Disputas om de psykisk sårbare i velferdsstaten

PROFRES-kandidat Esben Olesen disputerer for graden ph.d. ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet 15. november 2018

Published Sist oppdatert
Esben Olesen. Foto: privat

Tittel på avhandlingen:

«Psykisk sårbar i velfærdsstaten. Institusjonelle styringer og unge voksnes hverdagserfaringer»

Tittel på prøveforelesningen:

Hva hemmer og fremmer samordning og samarbeid i tjenester til mennesker med psykiske lidelser?

Bedømmelseskommisjon:

  • Professor emerita Margareta Hydèn, Linkjøping Universitet (Førsteopponent)
  • Professor Helge N. Ramsdal, Høgskolen i Østfold (Andreopponent)
  • Førsteamanuensis Berit Vannebo, Nord universitet

Veiledere:

  • Hovedveileder: Ingrid Fylling, Nord universitet
  • Biveileder: Peter I. Crawford, Aarhus University / Universitetet I Tromsø

Sammendrag:

Esben S.B. Olesens afhandling undersøger hvilke erfaringer unge voksne med psykiske problemer har med mødet med velfærdsservices, og hvordan disse erfaringer er relateret til institutionelle logikker og praksisser.

I de sidste 20 år har fokus ændret sig i den norske velfærdsstats forvaltning og behandling af personer med psykiske problemer. På et overordnet forvaltningsniveau er der fra politisk side implementeret en række nye indsatser og satsningsområder. Dette har bevirket en betydelig økonomisk indsprøjtning til de psykiatriske services i Norge. Hovedfokus i de sidste 20 års reformer har været på mere og bedre psykiatrisk behandling til psykiatriske patienter i lokalområdet, samt et mål om større patient- og borgerinddragelse i servicene.

Hovedformålet med dette studie er at vise hvordan velfærdsstatens koordinering og styring erfares af unge voksne med psykiske problemer, for derved at tydeliggøre nogle af de problematikker som i dag er til stede i denne del af serviceapparatet.

Studiet bygger på et kvalitativt datamateriale der er produceret gennem en multi-metodisk / multi-sited dataproduktion, hvor selv-filmning, interviews, observationer og tekstanalyse benyttes.

Studiet tillægger et kritisk perspektiv som, i traditionen fra Michel Foucault og Dorothy E. Smith, afdækker magt- og styringsrelationer i den moderne liberale velfærdsstat. Specifikt undersøges hvordan lokale hverdagsproblematikker og institutionelle forhold udfolder sig i mødet mellem de unge og første-linje professionelle.

Afhandlingen består af tre selvstændige forskningsartikler. Artiklerne belyser forskellige problematikker ved mødet mellem unge voksne med psykiske problemer og velfærdstjenester. Artikel I undersøger hvordan unge borgere med psykiske problemer erfarer deres egen medbestemmelse i mødet med NAV, og hvordan disse erfaringer er relateret til institutionelle logikker og praksisser. I artikel II undersøges hvordan unge voksne med psykiske problemer erfarer deres relationer til første-linje professionelle, og hvordan visse institutionelle praksisser komplicerer muligheden for at opnå en symmetrisk servicerelation. Artikel III undersøger koblingen mellem den individuelle erfaring af at blive identificeret med adskillige psykiatriske diagnoser, og det lokale diagnose-arbejde på en voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP).

Afhandlingen viser hvordan flere af de styringsteknikker der har til hensigt at myndiggøre og hjælpe den psykisk sårbare person, virker mod sine hensigter og erfares som umyndiggørende og bidrager til frustration frem for inklusion.