Hopp til hovedinnhold

Disputas om hvordan leve med uforklarte brystsmerter?

PROFRES-kandidat Ingrid Ølfarnes Røysland disputerte for ph.d.-graden 4. mars 2020 ved Universitetet i Stavanger.

Publisert: Endret:
Ingrid Ølfarnes Røysland disputerte for ph.d.-graden i helse og medisin onsdag 4. mars 2020 ved Universitetet i Stavanger.

Røysland forsvarer avhandlingen Living with unexplained chest pain: Experiences of information needs and physical activities.

Avhandlingen viser at for mennesker som lever med uforklarte brystsmerter, innebærer det et liv i eksistensiell usikkerhet. Hvordan man selv opplever kroppens symptomer, påvirker sterkt personens helsesituasjon. Sårbarhet og yteevne balanseres i daglige aktiviteter. Men ved å være fysisk aktive og delta i høyintensitets-treningsprogram for personer med uforklarte brystsmerter, opplever flere at de mestrer symptomene og får en lettere hverdag med bedre helse og trivsel.

Røyslands forskning bidrar til innsikt og forståelse for en gruppe som det er lite oppmerksomhet rundt. Hvordan disse pasientene opplever sitt dagligliv er av vesentlig betydning for sykepleie- og helsevitenskap. Funnene kan brukes til videre forskning på hvordan det oppleves å leve med uforklarte brystsmerter, og dessuten identifisere helseutfordringer som ikke alltid er gitt nok oppmerksomhet.

Videre kan funnene brukes til å utvikle verktøy som på et tidlig stadium kan hjelpe pasientene til å oppnå god helse og trivsel i dagliglivet. Denne kunnskapen kan også være relevant for andre pasientgrupper med uforklarte symptomer på sykdom. Avhandlingen gir ett viktig kunnskapsbidrag til sykepleie- og helsevitenskap.

Røysland har blant annet intervjuet 16 kvinner og 11 menn, samt benyttet dagbøker til 12 personer. Informantene er rekruttert via kardiologiske poliklinikker. Perspektivet i avhandlingen er et såkalt livsverdensperspektiv, som betegner den konkrete levde verden som hver av oss lever i.

Oppgitt emne for prøveforelesningen er Hva innebærer en helhetlig forståelse av helse, og hvilke konsekvenser får dette kunnskapsgrunnlaget for teoriutvikling innen sykepleie og en personsentrert praksis?

Hovedveileder er professor emerita Febe Friberg, UiS. Medveiledere er professor Lars Edvin Bru, UiS, og professor Alf Inge Larsen, UiB.

Bedømmelseskomiteen består av professor Henrik Eriksson, Röda Korsets Högskola, Sverige, professor Kristin Heggdal, Lovisenberg diakonale høgskole og førsteamanuensis Camilla Koskinen, UiS.

Ingrid Ølfarnes Røysland (59) er utdannet psykiatrisk sykepleier, med hovedfag i helsevitenskap. Hun er ansatt ved UiS og er bosatt i Bjerkreim.