Disputas om ungdom med psykiske plager

PROFRES-kandidat Marie Dahlen Granrud disputerte for ph.d.-graden 4. oktober 2019 ved Karlstads universitet.

Published Endret
disputas
Marie Dahlen Granrud disputerte for ph.d.-graden 4. oktober 2019 ved Karlstads universitet.

Psykiske plager blant ungdom er et økende helse problem som kan føre til alvorlige helsekonsekvenser. Helsesykepleiere i skolehelsetjenesten har en viktig rolle i det helsefremmende og forebyggende arbeidet når det gjelder psykiske plager hos ungdom. For å ivareta ungdommen på en best mulig måte er helsesykepleiere avhengig av tverrfaglig samarbeid. 

Studerer ungdom med psykiske plager

Avhandlingens overordnede hensikt var derfor å studere ungdom med psykiske plager, faktorer som har en sammenheng med psykiske plager, besøket hos helsesykepleier og hvordan helsesykepleier og andre profesjoner opplever det tverrfaglige samarbeidet i skolen og skolehelsetjenesten relatert til ungdom med psykiske plager.

Barrierer for å søke hjelp

Resultatene viser kjønnsforskjeller i symptomer på depresjon, familiekonflikt og økonomi, livsstilsfaktorer, skoletilfredsstillelse og bruk av skolehelsetjeneste hvor jenter rapporterte høyere andel en gutter.

Gutter besøker helsesykepleier i mindre grad enn jenter for sine psykiske plager. De beskrev flere barrierer for å besøke helsesykepleier slik som; helsesykepleier var lite tilgjengelig, vanskeligheter å snakke om sine psykiske plager og usikkerhet rundt taushetsplikten. Når disse barrierene var krysset så opplevde guttene helsesykepleier som en troverdig, tillitsfull og støttende person og besøket opplevdes positivt.

Tverrfaglig samarbeid viktig

Tverrfaglig samarbeid i skolen og skolehelsetjenesten er viktig for å fange opp ungdom med psykiske plager. Faktorer som tilgjengelighet, ulike forpliktelser, mangel på kriterier og mål og det å være avhengig av andre var beskrevet til å påvirke samarbeidet. Det var variasjoner i hvordan de involverte profesjonene oppfattet det tverrfaglige samarbeidet.

Disputasen

Disputasen foregår i Lagerlöfsalen på Karlstads universitet 4. oktober fra kl 1000. 

Opponent er professor Lisbeth Gravdal Kvarme, Oslo Metropolitan University.

Betygsnemd består av professor Petra Svedberg, Högskolan i Halmstad, docent Maja Söderbäck, Mälardalens högskola og docent Stefan Nilsson, Sahlgrenska akademin

Les mer på Høgskolen i Innlandet sine nettsider