Disputas om sykepleier-pasient relasjoner i hjemmesykepleie, i en tid av New Public Management

PROFRES-kandidat Maria Strandås disputerte for graden ph.d. ved Nord universitet 18. juni 2019.

Publisert Sist oppdatert
Maria Strandås
Maria Strandås. Foto: Nord

Om kandidaten

Maria Strandås er utdannet sykepleier fra 2008, har videreutdanning i Diabetesbehandling og- omsorg fra 2011 og mastergrad i Klinisk Sykepleie ved Nord universitet (tidligere Universitetet i Nordland) fra 2014.  

Hun har klinisk erfaring fra spesialisthelsetjenesten, primært kirurgisk sengepost og hjerteovervåkning, og har en ekstravakts-stilling ved nyfødtintensiv avdeling.

Siden 2014 har Strandås vært ansatt som universitetslektor ved Nord universitet, og fra 2015 har hun vært stipendiat.

Tittelen på avhandlingen:

Sykepleier-pasient relasjoner som profesjonell praksis – En etnografisk studie om sykepleier-pasient relasjoner i hjemmesykepleie, i en tid av New Public Management.

Tema for prøveforelesningen:

Diskuter ulike organisatoriske faktorers mulige effekt på kvaliteten i kommunale helsetjenester.

Sammendrag av avhandlingen:

Hensikten med denne artikkelbaserte avhandlingen er å utforske og få økt forståelse for sykepleier-pasient relasjoner som profesjonell praksis i hjemmesykepleie, i en tid av New Public Management.

Avhandlingen har to delstudier og metodologisk tilnærming er etnografi. Den første delstudien er en metaetnografi hvor ti internasjonale primærstudier ble inkludert, analysert og syntetisert. Den andre delstudien er en fokusert etnografi, og metoder for datainnsamling er deltakende observasjon med feltnotater og intervju med sykepleiere og pasienter.

Avhandlingen bidrar til økt forståelse av sykepleier-pasient relasjonenes helsefremmende potensiale, i internasjonal kontekst. Relasjonenes vedvarende betydning i norsk hjemmesykepleie avdekkes, samtidig som det identifiseres variasjoner i relasjonenes kvalitet og en rekke faktorer som påvirker mulighetene til å utvikle omsorgsfulle relasjoner. I avhandlingen synliggjøres også ulike måter organisatoriske forhold utfordrer sykepleier-pasient relasjoner, og hvordan sykepleiere og pasienter forholder seg til og håndterer organisasjonssystemet. En syntesemodell synliggjør relasjoner som veien sykepleier og pasient sammen går for å nå deres felles mål om best mulig helse og velvære, ut fra pasientens perspektiv.

Sykepleier-pasient relasjoner eksisterer i en kompleks virkelighet i hjemmesykepleie, preget av rigid organisering, tidspress og oppgavestyring som begrenser sykepleiernes handlingsrom i møte med pasienter. Sykepleiere og pasienter kompenserer for sviktende organisering i et forsøk på å leve opp til egne idealer og verdiprioriteringer. Avhandlingen gir bidrag til kunnskap, praksis, utdanning og helsepolitikk som kan øke forståelsen av sykepleier-pasient relasjoner som profesjonell praksis i hjemmesykepleie, samt bidra til endring av måtene helsetjenester organiseres på.

Veiledere:
Professor Terese Bondas, Nord universitet, Bodø,
Professor Steen Wackerhausen, Nord universitet, Bodø.  

Bedømmelseskomite:
Rose Mari Olsen, Førsteamanuensis, Nord universitet (leder)
Solveig Hauge, Professor Emerita, Universitetet i SørØst-Norge (1. opponent)
Eric Carlström, Professor, Göteborgs universitet (2. opponent)