Ph.d. Prosjektemne i Samfunnssikkerhet (SAM900)

Kurset tar for seg sentral litteratur i forbindelse med kandidatens valgte tema og problemstilling, relaterte metodiske verktøy og teorier som vil belyse kandidatens problemstilling.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

SAM900

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

I kurset diskuteres på høyt nivå spesifikk forskningslitteratur som beskriver forskningsfronten for kandidatens tema innen risikostyring, samfunnssikkerhet, beredskap og håndtering av kriser. Kandidaten skal selv gjøre litteratursøket og argumentere for pensumet som legges til grunn for kurset. Pensummaterialet skal analyseres ut fra kandidatens egen problemstilling og kandidaten skal utvikle artikkel/manuskript som er en kjerneaktivitet i kurset. Strukturen på artikkelen gir seminarinnholdet, hvor kandidaten drøfter og forsvarer seksjonsinndelinger av manuskriptet/artikkelen. Dette kan for eksempel være knyttet til teori, metodikk, forskningsresultater, grunnleggende forutsetninger, med mer, hvor det er pensumlitteraturen som danner det empiriske materialet som skal ses i lys av kandidatens problemstilling(er).

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal kandidaten ha innsikt i forskningsfronten om eget tema og problemstilling, han skal se mulige forskningsaktiviteter som utfordrer og utvikler forskningsfronten og han skal kunne drøfte ulike metodiske tilnærminger til forskningsaktivitetene.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Forsvar av paper utarbeidet av kandidaten 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Kandidaten vil levere en artikkel som skal forsvares. Der hvor det er mulig i forhold til forskningsfeltet vil profesjonelle miljøer inviteres til seminarer og presentasjoner.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Ove Njå

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Kurset legges opp som seminarer hvor kandidatene presenterer utvalgte deler av pensum for en forsamling som kan variere fra kursledelsen til inviterte tilhørere på høyt faglig nivå. Kandidatene utvikler et manuskript/artikkel som skal ha egen problemstilling og analyse av pensumlitteraturen, og det er et mål at artikkelen blir en del av avhandlingen.

Åpent for

Teknologi og naturvitenskap - doktorgradsprogram

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto