Disputas om sammenhengen mellom teori og praksis i utdanningen av naturfaglærere

Martin Vogt Juhler disputerer for doktorgraden i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavanger 7. april 2017. Han har sett på hvordan en kan få bedre sammenheng mellom teori og praksis i utdanningen av naturfaglærere

Published Endret

Bilde av Martin Vogt
Martin Vogt Juhler

Første gang publisert 14.02.2018

Martin Vogt Juhler har kombinert en japansk undervisningsmetode; «Lesson study», med et skjema kalt «Content representation» i to praksisgrupper i naturfag.

Spørsmål

«Lesson study»-metoden går ut på at lærere går sammen i grupper for å planlegge hva de ønsker å lære elevene og hvordan de kan vite om elevene er på vei mot dette målet. 

«Content representation»- skjemaet inneholder læringsmål og pedagogiske dimensjoner, som for eksempel «Hva vet eleven om denne typen læring?» og «Hva vet du som underviser om dette læringsmålet som elevene ikke gjør?». 

Resultat

For å evaluere effekten sammenlignet Juhler de to praksisgruppene med tilsvarende grupper som gjennomførte praksis på vanlig måte. 

Resultatene tyder på at kombinasjonen av «Lesson Study» og «Content representation»- skjemaet hjelper lærerstudentene til å bruke mindre tid på strategier for å komme gjennom det de har planlagt for timen og drift av klassen.

Brukte teoretisk kunnskap i praksisen

I stedet fokuserer de mer på elevene og deres læring.

En grunn synes å være at lærerstudentene med denne metoden begynte å reflektere over og implementere teoretisk kunnskap fra teoriopplæringen på universitetet i praksisen sin.

Ny kombinasjon

Avhandlingen har tittelen «Educating Pre-service Science Teachers: Promoting PCK development through  the use of Lesson Study combined  with Content Representation».

Den gir nyttig kunnskap om hvordan en i lærerutdanningen kan få bedre sammenheng mellom teorien som blir undervist på universitetet og praktisk undervisning slik den oppleves i praksisopplæringen.

Dette er to aspekt som må integreres for at lærere kan bli spesialisert som naturfaglærere.

Kombinasjonen Juhler har brukt, med «Lesson Study» og skjema med læringsmål og skjema med spørsmål, er ny og åpner for videre forskning på mer effektive måter å integrere teori og praksis i lærerutdanning.

Disputasen finner sted i Arne Rettedals hus, auditorium Ø-130.

Tekst: Elin Nyberg