger knyttet til teori. 

Læringsutbytte

Kunnskap: Formålet med faget er å gi studenter med klinisk bakgrunn innsikt i viktige konsepter og ferdigheter til å håndtere relevante problemstillinger innen biomedisinsk dataanalyse . Videre skal emnet gi innsikt i sentrale anvendelser av datanalyse med eksempler fra signalbehandling, bildebehandling  og mønstergjenkjenning.  Kandidatens prosjekt vil bestemme om faget vil vektlegge signal- eller bildebehandling.  Faget skal gi kompetanse som gjør at kandidaten skal forstå og kunne anvende forskningsmetode som forskere med bakgrunn innen teknologiske fag anvender.  Dette skal gjøre samarbeid mellom medisinere og teknologer mer effektivt og bidra til å fremme translatorisk forskning.  

Ferdigheter: Studenten skal  kunne bruke grunnleggende dataverktøy som f.eks. MATLAB eller Python til å utføre oppgavene beskrevet over. En introduksjonen vil gi en innføring i grunnleggende programmering med bruk av kontrollstrukturer.  Utførelse av laboratorieøvingene i kurset vil avhenge av at studenten har tilegnet seg tilstrekkelige programmeringsferdigheter.

Generell kompetanse: Etter å ha tatt dette emnet skal studenten kunne kjenne igjen problemstillinger som kan håndteres ved bruk av metoder for dataanalyse.  Videre skal studenten kunne presisere og formulere problemstillingen ved bruk av fagterminologien som er tilegnet gjennom kurset.  Løsning av problemet innebærer at studenten skal kunne hente ut relevant informasjon (for eksempel i forhold til diagnose) fra et biomedisinsk signal (eller bilde) og bruke denne informasjonen til å støtte en beslutning. Dette kan være en beslutning rettet mot diagnose eller terapi. For å få til dette må studenten kunne håndtere ulike typer teknikker for støyfjerning og karakterisering av hendelser og eventuelt tilstander i det biomedisinske signalet (eller objekter I bilder).

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjekt med presentasjon og muntlig eksamen 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Fagperson(er)

Faglærer:

Stein Ørn

Emneansvarlig:

Ketil Oppedal

Faglærer:

Kjersti Engan

Instituttleder:

Tom Ryen

Arbeidsformer

Ledet selvstudium. Forelesning kan i enkelte tilfeller avtales.

Åpent for

Teknologi og naturvitenskap - doktorgradsprogram

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto