Grunnleggende temaer innen samfunnssikkerhet og beredskap (SAM910)

Kurset tar for seg fundamentale temaer i risikostyring, samfunnssikkerhet og beredskapsplanlegging som blir analysert og drøftet ut fra ulike vitenskapelige perspektiver.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

SAM910

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

I kurset diskuteres på høyt nivå en del aktuelle problemstillinger innen risikostyring, samfunnssikkerhet, beredskap og håndtering av kriser. Kurset bruker nyere forskningslitteratur og en del klassiske bøker som kan variere i henhold til utvalgte fokuserte tema. Grunnleggende begreper anvendt i ulike samfunnskontekster blir analysert og drøftet ut fra vitenskapsteoretiske perspektiver. Eksempler på disse er beredskapsytelse, årsaksforklaringer, resiliens, risiko, system, læring, tverrfaglighet, sikkerhetsstyring. Kurset vil også se på grunnleggende utfordringer i ulike praksisfelt , bl.a. beslutninger under usikkerhet, kriseledelse, menneskelige reaksjoner i kriser og situasjoner preget av usikkerhet, erfaringsoverføring, modeller i beredskapsplanlegging.

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal kandidaten ha solid innsikt i fundamentale tema som fokuseres, han skal kunne lede diskusjoner om risikostyring, samfunnssikkerhet og beredskapsplanlegging og han skal kunne knytte fundamentale tema til egne problemstillinger i forskningsprosjektet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Artikkel/manuskript og muntlig høring/seminar 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Ove Njå

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Kandidatene skal definere deler av pensum selv under veiledning av kursansvarlig. Kurset legges opp som seminarer hvor kandidatene presenterer utvalgte deler av pensum for en forsamling som kan variere fra kursledelsen til inviterte tilhørere på høyt faglig nivå. Kandidatene utvikler et manuskript/artikkel som skal ha egen problemstilling og analyse av pensumlitteraturen.

Åpent for

Teknologi og naturvitenskap - doktorgradsprogram

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto