Disputas om ungdommers relasjon til fysisk aktivitet og faktiske fysisk aktivitetsatferd.

Profres-kandidat Hilde Kristin Mikalsen disputerer for ph.d. i studier av profesjonspraksis 28. april 2021 ved Nord universitet.

Published Endret

Hilde Mikalsen portrett
Hilde Kristin Mikalsen er universitetslektor ved Fakultet for lærerutdanning, kunst– og kulturfag ved Nord universitet. Hun disputerer for ph.d. i studier av profesjonspraksis 28. april 2021. Foto: Nord universitet

Om kandidaten:

Hilde Kristin Mikalsen har siden 2003 vært ansatt ved Høgskolen i Nord-Trøndelag/Nord universitet, campus Levanger, som universitetslektor, og fra 2016 har hun vært stipendiat i studier av profesjonspraksis. 
Hun avla hovedfag i kroppsøving ved Høgskolen i Nord-Trøndelag i 1997. 
Hilde Kristin Mikalsen har tidligere undervist i kroppsøving i grunnskolen og i videregående skole, og har siden ansettelse i høgskole/universitet vært tilknyttet faggruppen for kroppsøving og idrettsvitenskap. 
​Doktorgradsarbeidet har utspring fra hennes arbeid med læring og utvikling i fysisk aktivitet blant unge mennesker.

Tittel på avhandlingen:
Fysisk aktivitet i overgangen fra barndom til ungdom. En mixed methods studie om ungdoms fysisk aktivitetsnivå, iver for fysisk aktivitet og meningsskapende erfaringer fra kroppsøving, organisert idrett og selvorganisert aktivitet i fritiden

Tittel på prøveforelesningen:

Drøft sentrale faktorer for ungdoms fysiske aktivitet på ulike organisatoriske nivå. Gi eksempler på hvordan kunnskap om disse faktorene kan ha betydning for profesjonspraksis.

Sammendrag av avhandlingen:
Avhandlingen utforsker ungdommers (13-15 år) relasjon til fysisk aktivitet og faktiske fysisk aktivitetsatferd. Hensikten har vært å bidra til å øke forståelsen for hvordan noen ungdommer blir mer aktive, mens andre ungdommer utvikler et økende inaktivt liv. Fra et profesjonskunnskapsperspektiv vil resultater fra avhandlingen kunne styrke kunnskapsgrunnlaget til alle som bidrar til å optimalisere unge menneskers muligheter for involvering i fysiske aktivitetskontekster.

Avhandlingen har en mixed methods-design, som består av to del-studier med ulike teoretiske fundament, og ulike metodiske tilnærminger. I del-studie 1, som er fundamentert i et systemrelasjonelt utviklingsteoretisk perspektiv (RDS), utforskes ungdommers fysisk aktivitetsnivå og sammenhenger mellom fysisk aktivitetsnivå og iver for fysisk aktivitet, opplevelse av fysisk motorisk kompetanse og opplevelse av støtte fra foresatte. I del-studie 2 utforskes ungdoms meningsskapende erfaring fra fysisk aktivitet, med en interpretatorisk fenomenologisk tilnærming. 
Del-studie 1 har avdekket at opplevelse av iver for fysisk aktivitet og opplevelse av kompetanse er dimensjoner med betydning for unge tenåringers involvering i fysisk aktivitet. Del-studie 2 viser at ungdommers meningsskapende erfaringer fra ulike kontekster for fysisk aktivitet, at ungdoms relasjon til fysisk aktivitet er kompleks, både interindividuelt og intraindividuelt. Imidlertid indikerte analyse og tolkning flere likheter mellom høyaktive ungdommer, enn mellom høy- og lav-aktive ungdommer. De høy-fysisk aktives erfaringer av selvbekreftelse og kompetente interaksjoner med omgivelsene i et bredt spekter av fysiske aktiviteter i ulike aktivitetskontekster, støtter og utdyper dermed funn i del-studie 1. 
Normer og tradisjoner knyttet til fotball-kulturen synes å utgjøre et kontekstuelt sub-system, med forskjellsskapende betydning for de unge 13-14-åringenes meningsskapende erfaringer. Dette gjelder særlig innen fritidbaserte aktivitetskontekster, men også i kroppsøvingsfaget i skolen. Avhandlingen gir, samlet, støtte til den utviklingsvitenskapelige forståelsen av tenkning og atferd, utvikling og læring som dialektiske prosesser som ikke er lineære, men influert av tid, sted og interaksjoner med omgivelsene.


Oversikt over avhandlingens artikler: 
Artikkel I: Mikalsen, H. K., Lagestad, P., Bentzen, M., & Säfvenbom, R. (2019). Does eagerness for physical activity matter? The association between eagerness and physical activity among adolescents Frontiers in Public Health, 7. doi:10.3389/fpubh.2019.00088​
Artikkel II: Mikalsen, H. K., Bentzen, M., Säfvenbom, R., & Lagestad, P. A. (2020). Trajectories of physical activity among adolescents in the transition from primary to secondary school. Frontiers in Sports and Active Living, 2. doi:10.3389/fspor.2020.00085
Artikkel III: Mikalsen, H. K., & Lagestad, P. A. (2018). What’s in it for me? Young teenagers’ meaning-making experiences of movement activities. Sport Education and Society, 1-14. doi:10.1080/13573322.2018.1546170
Artikkel IV: Mikalsen, H. K., & Lagestad, P. A. (2019). Adolescents' meaning-making experiences in physical education–in the transition from primary to secondary school. Sport, Education and Society, 1-13. doi:10.1080/13573322.2019.1662389


​Veiledere: ​​

  • ​Professor Pål Lagestad, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, Nord universitet
  • Professor Reidar Säfvenbom, Seksjon for kroppsøving og pedagogikk, Norges idrettshøgskole

Bedømmelseskomité:

  • Førsteopponent: Professor i idrettsvitenskap Rune Høigaard, Universitetet i Agder
  • Andreopponent: Professor i idrett, innretning utdanningsvitenskap Håkan Larsson, Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm 
  • ​​Leder: Førsteamanuensis Ann Karin Orset, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, Nord universitet. 

​Tidspunkt for prøveforelesning: 28. april 2021 kl. 10.00

Tidspunkt for disputas: 28. april kl. 12.00

Sted: Digital disputas på Teams – lenke publiseres senere.
Prøveforelesning og disputas er åpen for alle interesserte tilhørere. Publikum bes om å holde kamera og mikrofon avslått under arrangementet.

Spørsmål ex auditorio kan stilles via e-post til disputasleder, Anne Marit Valle – anne.m.valle@nord.noAvhandlingen er tilgjengelig for gjennomsyn hos seniorrådgiver Geir Fjeldavli – geir.o.fjeldavli@nord.no​