Disputas: Jannike Lie Karlstad

PROFRES-kandidat Jannike Karlstad disputerte for graden Philosophiae Doctor (ph.d.) den 11. oktober 2022 ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord universitet.

Published Endret

portrett Jannike Lie Karlstad

Jannike Karlstad (født 1979) er universitetslektor ved Nord universitet, vernepleierutdanningen og stipendiat ved Ph.d.-programmet i studier av profesjonspraksis. ​

Jannike Karlstad ble tatt opp ved Ph.d. i studier av profesjonspraksis, som nå heter Ph.d. i profesjonsvitenskap, ved Nord universitet i 2019. Hun er utdannet sosionom fra 2004, har videreutdanning i rusproblematikk og psykiske lidelser og sosialt nettverksarbeid, hun avla en mastergrad i sosialt arbeid ved Nord universitet i 2009. 

Jannike Karlstad har klinisk erfaring fra spesialisthelsetjenesten primært innen spiseforstyrrelse og allmennpsykiatri, og har siden 2021 vært ansatt som lektor ved vernepleierutdanningen i Bodø på Nord universitet.

Tid, sted og digital strømming

Tirsdag 11.oktober, 2022, fra kl 10:00
I Auditorium Elsa Laula Renberg, Aud 12, Campus Bodø.

Prøveforelesning og disputas vil også bli streamet.

Tittel på avhandlingen

«Seile sin egen sjø» En kvalitativ studie om å være forelder eller søsken til en voksen kvinne med spiseforstyrrelse.

Tema for prøveforelesningen

Kvalitativ forsknings rolle i udviklingen af et evidensbaseret sundhedsvæsen.​

Sammendrag av avhandlingen

Hensikten med denne artikkelbaserte avhandlingen er å utforske hvordan det er å være foreldre eller søsken til voksne kvinner med spiseforstyrrelse. Avhandlingen er basert på en kvalitativ studie med en konstruktivistisk grounded theory-tilnærming. Datainnsamlingsmetoden er individuelle semistrukturerte intervjuer. Studien omfatter til sammen 21 deltakere, disse er forelder eller søsken til en voksen datter eller søster som har anoreksi eller bulimi.

Avhandlingen består av tre delstudier. Delstudiene belyser de pårørendes erfaringer og strategier fra det individuelle perspektivet til en forelder eller et søsken, og hvordan det påvirker familien. «Å seile sin egen sjø» er et betegnende uttrykk for et av hovedfunnene i studien. Studiene viser at de pårørende erfarer hjelpen fra helsetjenesten som inadekvat, både i forhold til egne behov for hjelp og støtte i situasjonen som pårørende, og i forhold til  familiemedlemmet som er syk av en spiseforstyrrelse. De pårørende blir dermed stående alene med ansvaret for å håndtere spiseforstyrrelsen i familien, og de inntar roller som vanligvis er forbeholdt profesjonelle hjelpere. Over tid er dette en ressurskrevende og utmattende situasjon.

Avhandlingen bidrar med økt kunnskap om situasjonen til pårørende til voksne med spiseforstyrrelser, legger et grunnlag for videre forskning og gir et bidrag til praksisfeltet som skal følge opp denne gruppen pårørende.

LITTERATUR

1. Karlstad, J., Moe, C.F., Wattum, M., Brinchmann, B.S. The experiences and strategies of parents' of adults with anorexia nervosa or bulimia nervosa: a qualitative study. BMC Psychiatry 21, 338 (2021). https://doi.org/10.1186/s12888-021-03345-5.

2. Karlstad, J., Moe, C.F., Wattum, M., Stokland, R.A., Brinchmann B.S. “Putting your own oxygen mask on first": a qualitative study of siblings of adults with anorexia or bulimia. Journal of Eating Disorders 9, 83 (2021). https://doi.org/10.1186/s40337-021-00440-6

3. Karlstad, J., Moe, C.F., Stokland, R.A., Brinchmann B.S. ''Balancing within a closed family system'': A grounded theory study of how family life is affected by having a family member with an eating disorder (artikkelen er under review i Journal of Eating Disorders).

​Veiledere

Professor Berit Støre Brinchmann, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord universitet

Førsteamanuensis Cathrine F. Moe, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord universitet

Bedømmingskomité

Førsteopponent: Professor Ottar Ness, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norge

Andreopponent: Professor Hanne Konradsen, Københavns Universitet, Danmark

Leder:  Førsteamanuensis Anita Berg, Nord universitet​

Disputasleder

​Dekan Gøril Ursin vil lede disputasen